Stay-Safe-Online - Copy

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor pwysig i rieni er mwyn sicrhau bod eu plant yn cadw'n ddiogel ar-lein, gan eu bod yn fwy tebygol o dreulio amser ar y we yn ystod y cyfnod yma tra'u bod adref.

Mae argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws wedi arwain at gau ysgolion a chadw pellter cymdeithasol, a thrwy hynny annog trigolion i aros gartref. Mae hi felly'n fwy tebygol y bydd pobl ifainc yn treulio amser sylweddol ar-lein, yn ymchwilio, chwarae gemau neu'n cyfathrebu gydag eraill.

Y flaenoriaeth ar gyfer pob rhiant - ac athrawon y canolfannau gofal plant - yw cadw plant yn ddiogel pan fyddan nhw ar-lein, gan eu cadw rhag niwed a'u diogelu rhag peryglon y we. Wrth ddefnyddio'r we, dylai plant:

  • Wybod gyda phwy maen nhw'n siarad.
  • Ddiogelu eu henw da ar-lein.
  • Agor negeseuon gan ffynonellau dibynadwy yn unig.
  • BEIDIO â rhannu eu gwybodaeth bersonol.
  • BEIDIO rhannu delweddau na fideos amhriodol neu anweddus.
  • Ddeall nad yw popeth maen nhw'n ei ddarllen ar-lein yn wir.
  • Flocio a rhoi gwybod am bobl sy'n trolio.
  • BEIDIO ag ildio i bwysau, ac i feddwl cyn cyhoeddi unrhyw beth.

Dylai rhieni gadw llygad ar bwy sy'n cyfathrebu â'u plentyn ar-lein, ar beth maen nhw'n edrych arno ac yn ei lawrlwytho. Dylen nhw hefyd ystyried gosod cyfyngiadau ar y cyfrifiadur, gan ddefnyddio rheolyddion i rieni, rheoli gosodiadau preifatrwydd, a siarad â'u plant am eu hymddygiad ar-lein.

Rhywbeth pwysig arall i'w ystyried yw gwybod ble i ofyn am gymorth a lle i roi gwybod am bryderon. Ffoniwch 101 neu 999 os oes argyfwng. Dyma fanylion adrodd ar-lein Heddlu De Cymru: https://www.south-wales.police.uk/cy/cysylltu-a-ni/gwnewch-e-ar-lein/ Mae rhagor o ddolenni i sefydliadau partner wedi'u cynnwys isod.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: "Mae'r Cyngor yn rhannu'r wybodaeth yma er mwyn sicrhau bod plant yn aros yn ddiogel ar-lein.

"Gyda phawb yn gorfod aros gartref ar hyn o bryd, bydd pobl ifainc yn fwy tebygol o dreulio amser ar-lein, felly mae'n bwysicach nag erioed i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar y we, a rhannu cyngor pwysig i rieni a disgyblion am sut i wneud hyn."

Dolenni pwysig i rieni:

 www.cyberaware.gov.uk

www.getsafeonline.org

www.saferinternet.org.uk

www.childnet.com

www.cwmtafmorgannwgsafeguardingboard.co.uk

https://www.internetmatters.org/

https://www.gov.uk/report-terrorism

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.