Skip to main content

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer priffyrdd a thrafnidiaeth yn 2020/21

funding

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £3.358 miliwn ogyllid priffyrdd a thrafnidiaeth ar gyfer 2020/21, i'w fuddsoddi yng nghynlluniau parcio a theithio, safleoedd bws a diogelwch ar y ffyrdd. Yn ogystal â hyn, bydd modd datblygu buddsoddiadau priffyrdd sylweddol pellach yng Nghoed-elái, Llanharan a Chwm Cynon uchaf.

Ym mis Mai 2020, cytunodd y Cyngor ar Raglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.02 miliwn ar gyfer 2020/21, gan ddod â chyfanswm y buddsoddiad mewn priffyrdd a thrafnidiaeth ers 2015/16 i £146 miliwn. Mae'r Rhaglen Gyfalaf ddiweddaraf yn dangos bod gwella'r rhwydwaith priffyrdd yn parhau i fod yn flaenoriaeth fuddsoddi i'r Cyngor. Bydd cynlluniau eraill yn dod i'r amlwg yn ystod y flwyddyn trwy gyfleoedd cyllid allanol i helpu i gyflawni gwelliannau ychwanegol i briffyrdd lleol.

Mae'r Cyngor wedi cael cadarnhad yn ddiweddar o'i geisiadau llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am gyllid grant yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol.

Mae hyn yn cynnwys £2.73 miliwn o Gronfa Trafnidiaeth Leol (LTF) a'r Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol (LTNF), £419,500 o Gronfa Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a £201,710 o Grantiau Diogelwch y Ffyrdd. Mae crynodeb bras o'r dyraniadau cyllid wedi'u cadarnhau i'w weld isod:

  • Y Prif Becyn Seilwaith Economaidd (LTF), £1.4 miliwn – i wneud cynnydd pellach o ran y cynlluniau gwella priffyrdd strategol yng Nghoed-elái, Llanharan, Y Gelli a Phorth Gogledd Cwm Cynon (Ffordd Osgoi Aberdâr).
  • Pecyn Cyfnewidfa (LTF), £602,000 – estyniad i'r cyfleuster parcio a theithio ar linell Treherbert a gorsaf newydd yn Ystad Ddiwydiannol Trefforest.
  • Pecyn Blaenoriaeth i Fysiau (LTNF), £235,000 – dylunio a gwella safleoedd bws yn ardaloedd Cwm Cynon a Thaf Elái.
  • Coridor Strategol yr A4119 (LTNF), £500,000 – Dylunio/datblygu.
  • Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, £419,500 – cyllid i gyflawni dau gynllun, un yng Nghilfynydd ac un yn Llantrisant.
  • Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd, £140,000 – cyllid i gyflawnimesurau diogelwch ar yr A4061 Heol y Rhigos, o Dreherbert i'r Rhigos.
  • Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd, £61,710 – cyllid i gyflawni addysg ac hyfforddiant.

Bydd y Cyngor hefyd yn manteisio ar gyllid wedi'i ddyrannu i Gyngor Merthyr Tudful ar gyfer Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd hyn yn caniatáu darpariaeth rhwydwaith gwefru trydanol ar gyfer tacsis i ddechrau ar draws y 10 ardal cyngor yn Ne-ddwyrain Cymru – yn ogystal ag ystod o brosiectau sy'n gysylltiedig â'r Metro fydd yn cael eu cadarnhau'n fuan.

Mae'r Cyngor hefyd wedi gwneud cais am gyllid Cronfeydd Teithio Llesol a Ffyrdd Cydnerth ac yn fwy diweddar, mae wedi cyflwyno mynegiant o ddiddordeb i Lywodraeth Cymru am arian i ddelio â chyfleoedd trafnidiaeth sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Mae cyllid sylweddol y Cyngor ar gyfer priffyrdd a thrafnidiaeth yn parhau yn 2020/21, gyda Rhaglen Gyfalaf arall gwerth miliynau o bunnoedd i gyflawni buddsoddiadau mewn ffyrdd, trafnidiaeth a theithio llesol, wrth sicrhau dyfodol i'n rhwydwaith priffyrdd.

“Mae hefyd yn bwysig ategu buddsoddiad y Cyngor trwy gyfleoedd ariannu allanol, ac rydw i'n croesawu'r £3.358 miliwn o gyllid wedi'i gadarnhau trwy nifer o grantiau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd pwysig o ddatblygu cyfleuster parcio a theithio i wella safleoedd bws, gwelliannau i ddiogelwch ar y ffyrdd a chynlluniau llwybrau diogel yn ein cymunedau.

“Bydd dyraniad y Gronfa Trafnidiaeth Leol hefyd yn ein caniatáu i wneud cynnydd pellach wrth gyflawni nifer o gynlluniau sylweddol yn y dyfodol – gan gynnwys Ffordd Osgoi Llanharan, gwaith deuoli'r A4119 o Goed-elái i Ynysmaerdy a Phorth Gogledd Cwm Cynon (estyniad i Ffordd Osgoi Aberdâr). Mae pob un o'r cynlluniau yma yn gwneud cynnydd y tu ôl i'r llenni a byddan nhw'n cael eu cyflawni mewn blwyddyn ariannol yn y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar 28/05/20