Llanharan grid

Mae staff a disgyblion Ysgol Gynradd Llanharan bellach yn elwa ar gyfleusterau newydd ac o safon gwell ar ôl i'r Cyngor gwblhau gwaith adeiladu estyniad sylweddol, yn ogystal ag ardaloedd dysgu awyr agored.

Mae'r gwelliannau, sydd wedi'u hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau cyfleusterau newydd sbon i'r ysgol ac wedi caniatáu i ddosbarthiadau'r adran fabanod leihau eu maint fel bod 30 neu lai o ddisgyblion ym mhob un ohonyn nhw.

O ganlyniad i’r cynllun, mae bloc estyniad newydd wedi’i ddarparu sy'n cynnwys dwy ystafell ddosbarth newydd gyda chyfleusterau'r 21ain  Ganrif ynddyn nhw, yn ogystal â chegin a thoiledau newydd i'r disgyblion. Bydd ystafell hylendid newydd, sy'n darparu cyfleusterau arbenigol i ddisgyblion ag anableddau, yn cael ei chwblhau a'i defnyddio maes o law. Y tu allan, mae'r buddsoddiad hefyd wedi darparu ardaloedd dysgu awyr agored newydd i'r ysgol, yn ogystal ag iard ysgol newydd ac ardal chwarae meddal.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Rydw i'n falch iawn o weld staff a disgyblion Ysgol Gynradd Llanharan yn mwynhau eu cyfleusterau newydd rhagorol. Mae'r cynllun wedi elwa ar Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod Llywodraeth Cymru, gyda'r nod o greu dosbarthiadau llai fel cam gweithredu allweddol er budd disgyblion cynradd er mwyn iddyn nhw ddysgu'n well ac er mwyn cefnogi athrawon hefyd.

“Mae'r estyniad wedi darparu amgylchedd dysgu sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, ac Ysgol Gynradd Llanharan yw'r ysgol ddiweddaraf yn Rhondda Cynon Taf i dderbyn cyfleusterau newydd. Yn sgil cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif, cafodd ysgolion newydd eu hadeiladu yn y Porth, Tonypandy, Tonyrefail a Chwmaman yn 2018/19, tra bod Ysgol Gynradd Hirwaun wedi elwa ar adeilad newydd gwerth £10.2 miliwn yn ddiweddar. Mae prosiectau ar y gweill ar gyfer Cwmdâr, Pen-y-waun a Ffynnon Taf.

“Hoffwn ddiolch i’r staff a’r disgyblion yn Ysgol Gynradd Llanharan am eu cydweithrediad tra’r oedd y cyfleusterau newydd yn cael eu hadeiladu. Bwriad y cyfleusterau yma yw gwella cyflawniad addysgol ein pobl ifainc a maen nhw yno i'r disgyblion a'r aelodau o staff eu mwynhau am flynyddoedd i ddod."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.