muni graphic

Bydd y Cyngor ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cychwyn ar gamau nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer y buddsoddiad arfaethedig o £4.5 miliwn yng Nghanolfan Gelf y Miwni, Pontypridd — a fydd yn cynnwys ymgysylltu (yn rhithwir) â'r cyhoedd a rhanddeiliaid gan ddechrau ym mis Rhagfyr.

Ddiwedd 2019, daeth Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn denant a gweithredwr dewisol y Cyngor ar y Miwni, gan gyhoeddi cynllun hirdymor uchelgeisiol i adnewyddu'r adeilad gyda'r penseiri Purcell. Y nod yw sicrhau treftadaeth y Miwni ac anrhydeddu ei bensaernïaeth gothig syfrdanol — gan sefydlu'r adeilad poblogaidd fel lleoliad celfyddydau a cherddoriaeth rhanbarthol unigryw gyda dyfodol cynaliadwy.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus pwysig yn cael ei gynnal yn yr hydref i geisio barn y gymuned leol er mwyn llywio'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ym mis Hydref, cafodd cam cyntaf yr ymgynghoriad ei roi ar waith a bu gofyn i drigolion rannu'u straeon, lluniau ac atgofion o'r Miwni o'r blynyddoedd a fu. Mae'r broses yma'n parhau, ac mae croeso i drigolion gyfrannu trwy e-bost o hyd: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu drwy Radbost. Mae'r manylion llawn i'w gweld yma.

Mae'r camau ymgynghori nesaf yn cynnwys ymgysylltu â'r gymuned. Bydd achlysur rhanddeiliaid allweddol yn cael ei gynnal ar 2 Rhagfyr, tra bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ehangach yn rhedeg rhwng 7 Rhagfyr, 2020, a 11 Ionawr, 2021.

Bydd dau gam yr ymgynghoriad sydd ar y gweill yn cael eu cynnal yn rhithwir oherwydd y cyfyngiadau presennol mewn perthynas â phandemig COVID-19 a'r angen i sicrhau pellter cymdeithasol. Bydd yr adborth sy'n cael ei roi yn cael ei adolygu a'i ddefnyddio yn y pendraw i lywio'r opsiwn sy'n cael ei ffafrio ar gyfer buddsoddiad yn y Miwni — mewn perthynas â gwaith i'r adeilad a'r rhaglen o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yno.

Bydd yr elfen rhanddeiliaid yn cynnwys gweithdy rhithwir (ddydd Mercher, 2 Rhagfyr). Yn bresennol yn y cyfarfod, bydd cyfranogwyr penodol o grwpiau defnyddwyr allweddol. Serch hynny, gall unrhyw un a hoffai gymryd rhan fynegi diddordeb trwy e-bostio ymgynghori@rctcbc.gov.uk.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus pum wythnos ehangach yn cael ei gynnal ar wefan y Cyngor. Bydd yn cynnwys cyflwyniad wedi'i recordio ymlaen llaw, ac yn caniatáu i drigolion adael eu sylwadau trwy lenwi arolwg. Bydd modd i drigolion gymryd rhan ar dudalen ymgynghori bresennol y Miwni a fydd yn cael ei diweddaru ar 7 Rhagfyr yma.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: “Ddiwedd mis Hydref agorodd y Cyngor, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, gam cychwynnol y broses ymgynghori ynghylch y buddsoddiad cyffrous o £4.5 miliwn i roi bywyd newydd i'r Ganolfan boblogaidd yma. Roedd hyn ar ffurf gofyn am atgofion, straeon a delweddau o'r blynyddoedd a fu — ac, er bod y broses yma yn dal i fynd rhagddi, hoffwn i ddiolch i'r rhai sydd wedi cysylltu â ni hyd yn hyn.

“Yn gynnar ym mis Rhagfyr bydd yr ymgynghoriad yn symud yn ei flaen ac yn cynnwys proses ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Bydd hyn yn digwydd yn rhithwir, fel llawer o ymgynghoriadau cyfredol eraill ar draws y Cyngor, oherwydd pandemig COVID-19. Bydd modd i drigolion gael gwybodaeth am y cynlluniau a chymryd rhan mewn arolwg er mwyn darparu adborth a fydd yn llywio cam nesaf y cynllun. Bydd hynny'n amlygu'r opsiwn sy'n cael ei ffafrio ar gyfer dyfodol y Miwni.

“Rwy’n falch iawn bod y cynlluniau uchelgeisiol i adnewyddu adeilad rhestredig y Miwni, a'i ailsefydlu fel canolbwynt celf a cherddoriaeth, yn parhau i fagu cyflymder. Mae'r Cyngor ac Awen yn gwbl effro i bwysigrwydd y Miwni i Bontypridd a'r rhanbarth ehangach, a byddwn i'n annog cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan yn y broses ymgysylltu sydd ar y gweill i ddweud eu dweud am ei ddyfodol."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.