Neighbourhood Watch Week 2020

Ydych chi'n adnabod Arwr yn y Gymdogaeth yn RhCT?

Mae'r flwyddyn ddigynsail yma wedi dod â heriau sylweddol i'n cymunedau, yn gyntaf gyda'r dinistr a ddaeth yn sgil Storm Dennis, a bron yn syth wedyn, argyfwng cenedlaethol coronafeirws. Drwy hyn i gyd, mae ein cymunedau wedi dangos gwytnwch a chydgysylltiad rhyfeddol, gyda miloedd yn cynnig helpu eraill pan maen nhw.

I ddathlu'r gweithredoedd o garedigrwydd a thosturi yma, mae'r Cyngor yn defnyddio'r Wythnos Ymwybyddiaeth Gwarchod y Gymdogaeth (7 - 13 Mehefin) i dynnu sylw at yr ymatebion anhygoel ar draws ein cymunedau ac mae'n annog trigolion i enwebu unigolion, sefydliadau cymunedol a busnesau sydd wedi bod yn Arwyr y Gymdogaeth yn RhCT.

I enwebu unigolyn, grŵp cymunedol neu fusnes yr ydych chi o'r farn sy'n haeddu cael ei gydnabod, anfonwch e-bost yn gofyn am ffurflen gais i'r cyfeiriad yma: CymunedauDiogel@rhondda-cynon-taf.gov.uk

I gefnogi’r ymgyrch, mae’r Cyngor hefyd yn annog trigolion i osod arwyddion “Mae RhCT yn eich caru chi” yn eu ffenestri i ddangos eu gwerthfawrogiad am yr help maen nhw wedi'i gael (neu'n dal i'w gael) gan ein harwyr ar y rheng flaen, sefydliadau cymuned, busnesau neu gymdogion, y teulu a ffrindiau beth bynnag eu maint. Y syniad yw bod pobl yn gosod enw rhywun yr hoffen nhw ddiolch iddyn nhw am eu caredigrwydd yng nghanol y galon a rhoi'r poster ar eu ffenestr er mwyn i bawb ei weld.  Gallai hyn fod yn sefydliad, fel y GIG, grŵp cymunedol neu gymydog sydd wedi bod yn gymwynasgar ac wedi siopa ar eich cyfer, er enghraifft. Mae'r arwyddion ar gael i'w lawrlwytho yma.

Drwy gydol argyfwng cenedlaethol y coronafeirws, mae trigolion ledled RhCT wedi bod yn rhannu eu negeseuon o ddiolch i staff rheng flaen yn y GIG a gofal cymdeithasol, yn ogystal â chriwiau ailgylchu a gwasanaethau eraill y Cyngor; ond mae’r ymgyrch Arwyr y Gymdogaeth yn rhoi cyfle i’r “arwyr cudd” yn ein cymunedau gael y gydnabyddiaeth maen nhw'n ei haeddu hefyd.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o’r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae’n deg dweud bod 2020 wedi bod yn flwyddyn wirioneddol ddigynsail o ran yr heriau y mae ein cymunedau wedi’u hwynebu. Yn gyntaf, bu'r llifogydd gwaethaf mewn cenhedlaeth a gafodd eu dilyn gan argyfwng cenedlaethol y coronafeirws.

“Er gwaethaf yr adfyd yma, fodd bynnag, mae ein trigolion a’n cymunedau wedi dangos lefel wirioneddol anhygoel o ysbryd cymunedol, gyda miloedd o bobl yn rhoi o’u hamser i gefnogi’r Cyngor a gwasanaethau eraill yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws a hefyd yn ystod y gweithrediadau adfer yn dilyn Storm Dennis.

“Yn ogystal â hyn, mae miloedd o drigolion eraill sydd i gyd yn chwarae eu rôl eu hunain wrth helpu eraill - boed hynny'n gofalu am anwylyd, casglu siopa neu feddyginiaeth i gymydog, neu unrhyw fath arall ar gefnogaeth - mae'n bwysig ein bod ni'n rhoi cyfle iddyn nhw gael eu cydnabod am eu hymdrechion.

“Efallai bod lawrlwytho ac arddangos arwydd yn ymddangos yn weithred ddibwys ond bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r rhai sy’n mynd y tu hwnt i'r disgwyl.”

Bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu ar gyfer Wythnos Gwarchod y Gymdogaeth RhCT. Bydd manylion ar gael ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol rhwng 7 - 13 Mehefin.

Cofiwch dagio sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cyngor (@CyngorRhCT ac @RCTCouncil ar Twitter a 'Rhondda Cynon Taf Council' ar Facebook) gyda'ch lluniau o'r arwyddion “Mae RhCT yn eich caru chi”, gan ddefnyddio'r hashnod #ArwrCymdogaethRhCT #RCTNeighbourhoodHeroes.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mai 2020