Mae rhif ffon newydd ar gyfer gofal iechyd nad yw'n frys yn lansio heddiw, Tachwedd 24, yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. 

Bydd y gwasanaeth 111 newydd ar gael bellach yn ardaloedd Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf heddiw. Mae'r rhif yn cael ei ddefnyddio'n barod yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr y Bwrdd Iechyd.

Mae 111 yn rhif y gellir ei ffonio YN RHAD AC AM DDIM. Yn lie gorfod  ffonio rhifau  gwahanol  i  gysylltu a Galw Iechyd Cymru neu

wasanaeth meddyg teulu tu allan i oriau, bydd modd defnyddio'r ddau wasanaeth erbyn hyn o ffonio 111.

Dywedodd Alan Lawrie, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau'r Bwrdd Iechyd: "Y brif fantais i'r cleifion yw y gallan nhw, am y tro cyntaf, ffonio'r rhif hawdd ei gofio hwn a derbyn gofal, cyngor a gwybodaeth arbenigol 24 awry dydd os oes pryderon iechyd gyda nhw sydd ddim yn bygwth bywyd."

I gleifion sydd ddim yn siwr a yw eu pryder iechyd yn un brys ai peidio, bydd triniwr galwadau sydd wedi cael hyfforddiant yn gallu penderfynu ar hynny trwy ofyn cyfres o gwestiynau iddyn nhw, a bydd wedyn yn gallu trefnu ambiwlans os bydd angen.

Bydd ffonio 111 yn gallu rhoi cleifion ar ben ffordd i'r lie cywir i gael y driniaeth iawn ar yr adeg iawn.

Mae'r gwasanaeth dan arweiniad  clinigwyr,  ac  mae  trinwyr galwadau sydd wedi cael hyfforddiant yn cydweithio a chlinigwyr fel

meddygon teulu, nyrsys, uwch-ymarferwyr nyrsio a fferyllwyr.

Bydd y gwasanaeth yn cefnogi'r ymgyrch ehangach i annog cleifion i Aros yn Iach dros y Gaeaf Eleni, ac i helpu i wneud yn siwr y bydd

ein hadrannau damweiniau ac achosion brys a'n gwasanaethau 999 yn gallu helpu'r rhai sydd mewn dirfawr angen.

Yn dilyn proses fesul cam o lansio'r gwasanaeth ledled Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fydd y pumed bwrdd iechyd i lansio'r gwasanaeth newydd hwn.

Noder na fydd hyn yn effeithio ar linell gymorth Deintyddiaeth - 0300 123 5060. Dylai cleifion barhau i ddefnyddio'r rhif hwn os oes unrhyw ymholiadau deintyddol brys gyda nhw tu allan i oriau.

Dywedodd Richard Bowen, Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Gwasanaeth 111 GIG Cymru: "Gall defnyddio gwasanaethau gofal brys fod yn ddryslyd iawn i'r cyhoedd, pan ddaw i wybod pa wasanaethau sydd ar gael a ble i ddod o hyd iddyn nhw, a gwybod  pa weithiwr gofal iechyd neu wasanaeth sydd fwyaf tebygol o ddiwallu eu hanghenion.

"Mae GIG Cymru am symleiddio'r sefyllfa hon i gleifion, felly o heddiw ymlaen dim ond un rhif y bydd angen i gleifion yn ardal Cwm Taf Morgannwg ei ffonio - 111.

"Mae'n hawdd defnyddio'r gwasanaeth, a gall gynnig cyngor i chi yn y fan a'r lie a'ch cyfeirio at nifer o opsiynau eraill. Mae gwiriwr symptomau ar lein gyda ni hefyd, y gall cleifion ei ddefnyddio i gael gwybodaeth am anhwylderau  a chyflyrau cyffredin.  Ar adeg pan fo'r baich gwaith yn cynyddu o hyd, mae'n wych gallu gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, yn eu plith nyrsys, meddygon teulu a

fferyllwyr, i sicrhau bod ein cleifion yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw mor effeithiol ac effeithlon a phosibl."

Cwestiynau Cyffredin 111

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.