This-is-fostering

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi'n gwella'r pecyn buddion sydd eisoes yn gynhwysfawr ar gyfer rhieni maeth, er mwyn annog rhagor o bobl i ystyried cefnogi plant a phobl ifainc sy'n agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae gan Gyngor RhCT arlwy cynhwysfawr ar gyfer rhieni maeth yn barod, sy'n cynnwys cardiau gostyngiad, aelodaeth Hamdden am Oes, aelodaeth broffesiynol a chyfleoedd dysgu a datblygu rhagorol, yn ogystal â phecyn gwobrwyo ariannol cystadleuol.

Mae nifer o wobrwyon ariannol newydd wedi'u cyflwyno erbyn hyn, gan gynnwys taliad o £1,000 i rieni maeth sy'n derbyn ffi ar gyfer eu gwasanaeth. Mae hyn yn cydnabod y gwaith gwych y mae rhieni maeth yn ei wneud dros blant a phobl ifainc sy'n agored i niwed sy dan eu gofal. Mae ffioedd rhieni maeth a lwfansau plant hefyd wedi'u cynyddu o 1 Ebrill 2020 ymlaen.

Mae'r gwobrau ariannol ychwanegol yma'n cydnabod ymroddiad Cyngor RhCT tuag at ein rhieni maeth, y gwaith caled a'r ymroddiad sy'n cael ei ddangos ganddyn nhw wrth iddyn nhw ofalu am rai o'r plant a'r bobl ifainc sydd fwyaf agored i niwed.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant: “Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rhieni maeth yn gwneud y gwaith hanfodol yma er mwyn ennill arian, fodd bynnag, rydyn ni'n gobeithio bydd y wobr ariannol ychwanegol, yn ogystal â'r pecyn cynhwysfawr o fuddion yn eu helpu wrth eu gwaith ac yn dangos ein bod ni'n gwerthfawrogi'r gwaith anhygoel maen nhw'n parhau i'w wneud gyda phlant a phobl ifainc sy'n agored i niwed dan eu gofal.

"Mae modd i ddarparu cartref cefnogol a sefydlog i'r rhai sydd dan ein gofal gynnig amgylchedd i'n plant a'n pobl ifainc ffynnu a rhoi cyfle iddyn nhw gyrraedd eu llawn botensial a llwyddo nes ymlaen yn eu bywydau. Mae gwerth mawr i ddod yn rhiant maeth - mae'n arddangos llawenydd bywyd teuluol sefydlog i blant, gan greu llawer o atgofion llawn hwyl.

Rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb dod yn rhiant maeth i gysylltu â charfan Maethu RhCT i ddod i wybod rhagor am y cyfleoedd sydd ar gael a darganfod a yw maethu yn iawn i chi."

Mae gwasanaeth maethu'r Cyngor, Maethu RhCT, hefyd yn gobeithio y bydd y pecyn newydd deniadol yma'n annog rhagor o bobl i gamu i'r adwy a dod yn rieni maeth yn eu hawdurdod lleol. Mae'r gwasanaeth hefyd yn croesawu ceisiadau gan rieni maeth sy'n gweithio gydag asiantaethau maethu eraill ar hyn o bryd, sydd yn gobeithio trosglwyddo i wasanaeth Maethu RhCT.

Pe hoffech chi ragor o wybodaeth am ddod yn rhiant maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, ewch i www.fostercwmtaf.co.uk neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 01443 425007.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.