Cian grid

Bethany, Dylan a Richard - 'Maes Chwarae Cian'

Mae man chwarae newydd yn Ysgol Gynradd Llanharan wedi'i neilltuo i gofio cyn-ddisgybl poblogaidd, Cian Case a daeth aelodau o'i deulu i'r ysgol i agor 'Maes Chwarae Cian' yn swyddogol.

Dydd Llun, Tachwedd 16, fe wnaeth rhieni Cian, Lorraine a Richard, ynghyd â’i frawd a’i chwaer Dylan a Bethany sy’n ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Y Pant, agor ardal awyr agored newydd yr ysgol yn swyddogol trwy dorri rhuban ar y maes chwarae. Roedd Cian yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llanharan a frwydrodd ganser yn ddewr am ddwy flynedd, ond yn anffodus bu farw ym mis Ionawr 2018, yn chwech oed.

Mae gwelliannau diweddar yn yr ysgol, sy wedi'u ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, yn cynnwys estyniad newydd ac ardaloedd dysgu awyr agored. Roedd yr ysgol eisiau cysegru maes chwarae newydd fel teyrnged i Cian, a gweithiodd yn agos iawn â'r teulu er mwyn cyflawni hyn.

Dywedodd tad Cian, Richard Case : “Bwriad yr ysgol oedd gwneud rhywbeth er cof am Cian, ac roedd gwaith adeiladu'n mynd yn ei flaen a oedd yn cynnwys maes chwarae newydd. Gofynnodd yr ysgol a fyddai ots gyda ni pe byddai'r maes chwarae'n cael ei enwi ar ôl Cian, ac roedden ni wrth ein boddau. Mae yna ardd goffa yn yr ysgol eisoes, ond roedden nhw'n meddwl y byddai'n well gan Cian gael maes chwarae yn ei enw ef."

I gysegru'r maes chwarae yn swyddogol i Cian, mae arwydd mawr lliwgar wedi'i osod, sy'n cynnwys llawer o hoff bethau Cian.

Ychwanegodd Richard: “Cafodd yr holl luniau eu dewis gan deulu a ffrindiau Cian - perchennog y cwmni wnaeth ein helpu ni i ddylunio a gosod yr arwydd yw tad ffrind Cian. Mae pengwin, sef ei hoff anifail, mae rhuban oren sy'n dynodi ei hoff liw, bathodyn tîm pêl-droed Dinas Caerdydd a hefyd logo WWE oherwydd ei fod e wrth ei fodd yn reslo. Dewisodd ei ffrindiau hefyd y sêr a’r bryniau, ac fe wnaethon ni ychwanegu enw Cian yn ei ysgrifen ei hun, a gymeron ni o gerdyn pen-blwydd wnaeth e ysgrifennu unwaith.”

Soniodd Richard hefyd am sut y byddai Cian yn cael ei gofio gan y rhai yn Ysgol Gynradd Llanharan a oedd yn ei adnabod, a hefyd gan aelodau ei deulu.

Ychwanegodd: “Roedd Cian yn berson mor egnïol a charismatig a oedd bob amser yn ymroi yn llwyr i unrhyw beth roedd e'n ei wneud. Pan gawson ni'r newyddion bod rhaid iddo dderbyn triniaeth, roedden ni'n credu y byddai'n mynd i'w gragen, ond cadwodd ysbryd cadarnhaol hyd y diwedd. Roedd yn credu mai'r ffisiotherapi oedd yn ei wneud yn well yn hytrach na'r driniaeth arall, a hyd yn oed pan oedd ei symudedd yn dirywio roedd bob amser yn gwthio'i hun er mwyn gwella. Hyd yn oed pethau fel cymell ei hun i gerdded i'r parc ac yn ôl - pethau fel hyn oedd e'n credu y byddai'n ei wneud yn well.

“Ond roedd Cian hefyd yn hynod gariadus - yn bendant roedd dwy ochr iddo. Mae ochr arall i Cian yn cael ei arddangos mewn stori ddywedodd Mrs Price amdano. Pan aeth Cian yn sâl gwnaeth yr ysgol a'r Cyngor lawer i sicrhau eu bod yn barod i'w dderbyn yn ôl i'r ysgol. Fe wnaethon nhw osod lifft i bobl anabl a threfnu cyllid ar gyfer cefnogaeth un wrth un i ofalu amdano. Pan welodd Cian y fenyw wnaeth drefnu'r lifft, rhoddodd gwtsh enfawr iddi. Fe wnaeth e hyn heb i unrhyw un ddweud wrtho i wneud hynny. Roedd yn hynod gariadus, ac yn bendant roedd Cian yn hoffi rhoi cwtsh!

“Mae'n ysgol glos iawn. Dim ond tua 100 o ddisgyblion oedd yn yr ysgol pan ddechreuodd Cian ac mae'r plant i gyd yn adnabod ei gilydd, a'r teuluoedd hefyd - mae'n wirioneddol gymunedol. Rwy'n dal i fod yn ffrindiau gyda rhai o'r athrawon er does gyda ni ddim plant yn yr ysgol bellach. Allwn i ddim bod yn fwy balch bod Cian wedi mynd i Ysgol Gynradd Llanharan pan symudon ni i'r ardal, oherwydd roedd pawb mor gyfeillgar ac wedi cynnig gymaint o gefnogaeth i ni fel teulu."

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Cadeirydd y Llywodraethwyr, Ysgol Gynradd Llanharan, ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a'r Gymraeg: “Cefais y fraint a’r anrhydedd o ymuno â theulu a ffrindiau Cian yn seremoni agoriadol maes chwarae Cian yn gynharach yr wythnos yma.

“Roedd Cian yn fachgen ifanc mor hapus, addfwyn a gofalgar, ac fe gafodd ei farwolaeth drasig effaith enfawr ar bawb, nid yn unig yn yr ysgol, ond yng nghymuned ehangach Llanharan hefyd.

“Mae’r gefnogaeth a ddangoswyd i Cian a’i deulu drwy gydol eu profiad anodd wedi bod yn arbennig ac, yn rhan o hynny, roedd pawb yn Ysgol Gynradd Llanharan yn awyddus iawn i greu cofeb iddo. Rydyn ni wedi gweithio’n agos â’i deulu i agor y maes chwarae hardd yma.

“Hoffwn ddiolch i deulu Cian, yn ogystal â staff Ysgol Gynradd Llanharan a Cyngor Rhondda Cynon Taf am eu cymorth o ran creu'r maes chwarae yma, sy'n ffordd addas iawn o gofio bywyd Cian."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 24th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.