Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn bartneriaeth statudol sy'n cynnwys yr asiantaethau sy'n gyfrifol am ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl yn ardal Cwm Taf Morgannwg.

Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, mae diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl yn parhau i fod yn flaenoriaeth ledled Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

Er mwyn sicrhau bod swyddogaethau diogelu yn parhau, mae'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio i weithredu modelau gweithredu diwygiedig sy'n ein galluogi i gydymffurfio â chyngor y Llywodraeth a dal i ddarparu gwasanaeth ac ymateb diogelu yn y rhanbarth.

Darperir diweddariadau cenedlaethol a rhanbarthol yn rheolaidd trwy wefan . 

Mae'r wefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac adnoddau i weithwyr proffesiynol a'r rheini yn y gymuned ar sut i ymateb a chadw'n ddiogel yn ystod y pandemig hwn.

Gofynnwn i bawb, yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, eich bod “byddwch yn wyliadwrus a chadwch lygad am ffrindiau, teuluoedd a chymdogion ac os ydych chi'n gweld unrhyw arwyddion o gwbl y credwch eu bod yn profi unrhyw fath o niwed, rhowch wybod am eich pryderon y rhifau isod:

  • Rhondda Cynon Taf (Oedolion) - 01443 425003
  • Rhondda Cynon Taf (Plant) - 01443 425006

Oriau Agor:

  • Dydd Llun - Dydd Gwener: 8.30am - 5.00pm
  • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: Ar gau

Argyfyngau Allan o Oriau

I gysylltu â gwasanaethau gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa, ar benwythnosau a gwyliau banc, cysylltwch â Thîm Dyletswydd Brys Cwm Taf Morgannwg ar 01443 743665 (mae hyn yn cynnwys RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr).

Os ydych chi'n amau ​​bod rhywun mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siaradwch â'r Heddlu.

Yn olaf, hoffai Cyd-gadeiryddion Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg ddiolch i'r holl weithwyr allweddol hynod weithgar hynny ledled ein hasiantaethau partner sy'n helpu i sicrhau bod ein cymunedau'n parhau'n ddiogel a bod pobl yn cael eu diogelu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.