Yn dilyn trafodaethau ag awdurdodau lleol eraill, y bwrdd iechyd lleol, Llywodraeth Cymru a chynllunwyr milwrol, bydd y cynllun peilot profi torfol sy'n gweithredu ym Merthyr Tudful ar hyn o bryd yn cael ei ehangu i gynnwys Cwm Cynon isaf o ddydd Sadwrn, 5 Rhagfyr.

Does dim angen cadw lle ac rydyn ni'n annog trigolion sydd heb symptomau COVID-19 yn y wardiau etholiadol canlynol i gymryd prawf am ddim yn ystod y cyfnod profi rhwng dydd Sadwrn 5 Rhagfyr a dydd Sul 20 Rhagfyr.

Dyma'r ardaloedd yng Nghwm Cynon Isaf sy'n cymryd rhan yn y cynllun peilot: 

• Abercynon

• Dwyrain Aberpennar

• Gorllewin Aberpennar

• Penrhiwceiber

• De Aberaman

Mae'r wardiau etholiadol yma ymhlith y niferoedd uchaf o achosion fesul 100,000 yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae'n bosibl bydd adnabod trigolion a allai fod â COVID-19 ond heb unrhyw symptomau yn allweddol i helpu i atal y feirws rhag lledaenu. 

Canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon, Aberpennar a Chanolfan Chwaraeon Abercynon fydd y prif ganolfannau profi.  Sylwch bydd Canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon yn gweithredu fel prif ganolfan brofi drwy gydol y cyfnod o 16 diwrnod, tra bydd profi yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon yn dod i ben am 19:00 dydd Sul, 13 Rhagfyr.  O hynny ymlaen, bydd y cynllun peilot yn symud i safleoedd profi cymunedol ar hyd a lled Cwm Cynon isaf, yn ogystal â Chanolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon. Bydd rhagor o fanylion am y safleoedd ychwanegol yn cael eu cyhoeddi yn y dyddiau nesaf.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Yn dilyn sawl wythnos o waith cynllunio, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y bydd y cynllun peilot profi torfol ar gael yn fuan i drigolion yn ardal Cwm Cynon isaf wedi iddo gael ei ehangu o Ferthyr Tudful.  Mae hyn yn rhan annatod o'n brwydr yn erbyn y feirws, gan ei fod yn rhoi gwell dealltwriaeth inni o'i gyffredinrwydd a lefel y trosglwyddo yn ein cymunedau.

"Yn dilyn y cynnydd da sydd wedi digwydd wrth i'r niferoedd dyddiol o achosion a'r gyfradd bositifrwydd leihau yn dilyn y cyfyngiadau lleol a'r cyfnod atal byr cenedlaethol, mae hi nawr yn bwysig ein bod ni'n adnabod ac yn ynysu'r rhai sy'n bositif ond heb symptomau yn ein cymunedau i dorri'r cadwyni trosglwyddo gan fod y nifer o achosion bellach yn dechrau cynyddu eto.

"Rydyn ni'n annog pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn ardal Cwm Cynon isaf sydd heb symptomau COVID-19 neu sydd ddim yn hunan-ynysu ar hyn o bryd i gymryd y prawf i'w amddiffyn eu hunain ac , yn bwysicach, eu hanwyliaid a'u cydweithwyr. Mae'n bosibl cael COVID-19 heb unrhyw symptomau ond dal i'w drosglwyddo i bobl eraill rydych chi wedi dod i gysylltiad â nhw. 

"Mae'n hynod bwysig bod y sawl sydd gyda symptomau COVID-19 ddim yn defnyddio'r canolfannau profi torfol - trefnwch brawf gan ddilyn y drefn arferol ar-lein neu drwy ffonio 119."

Dyma'r ddau brif ganolfan profi: 

  • Clwb Bowlio Dan Do Cwm Cynon, Aberpennar (CF45 4DA)
  • Canolfan Chwaraeon Abercynon (CF45 4UY) 

Bydd canolfannau eraill yn cael eu cyhoeddi yn y dyddiau nesaf.

Mae'r Profi Cyfresol Torfol Asymptomatig (dim symptomau) yn cael ei dreialu yng Nghymru ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac ardal Cwm Cynon isaf ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Y nod yw llywio glasbrint ar sut mae modd cyflawni profion torfol a pha mor gyflym a dibynadwy y mae modd darparu profion COVID-19 cyflym ar raddfa eang.

Mae profi torfol ym Merthyr Tudful ac ehangu'r cynllun peilot i Gwm Cynon isaf yn ceisio amddiffyn y rhai sydd â'r risg uchaf a dod o hyd i achosion asymptomatig. Bydd hyn yn helpu i atal a lleihau trosglwyddiad mewn cymunedau hyd yn oed ymhellach, gan helpu ein cymunedau i ddychwelyd i'r drefn arfeol cyn gynted â phosib.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.