visors - Copy

Mae staff nifer ein hysgolion uwchradd wrthi'n creu feisorau amddiffynnol hanfodol i helpu gweithwyr allweddol a staff rheng flaen i gadw'n ddiogel. Dyma rai o'r prosiectau ym Mhontypridd, Aberdâr, Treorci, Pont-y-clun a Phentre'r Eglwys.

Mae holl ysgolion Rhondda Cynon Taf wedi cau ar gyfer addysg prif ffrwd o ganlyniad i argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws. Mae'r sefyllfa wedi arwain at alw mawr am gyfarpar diogelu personol i weithwyr rheng flaen - ac mae staff ysgolion wedi bod yn defnyddio offer Dylunio a Thechnoleg eu hysgolion i gynhyrchu feisorau amddiffynnol o safon i'w rhoi i sefydliadau lleol pwysig.

Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r llun uchod 

Mae ymdrechion ein hysgolion wedi gwneud gwahaniaeth mawr i nifer o bobl, gan gynnwys gweithwyr y Cyngor, staff rheng flaen mewn ysbytai, fferyllfeydd, meddygfeydd, cartrefi gofal ac archfarchnadoedd. Dyma grynodeb o bum prosiect ar hyd ein Bwrdeistref Sirol:

Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gymunedol Aberdâr

Mae staff Ysgol Uwchradd Pontypridd - gan gynnwys Pennaeth Technoleg Lee Van-Baaren, Joe Thomas, Phil Winterburn, Ellen Parry, Margaret Thomas a Karen Griffiths - wedi bod yn gweithio i greu feisorau drwy ddefnyddio torwyr laser yr ysgol. Cawson nhw gefnogaeth amhrisiadwy wrth Ysgol Gymunedol Aberdâr. Cawson nhw offer ychwanegol a phâr arall o ddwylo gan y technegydd Ian Evans. Mae'r ddwy ysgol wedi cynhyrchu 800 o feisorau ar gyfer sefydliadau sy’n cynnwys Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, Iceland, ISS Healthcare, Meddygfa Dyffryn Taf/Taff Vale a Hafan y Coed yn Llandochau.

Ysgol Gyfun Treorci

Fe wnaeth yr athrawes Dylunio a Thechnoleg, Nicol Jones, gydweithio â chyswllt yn Ysgol Uwchradd Caerdydd i dderbyn deunyddiau i wneud feisorau amddiffynnol. Yn ystod gwyliau’r Pasg, defnyddiodd Nicol dorrwr laser Ysgol Gyfun Treorci i greu'r offer, yn ogystal â thorri darnau â llaw. Llwyddodd Nicol i greu dros 80 o feisorau, gan roi rhai ohonyn nhw i feddygfa Dewi Sant yn Nhonpentre, a chafodd y gweddill eu dosbarthu i swyddfeydd y Cyngor ar gyfer y staff rheng flaen yn Nhŷ Elái, Trewiliam.

Ysgol Gyfun y Pant

Chwe wythnos yn ôl, cynhyrchodd yr athro Dylunio a Thechnoleg, Craig Beckett, sampl o bum feisor, gan ddefnyddio cynllun gan Wayne Draper, athro Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru, Aberdâr. Gyda chefnogaeth ei ysgol, dechreuodd Craig gynhyrchu'r offer ar raddfa fawr, gyda'i gydweithwyr Eleanor Johns, Stephen Scothern a Phennaeth yr Adran, Gareth Davies. Wrth gyfarfod ddwywaith yr wythnos, mae'r athrawon wedi llwyddo i greu tua 700 o feisorau. Mae feisorau Y Pant bellach yn cael eu defnyddio mewn archfarchnadoedd, cartrefi gofal, fferyllfeydd ac ysbytai, gan gynnwys Ysbyty Treforys, Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty Nevill Hall.

Ysgol Garth Olwg

Ar ôl trafod gyda chydweithwyr yn y sector cymdeithasol, gofynnodd y Pennaeth Trystan Edwards i'r Pennaeth Dylunio a Thechnoleg, Sara Rudland, i ddod o hyd i dempled fyddai'n eu galluogi i gynhyrchu feisorau amddiffynnol. Mae bron i 250 o feisorau wedi'u cynhyrchu gan dîm o wirfoddolwyr, sydd hefyd yn cynnwys yr athro Dylunio a Thechnoleg Richard Simpson a Phennaeth Adnoddau Dynol a Gweinyddu'r ysgol, Claire Thomas. Mae'r offer wedi'i ddosbarthu i bedwar sefydliad - Adran Gwasanaethau Cymuned y Cyngor, Cartref Gofal Preswyl Garth Olwg, Cartref Gofal Preswyl Penrhos ac Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru, Aberdâr

Mae Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru yn Aberdâr yn cynhyrchu feisorau i nifer o sectorau, gan gynnwys rhodd o 40 eitem i wasanaethau Prydau Bwyd yn y Gymuned y Cyngor. Darllenwch ragor am eu hymdrechion yma.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Hoffwn ddweud diolch o galon i bob un o'r ysgolion sy'n rhan o'r prosiectau gweithgynhyrchu anhygoel yma. Mae'r ymdrech aruthrol yma gan aelodau o staff yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n sefydliadau lleol a'u gweithwyr, sy'n chwarae rhannau allweddol wrth ymateb i'r argyfwng cenedlaethol yma.

"Mae'n wych gweld ysgolion yr holl brosiectau ym Mhontypridd, Aberdâr, Treorci, Phont-y-clun a Phentre'r Eglwys yn gweithio gyda'i gilydd drwy rannu cynlluniau, offer a deunyddiau. Mae'r prosiectau yma wedi bod yn un ymdrech fawr ar y cyd, a thystiolaeth bellach o ysgolion yr ardal yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau wrth ymateb i'r argyfwng heb ei debyg yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.