Modernising-Care-graphic-V2-WELSH

Yn dilyn proses ymgynghori ar gynlluniau'r Cyngor i foderneiddio gofal preswyl, yr wythnos nesaf bydd y Cabinet yn ystyried cynigion a fyddai'n cynyddu nifer y cyfleusterau y mae'r Cyngor yn eu rheoli ac y mae am eu cadw yn rhan o'r cynigion, gan gynnwys cartrefi Garth Olwg ac Ystradfechan.

Mae'r cynlluniau diwygiedig ar gyfer dyfodol gofal preswyl yn Rhondda Cynon Taf yn cynnig cadw naw cartref gofal sy'n cael eu rheoli gan yr Awdurdod Lleol, a thrawsnewid Cartref Gofal Preswyl Dan y Mynydd (Y Porth) i gyfleuster Gofal Ychwanegol o'r radd flaenaf gyda 60 o welyau.

Yn ogystal â hyn, bydd y cynnig yn argymell ailddatblygu Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn (Y Gelli) i ddiwallu anghenion llety'r unfed ganrif ar hugain. Byddai'r gwaith ailddatblygu yma'n darparu cefnogaeth ar gyfer y rheiny ag anableddau dysgu, gan sicrhau bod y cyfleuster yma'n chwarae rôl bwysig yn y dyfodol.

Ac yntau'n ymateb i'r ymgynghoriad yma, bydd y Cabinet yn ystyried y cynigion canlynol yn ei gyfarfod ar 3 Rhagfyr:

  • Cadw naw cartref gofal y mae'r Cyngor yn eu rheoli, gan gynnwys Cartrefi Gofal Preswyl Garth Olwg ac Ystradfechan ym Mhentre'r Eglwys a Threorci, a newid y ddarpariaeth ynddyn nhw i ganolbwyntio ar anghenion cymhleth (gan gynnwys dementia), gwasanaethau ail-alluogi preswyl a gofal seibiant
  • Newid yr hyn y mae Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn yn y Gelli yn ei ddarparu ar hyn o bryd a'i ddatblygu'n llety modern gyda darpariaeth gofal i gefnogi oedolion a phobl hŷn ag anawsterau dysgu, a hynny er mwyn bodloni newidiadau o ran angen a galw
  • Creu cynllun tai â Gofal Ychwanegol newydd gyda 60 o unedau, yn unol â strategaeth y Cyngor i foderneiddio opsiynau ar gyfer pobl hŷn, a darparu tai Gofal Ychwanegol yn rhan o ailddatblygiad cyfleuster Dan y Mynydd. (Ar hyn o bryd does dim preswylwyr yng Nghartrefi Preswyl Bronllwyn a Dan y Mynydd)
  • Datblygu cynlluniau pellach i foderneiddio'r naw cartref gofal preswyl i'w cadw o dan y cynnig, ac ailddechrau derbyn preswylwyr parhaol i'r cartrefi yma ar unwaith

Aeth y Cyngor ati ddwywaith yn 2019 i geisio barn trigolion am yr opsiwn a ffefrir ar gyfer darparu gofal preswyl yn y dyfodol. Roedd yr opsiwn a ffefrir yn cynnig cadw saith cartref gofal allweddol yr Awdurdod Lleol a buddsoddi ynddyn nhw, gan ganolbwyntio ar ofal cymhleth a gofal seibiant.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: “Mae'r argymhellion i'w gosod ger bron y Cabinet yr wythnos nesaf yn defnyddio'r safbwyntiau a ddaeth i law trwy ein gwaith ymgysylltu helaeth yn sail, ac yn ystyried yr angen i foderneiddio gofal preswyl mewn ymateb i'r ffaith fod anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn newid.

“Mae’n amlwg o’r ymgynghoriad bod preswylwyr yn gwerthfawrogi cartrefi gofal y Cyngor. Serch hynny, ar sail y ffaith bod disgwyliadau'n newid o hyd ac ar alw cynyddol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, dydy gwneud dim ddim yn opsiwn chwaith. Mae'r ymgynghoriad wedi dangos pa mor werthfawr y mae'r gofal y mae'r Cyngor yn ei ddarparu ym marn preswylwyr. Mae'r diolch am hynny o ganlyniad i ymroddiad ein staff, ac mae'r cynigion sy'n cael eu hystyried yr wythnos nesaf yn ceisio ymateb i'r gydnabyddiaeth yma.

“O ran y ffordd ymlaen sy'n rhan o'r cynigion, un newid allweddol yw buddsoddi a moderneiddio naw cartref preswyl yr Awdurdod Lleol, gyda chartrefi Garth Olwg ac Ystradfechan bellach hefyd am gael eu cadw yn rhan o'r cynigion.

“Er mwyn ymateb i'r ffaith fod dyheadau ac anghenion pobl hŷn yn newid, mae creu 300 o leoedd gofal ychwanegol ar gyfer Rhondda Cynon Taf erbyn 2025 yn parhau i fod yn rhan allweddol o'r cynigion i'w hystyried yr wythnos nesaf.

“Mae’r adroddiad yn cynnig ailddatblygu Cartref Bronllwyn yn y Gelli i ddarparu llety ychwanegol gyda chymorth gofal penodol i bobl ag anawsterau dysgu. Mae Dan y Mynydd yn y Porth wedi'i gynnig yn safle ar gyfer cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd gyda 60 o welyau.

“Nod y cynlluniau diwygiedig yma yw ceisio ymateb i’r adborth helaeth a ddaeth i law o ganlyniad i ddechrau'r ddeialog rhwng y Cyngor a phreswylwyr yn 2018. Roedd y sgwrs yma am y ffaith fod anghenion poblogaeth sy’n heneiddio sy’n dymuno byw’n annibynnol am amser hirach yn newid.”

Bydd Aelodau'r Cabinet yn ystyried adborth yr ymgynghoriad yn y cyfarfod ar 3 Rhagfyr. Byddan nhw hefyd yn ystyried sylwadau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Cyngor, a fydd yn craffu ar ganlyniad y broses ymgynghori a'r argymhellion i'r Cabinet ar 1 Rhagfyr.

Yn dilyn yr ail gam ymgynghori, roedd disgwyl i'r cynlluniau yma gael eu hystyried ym mis Mawrth 2020. Serch hynny, mae'r pandemig wedi gohirio ystyried y cynlluniau yma ac wedi rhoi cyfle i'w datblygu ymhellach.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.