Mae prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn cymryd cam mawr ymlaen wrth i fusnesau gael eu gwahodd i gymryd rhan yn ein proses gaffael.

Mae'r prosiect arloesol yma'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a holl Awdurdodau Lleol Cymru (ac ar ran y rhain) i ddatblygu a chyflwyno dull trin/ailgylchu fforddiadwy a chynaliadwy ar gyfer cynnyrch hylendid amsugnol (AHP) yng Nghymru. Mae'r prosiect wedi ystyried yr adborth a ddaeth i law gan nifer o brif weithwyr proffesiynol a busnesau ym maes ailgylchu i ddatblygu ein dull ar gyfer y farchnad.

Bwriad y bartneriaeth, sydd wedi'i sefydlu rhwng Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, yw edrych ar lif gwastraff sydd wedi cyflwyno heriau yn y gorffennol, a cheisio cyflwyno dull trin/ailgylchu fforddiadwy a chynaliadwy ar gyfer gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol yng Nghymru.

Mae'r hysbysiad caffael bellach wedi'i gyhoeddi ac mae ar gael ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru.

 

Fel cenedl, mae Cymru yn parhau i arwain y ffordd o ran ailgylchu gwastraff o'r cartref. Rydyn ni yn y trydydd safle yn y byd ac rydyn ni wedi ymrwymo i adeiladu economi gylchol a mynd y tu hwnt i ailgylchu.

Mae cewynnau ac AHP yn cyfrannu at dros 9% o wastraff gweddilliol y cartref ac mae carfan prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn bwriadu caffael dull trin cynaliadwy ar gyfer y math yma o wastraff.

Amcangyfrifir bod tua 40,000 tunnell o AHP, sy'n cynnwys cewynnau tafladwy a chynhyrchion anymataliaeth, yn y llif gwastraff gweddilliol yng Nghymru. Mae hyn yn cyfateb i 200 miliwn o gewynnau y flwyddyn sef dros hanner miliwn y dydd. Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn ailgylchu eu Cynhyrchion Hylendid Amsugnol ers ychydig flynyddoedd, a nod y prosiect yma yw adeiladu ar hyn trwy ddarparu dull trin/ailgylchu cynaliadwy Cymru gyfan y mae modd i gynghorau yng Nghymru ei ddefnyddio.

Meddai Nigel Wheeler, Uwch Swyddog Cyfrifol am brosiect Dyfodol Gwyrdd Glân:

“Mae'r prosiect arloesol yma bellach yn symud ymlaen at y cam nesaf ac rydyn ni'n falch o wahodd busnesau i gymryd rhan yn ein proses gaffael a chynnig eu dulliau technolegol. 

Mae nifer o ddatblygiadau arloesol wedi bod yn y ffordd y mae gwastraff AHP yn cael ei reoli dros y blynyddoedd diwethaf. Prif nod y prosiect yma yw gweithio gyda busnesau ac ymgysylltu â nhw i ddefnyddio'r rhain i ddatblygu'r gwastraff yma'n ddull gwerthfawr.

Yr unig ffordd o wneud hyn yw datblygu dulliau blaenorol o drin/ailgylchu gwastraff yr oedd yn cael eu hystyried yn fater gwaredu gwastraff cadarn – gan arwain at lai o wastraff ac effaith lai o ran carbon ar Gymru. Fel cenedl, mae'n hanfodol ein bod ni'n gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu Dyfodol Gwyrdd Glân i Gymru fel bod modd bodloni targed Llywodraeth Cymru o ddod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050.

Fel gwlad rydyn ni'n edrych i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint ag y bo modd mewn ymgais i fod yn genedl ddiwastraff sy'n gweithredu mewn economi gylchol. O ganlyniad i hyn, mae awdurdodau lleol, ynghyd â Llywodraeth Cymru, yn ceisio dulliau fforddiadwy a chynaliadwy o reoli gwastraff.”

Am ragor o wybodaeth am brosiect Dyfodol Gwyrdd Glân, ewch i www.CleanGreenFuture.Wales.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.