primary school generic

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar becyn diwygiedig o gyllid gwerth £4.5 miliwn ar gyfer buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr. Bydd hyn yn helpu i fodloni'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg a darparu lleoliad gofal plant ar y safle.

Mewn cyfarfod rhithwir ddydd Mawrth 17 Tachwedd, trafododd y Cabinet adroddiad Swyddog sy'n amlinellu cyfanswm y costau a'r pecyn cyllid diwygiedig ar gyfer y cynllun. Ym mis Medi 2018, cymeradwyodd y Cabinet gyfraniad o 50% gan y Cyngor ar gyfer buddsoddiad amcangyfrifedig o £3.3 miliwn i ddarparu pedair ystafell ddosbarth ychwanegol - gan greu lleoedd i 60 disgybl arall i fodloni'r galw lleol am leoedd.

Serch hynny, amlinellodd adroddiad dydd Mawrth i'r Cabinet newidiadau pwysig i'r cynllun ers y tro diwethaf i Aelodau ei ystyried dros ddwy flynedd yn ôl.

Mae cyfanswm y gost bellach wedi'i godi i £4.5 miliwn, sy'n cynnwys yr elfen gychwynnol (£3.6 miliwn bellach) ac ychwanegiad sylweddol at y buddsoddiad arfaethedig - darparu lleoliad gofal plant pwrpasol newydd. Bydd y Cyngor yn derbyn Grant Gofal Plant Llywodraeth Cymru gwerth £810,000 ar gyfer yr elfen newydd yma o'r cynllun.

Bu newid hefyd yn y gyfradd ymyrraeth ar gyfer Band B Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru ers y cynigion gwreiddiol yn 2018, gan gynyddu cyfanswm cyfraniad Llywodraeth Cymru o 50% i 65%. Cadarnhawyd bod 65% o'r cyllid wedi'i ddyfarnu ar gyfer y cynllun i'r Cyngor ym mis Tachwedd 2020.

Cyflwynodd yr adroddiad i'r Cabinet ddydd Mawrth y sefyllfa ariannol ddiwygiedig i'w hystyried gan Aelodau. Cyfraniad gofynnol y Cyngor yw 35% (£1.29 miliwn) tuag at y cyfanswm diwygiedig ar gyfer elfen gychwynnol y buddsoddiad (£3.6 miliwn). Cytunodd y Cabinet ar y pecyn costau a chyllid a fydd, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, yn caniatáu cyflawni gwaith gwella sylweddol yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod 2022.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Mae'r buddsoddiad pwysig yma yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr yn dangos ein hymrwymiad i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, ac yn bodloni'r galw am leoedd mewn cymunedau lleol. Bydd y prosiect yma yng Nghwmdâr yn cael ei gyflawni ochr yn ochr â buddsoddiad sylweddol arfaethedig o dros £10 miliwn ar gyfer Ysgol Gyfun Rhydywaun ym Mhen-y-waun. Mae'r ddau brosiect wedi'u cynllunio i wella a chynyddu'r capasiti addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghwm Cynon.

“Cafodd y cynllun yma ei gyflwyno i'r Cabinet eto ddydd Mawrth er mwyn i Swyddogion gyflwyno'r costau diweddaraf, sydd wedi'u diwygio ers yr amcangyfrif cychwynnol yn 2018. Cymeradwyodd y Cabinet y sefyllfa ddiwygiedig yma, sef bydd y Cyngor yn cyfrannu £1.29 miliwn tuag at y £3.6 miliwn ar gyfer yr ystafelloedd dosbarth ychwanegol, tra bydd Llywodraeth Cymru yn talu'r 65% sy'n weddill. Cyfanswm cost y cynllun yw £4.5 miliwn, gyda'r Cyngor yn croesawu grant o £810,000 ar gyfer y lleoliad gofal plant ychwanegol.

“Mae ein buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif yn parhau i ddarparu cyfleusterau newydd i ragor o gymunedau a chyfleoedd addysgol gwell i ragor o bobl ifanc. Staff a disgyblion Ysgol Gynradd Hirwaun oedd y diweddaraf i elwa. Fe wnaethon nhw symud i adeilad newydd sbon gwerth £10.2 miliwn yn yr wythnosau diwethaf. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad sylweddol ar draws y Fwrdeistref Sirol ers 2018/19 – gan gynnwys yn Nhonypandy, Tonyrefail, y Porth, Cwmaman, Treorci a Glynrhedynog.

“Rydw i'n edrych ymlaen at weld cynnydd pellach cynllun Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, gan fod modd i waith galluogi symud ymlaen.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.