Ffynnon Taf grid - Copy 1

Mae gwybodaeth am fuddsoddiad arfaethedig sylweddol ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf bellach ar gael i breswylwyr - gan gynnwys manylion bloc newydd yr ysgol a fyddai’n cael ei gynhesu’n arloesol gan unig ffynnon dwym Cymru.

Bydd y Cyngor yn darparu pedair ystafell ddosbarth ar gyfer disgyblion cyfnod sylfaen trwy adeilad newydd parhaol yn yr ysgol yn Ffynnon Taf, i'w ddefnyddio ochr yn ochr â'i adeilad presennol â'r wedd Fictoraidd sydd wedi derbyn buddsoddiad yn ddiweddar i uwchraddio a moderneiddio tu mewn yr ysgol. Bydd neuadd newydd hefyd yn cael ei hadeiladu ar gyfer yr ysgol a'r gymuned ehangach, ynghyd â gwelliannau i ardal bresennol yr iard.

Bydd y cynllun yn cynyddu nifer y lleoedd yn yr ysgol i baratoi ar gyfer datblygiadau tai cyfagos posibl ac yn cael gwared ar ystafell ddosbarth dros a ychwanegwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddarparu ar gyfer nifer cynyddol o blant yn ei dalgylch.

Bydd y gwelliannau i gyd yn ddiolch i fuddsoddiad o dros £3m, gan gynnwys cyllid sylweddol gan y Cyngor. Cyfraniad o filiwn trwy Grant Cyfalaf Dysgu Cymunedol Llywodraeth Cymru ac arian Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) wedi'i glustnodi.

Rhan unigryw o'r datblygiad yw Prosiect Rhwydwaith Gwres Ffynnon Dwym Ffynnon Taff - i ddefnyddio unig ffynnon gwres naturiol Cymru fel ffynhonnell gwres carbon isel ar gyfer systemau gwresogi bloc newydd yr ysgol. Dyma gyfle i ddeall a gwerthuso'r potensial ar gyfer systemau gwresogi geothermig niwtral o ran carbon, fel rhan o strategaeth Sero Net ehangach y Cyngor.

Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig system pŵer o ynni'r haul i ddarparu ynni adnewyddadwy i wneud iawn am y defnydd o drydan o'r pwmp gwres - gan ychwanegu at y dull 'gwyrdd'.

Gall preswylwyr nawr fewngofnodi i'r Porth Cynllunio ar wefan y Cyngor a gweld manylion pwysig am y datblygiad arfaethedig – megis cynllun y safle, cynllun llawr, gwybodaeth ddylunio a datganiad mynediad. Cewch chi ddefnyddio'r cyfleuster chwilio 'Ceisiadau Cynllunio' trwy www.rctcbc.gov.uk/cynllunio.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Rwy’n falch iawn bod y buddsoddiad arfaethedig ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf yn gwneud cynnydd, gyda thrigolion bellach yn gallu gweld cynlluniau manwl ar gyfer y datblygiad. Bydd y cynlluniau'n cael eu hystyried gan Bwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor maes o law, ac os cânt eu cymeradwyo bydden nhw'nn darparu prosiect unigryw i'r gymuned leol.

“Trafodwyd buddsoddiad ar gyfer Ysgol Gynradd Ffynnon Taf gyntaf gan Aelodau o’r Cabinet yn 2018, er mwyn diwallu’r angen i gynyddu lleoedd ar gyfer ei disgyblion, ac i ddisodli ystafelloedd dosbarth symudol dros dro gydag adeilad parhaol a fydd hefyd yn barod ar gyfer datblygiadau tai arfaethedig yn y dyfodol yn yr ardal.

“Mae gan y Cyngor hanes da iawn o ddarparu cyfleusterau addysg newydd i bobl ifanc ledled y Sir. Cyflwynwyd adeilad newydd gwerth £10.2m ar gyfer Ysgol Gynradd Hirwaun yn fwyaf diweddar, gan ddefnyddio cylllid Rhaglen Ysgolion yr 21ain gan Lywodraeth Cymru - ac yn dilyn hynny gyda buddsoddiad sylweddol yn Nhonyrefail, Tonypandy, y Porth, Cwmaman, Glynrhedynog a Thhreorci ers 2018. Bydd prosiectau pellach yng Nghwmdâr a Phen-y-waun hefyd yn cael eu cyflawni erbyn 2022.

“Mae datblygiad Cynradd Ffynnon Taf wedi elwa o fuddsoddiad o £1m trwy Grant Cyfalaf Dysgu Cymunedol Llywodraeth Cymru. Mae'n brosiect arbennig o gyffrous, sy'n cynnig defnyddio unig ffynnon dwym naturiol Cymru i gynhesu estyniad newydd yr ysgol - ynghyd â phŵer solar i wneud iawn am unrhyw drydan sy'n cael ei ddefnyddio yn y broses. Un o brif flaenoriaethau parhaus y Cyngor yw dod yn sefydliad niwtral o ran carbon erbyn 2030, ac mae hwn yn brosiect arloesol iawn tuag at y nod hwnnw na all ddigwydd yn unman arall yng Nghymru.” 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.