Mae'r cynlluniau i adfywio dau adeilad amlwg yn Rhondda Cynon Taf yn datblygu, gyda chynlluniau ailddatblygu yn Aberpennar ac yn ardal Tonypandy wedi’u cyflwyno.

Bydd modd i'r ddau gynllun elwa ar hyd at £250,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru o'i mentrau Trawsnewid Trefi a Thasglu'r Cymoedd. Mae'r cyllid yma'n cefnogi datblygu a gwella adeiladau sy'n cael eu tanddefnyddio neu sy'n wag er mwyn eu hadfywio i'w defnyddio.

Dan y cynigion, bydd Neuadd Tref Aberpennar, sy'n eiddo i'r Cyngor, yn cael ei datblygu gyda phrydles hir dymor i greu safle gwaith a rennir gyda chaffi a lle i gynnal achlysuron.  Yn yr un modd, mae'r Cyngor hefyd yn gweithio i sicrhau cyllid pellach i gefnogi datblygiad safleoedd gwaith a rennir mewn eiddo gwag yn ardal Tonypandy, yn rhan o gynllun sylweddol arall dan fenter Gweithlu’r Cymoedd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor RhCT: "Er gwaethaf pwysau'r pandemig byd-eang, mae'r Cyngor yn parhau gyda'i raglen fuddsoddi uchelgeisiol, gyda chynlluniau ailddatblygu yng nghanol ein trefi ac yn yr ardal o'u hamgylch yn rhan bwysig o hyn.

"Bydd gwaith arfaethedig i ailddatblygu Neuadd Tref Aberpennar yn cynnig swyddfa i fusnesau lleol. Mae'r Cyngor hefyd wrthi’n ceisio sicrhau cyllid ychwanegol i gefnogi datblygu cynllun tebyg yn ardal Tonypandy, a bydd manylion pellach yn cael eu rhannu wrth i'r cynlluniau ddatblygu, a hynny’n ddibynnol ar sicrhau'r caniatâd angenrheidiol ar gyfer y cynllun.

"O ganlyniad i bandemig byd-eang COVID-19, mae newid amlwg i’w weld ym mhatrymau gweithio, gyda phwyslais ar weithio mor agos at ein cartrefi â phosibl. Byddai'r ddau gynllun yma'n cynnig lleoliadau braf i fusnesau lleol eu defnyddio i addasu i'r ffordd newydd o weithio.

"Mae modd i adeiladau gwag fod yn hyll i'r cymunedau lleol ac mae'r Cyngor yn parhau i chwilio am gyfleoedd i geisio am gyllid allanol i’w hailddatblygu a'u gwneud yn addas i'w defnyddio unwaith eto ble'n bosibl - yn union fel rydyn ni wrthi'n ei wneud gyda Neuadd Bingo Pontypridd."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Tachwedd 2020