Mae'r Cyngor yn bwriadu ymgynghori ar gynlluniau i adeiladu ysgol gymuned Gymraeg newydd ar safle Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn.

Bydd y cynigion yn creu lleoedd ychwanegol mewn addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghwm Rhondda Fach, a bydd yr ymgynghoriad yn cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn newydd, yn dilyn cwblhau'r arfarniad opsiynau safle sydd ar waith ar hyn o bryd.

Bydd yr ymgynghoriad yn rhoi cyfle i'r gymuned ddweud ei dweud am yr ysgol newydd, a bydd y canlyniad yn llywio penderfyniadau'r Cabinet. 

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant:

“Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn ysgol sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, er budd disgyblion a staff YGG Llyn y Forwyn.

“Ar ôl cwblhau'r arfarniadau safle, bydd y Cyngor yn ymgynghori â'r gymuned ynghylch adeiladu ysgol gymuned newydd, a fydd yn creu amgylchedd dysgu modern newydd ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â darparu cyfleusterau hygyrch i'w defnyddio gan y gymuned ehangach.

“Mae hi'r un mor bwysig i ni nodi y bydd y buddsoddiad yma hefyd yn creu lleoedd ychwanegol mewn addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghwm Rhondda Fach, ac yn adeiladu ar y buddsoddiad sylweddol sydd eisoes ar waith ledled y Fwrdeistref Sirol, gyda'r bwriad o gynyddu argaeledd addysg Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf.

“Mae'r Cyngor yn cydnabod nad yw'r cyfleusterau a ddarperir yn yr ysgol ar hyn o bryd yn addas at y diben mwyach, a bydd ein cynigion yn ceisio sicrhau bod modd i ddisgyblion fanteisio ar amgylchedd dysgu modern o'r radd flaenaf, ochr yn ochr ag ardal awyr agored sy'n cefnogi holl weithgareddau'r cwricwlwm.

“Byddwn ni'n defnyddio'r broses ymgynghori i holi beth yw barn trigolion, rhieni, disgyblion, staff a llywodraethwyr am fanylion y cynlluniau yma.

“Dyma enghraifft gadarnhaol arall o'r Cyngor yn buddsoddi mewn addysg Gymraeg, ac yn buddsoddi yng Nghwm Rhondda Fach.”

Mae Rhondda Cynon Taf yn parhau i gyfrannu at uchelgais Llywodraeth Cymru o sicrhau bod miliwn o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru erbyn 2050, a hynny drwy roi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar waith a gwella cyfleusterau ein hysgolion Cymraeg drwy fuddsoddi arian y Cyngor ynddyn nhw, a defnyddio cyllid grant gan Lywodraeth Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.