nos galan

Mae'n bleser gan Bwyllgor Nos Galan gyhoeddi'r prif noddwyr ar gyfer Her Rithwir 2020. Bydd tri sefydliad lleol, sydd wedi noddi'r ras ers sawl blwyddyn, yn parhau i gefnogi'r ras er bod pandemig y coronafeirws yn golygu bod angen cynnal yr achlysur mewn ffordd wahanol iawn eleni.

Mae'r Pwyllgor hefyd yn falch o groesawu CRX Compression a fydd yn noddi a chefnogi Her Rithwir Nos Galan yn 2020. 

Fel arfer, byddai tua 2,000 o gystadleuwyr o bob oed a gallu a dros ddeng mil o wylwyr yn ymgynnull yng nghanol tref Aberpennar ar gyfer Rasys Nos Galan. Fodd bynnag, o ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r canllawiau cyfredol mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol ac ynghylch grwpiau mawr yn ymgynnull, penderfynodd Pwyllgor Nos Galan newid fformat yr achlysur a chynnal her rithwir Nos Galan yn 2020.

Unwaith eto, bydd cwmni gwasanaethau cymorth ac adeiladu, Prichard's, sydd wedi'i leoli yn Llantrisant; cymdeithas dai Trivallis; ac Amgen Cymru, sydd wedi'i leoli yng Nghwm Cynon ond sy'n darparu gwasanaethau rheoli gwastraff ar draws y Fwrdeistref Sirol a thu hwnt, yn cefnogi'r achlysur.  Mae CRX Compression, sy'n noddi achlysur Nos Galan am y tro cyntaf, yn creu cynnyrch o safon feddygol sydd wedi'i ddylunio i gynorthwyo'r adferiad gorau posibl a gwella perfformiad.

I gael rhagor o wybodaeth am noddwyr Nos Galan, ewch i: www.nosgalan.co.uk

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o Bwyllgor Rasys Nos Galan: "Mae pawb yn siomedig nad oes modd i ni gwrdd yn Aberpennar ar Nos Galan eleni i fwynhau'r cyffro a'r awyrgylch sy'n gysylltiedig â Rasys Nos Galan bob blwyddyn.  Fodd bynnag, bu galw mawr am gyfleoedd i gymryd rhan a llenwodd pob un o'r 2,600 lle o fewn yr wythnos gyntaf ar ôl i'r broses gofrestru agor.

"Er gwaetha'r heriau sydd wedi codi eleni, mae'n bleser gweld cynifer o gystadleuwyr yn parhau i gefnogi rasys Nos Galan. Ar ran Pwyllgor Nos Galan a'r Cyngor, hoffwn i ddiolch yn fawr i'r rheiny sydd wedi cofrestru.

“Hoffwn i hefyd diolch yn fawr unwaith eto i’n noddwyr a’n cefnogwyr sydd wedi helpu i sicrhau y gall Her Rithwir Nos Galan gael ei chynnal yn ystod y flwyddyn heb ei thebyg yma.  Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i fusnesau ar draws y wlad a thu hwnt, felly rydyn ni'n ddiolchgar iawn i'r tri sefydliad lleol yma sy'n parhau i gefnogi'r achlysur yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae'n dyst i boblogrwydd rasys Nos Galan."

MeddaiIan Thomas, Prif Weithredwr Trivallis: "Yn debyg i nifer o fusnesau eraill, mae Trivallis wedi gorfod addasu'i wasanaethau er mwyn cadw'n tenantiaid a'n gweithwyr yn ddiogel o ganlyniad i amodau tywydd garw a phandemig COVID-19. Mae'r cymorth rydyn ni wedi'i dderbyn gan sefydliadau partner, megis Cyngor RhCT, a'r ymrwymiad y mae fy nghydweithwyr yn Trivallis wedi'i ddangos tuag at ein cymunedau yn ystod y cyfnod heriol yma wedi fy syfrdanu.

"Rydyn ni wedi bod yn noddwr balch o Rasys Nos Galan ers sawl blwyddyn bellach, mae'n wych gweld bod modd i ni barhau i gefnogi'r achlysur arbennig yma yn 2020. Mae'r Pwyllgor wedi gwneud gwaith gwych er mwyn addasu a sicrhau bod modd cynnal y traddodiad pwysig yma.

"Hoffwn i ddymuno pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan allan yn ein cymunedau wrth i ni barhau i geisio cadw Cymru'n ddiogel."

YchwanegoddNigel Wheeler, Cyfarwyddwr AMGEN Cymru a Chyfarwyddwr Cyfadran - Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen Cyngor RhCT: "Mae AMGEN Cymru unwaith eto'n falch o allu cefnogi Rasys Nos Galan, yn enwedig yn ystod y cyfnod heb ei debyg yma sydd wedi arwain at fformat yr achlysur yn newid yn llwyr gan fabwysiadu dull rhithwir ar gyfer 2020. 

“Ar ran AMGEN Cymru, hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn yr achlysur hanesyddol yma.”

Meddai Tom Prichard, Rheolwr Gyfarwyddwr Prichard's: “Mae Prichard's yn falch o allu parhau i gefnogi Rasys Nos Galan eleni. Bydd hon yn flwyddyn wahanol a phwysig iawn i'r rasys ac mae 2020 yn sicr wedi bod yn flwyddyn heriol i ni gyd. Mae hyn yn golygu ei bod hi'n bwysig ein bod ni'n parhau i gefnogi'n gilydd ym mha bynnag ffordd posibl. Hoffen ni ddymuno pob hwyl i bawb sy'n cymryd rhan."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.