Campbell Terrace flood scheme JPG

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau gwaith paratoi i wella'r gril cwlfert presennol yn Nheras Campbell yn Aberpennar, ynghyd â chynnal gwaith atgyweirio i sianel yr afon yn y lleoliad yma.

Yn yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun, 16 Tachwedd, bydd gwaith yn cychwyn ar y safle i uwchraddio'r gril i wella rheolaeth malurion yn y cwrs dŵr yn ystod cyfnodau o law trwm - gan sicrhau bod y cwlfert yn cydymffurfio â safonau amgylcheddol. Bydd gwaith atgyweirio concrit i sianel yr afon hefyd yn cael ei gwblhau, yn dilyn difrod yn ystod y tywydd digynsail eleni.

Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith, sy'n cynnwys ychydig o waith rheoli traffig, yn tarfu cyn lleied â phosibl ar y gymuned. Bydd y gwaith yn debygol o bara tua phythefnos i gyd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Roedd yr ardal leol yma yn Aberpennar yn un o’r cymunedau a wynebodd yr effaith waethaf yn ystod y llifogydd digynsail a ddaeth yn sgil Storm Dennis ym mis Chwefror 2020. Mae ymateb y Cyngor i lifogydd ledled y Fwrdeistref Sirol yn gynhwysfawr - gan ymchwilio i 1,500 o adroddiadau o lifogydd, archwilio 30 cilomedr o asedau a thynnu 1,000 tunnell o falurion o'r cwrs dŵr yn ein cymunedau.

“Mae nifer o gynlluniau lliniaru llifogydd hefyd wedi mynd rhagddo yn ystod yr wythnosau a’r misoedd diwethaf - gan gynnwys gwaith mawr yn Rhydfelen, Glynrhedyn/Fernhill, Pentre, Trecynon a Threherbert, yn ogystal â chynlluniau a gafodd eu cwblhau yn gynharach yn yr haf yn Heol y Blanhigfa yn Abercynon ac ym Mryn Ifor yn Aberpennar.

“Bydd y gwaith paratoi sydd ar ddod yn Nheras Campbell yn para am oddeutu pythefnos, gan darfu cyn lleied â phosibl ar drigolion lleol.  Bydd yn uwchraddio’r cwlfert presennol ac yn cwblhau gwaith atgyweirio yn sianel y cwrs dŵr.”

Mae'r Cyngor hefyd yn cynllunio cynllun lliniaru llifogydd ar wahân yn Nheras Campbell, ac mae bwriad i'r gwaith yma ddigwydd yn ystod misoedd cynnar 2021 ar hyn o bryd. Bydd hyn yn cynnwys uwchraddio'r rhwydwaith draenio presennol, a gwaith i wella llwybrau cludo llifogydd dros y tir. Bydd manylion am y cynllun ar wahân yma ar gael maes o law.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 12th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.