castell ifor

Mae modd ailddechrau cynllun sylweddol i atgyweirio Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn maes o law - gan fod gwaith bellach yn cael ei ganiatáu o fewn ac uwchlaw'r afon, gan gadw at gyfyngiadau tymhorol.

Y llynedd, roedd y Cyngor wedi cychwyn atgyweiriadau pwysig i'r bont, sy'n cefnogi Heol Ford oddi ar yr A4058. Bydd y cynllun yn disodli dec gwan y bont gyda dec concrit newydd sydd wedi'i atgyfnerthu - ynghyd â mesurau pellach i sicrhau bod y bont yn gadarn ac yn ddiogel yn y dyfodol. Oherwydd bod lefelau'r afonydd wedi cynyddu yn sgil glaw trwm yr haf diwethaf, roedd sgaffaldiau dros dro o dan y bont wedi'u difrodi, gan ohirio'r cynllun.

O ganlyniad, cafodd y gwaith ei atal yn llwyr gan na fyddai’n bosib ei gwblhau, fel y bwriadwyd, erbyn canol mis Hydref.  Dyna pryd mae Adnoddau Naturiol Cymru yn cychwyn rhoi cyfyngiadau ar weithio o fewn neu uwchlaw’r afon, oherwydd rhesymau ecolegol ac atal llifogydd. Mae Heol Ford wedi aros ar gau trwy gydol y cynllun.

Bellach mae modd i waith ailddechrau yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ddydd Llun, 18 Mai. Bydd compownd y safle yn cael ei ailsefydlu ym Mharc Pwllgwaun, ynghyd â rheoli traffig ar y A4058 Heol Trehopcyn. Bydd traffig dwyffordd yn parhau, gyda llwybrau i fodurwyr a cherddwyr yn cael eu hail-drefnu a'u nodi'n glir. Mae disgwyl i'r gwaith o godi sgaffaldiau i'r bont gychwyn yr wythnos ganlynol, 25 Mai.

Bydd contractwr y Cyngor, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, yn dilyn yr arferion pellhau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â’r diwydiant. Os na fydd hi'n bosib cwblhau rhai tasgau wrth gynnal pellter cymdeithasol, bydd mesurau amddiffynnol yn cael eu gweithredu i amddiffyn y gweithwyr. Y bwriad yw y bydd y cynllun yn dod i ben yn ddiweddarach y flwyddyn yma.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch i drigolion a gyrwyr am eu hamynedd parhaus a'u cydweithrediad mewn perthynas â'r cynllun yma.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.