Road Safety Week WELSH

Mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd ac yn hyrwyddo'r thema 'No Need for Speed' yn 2020. Mae'r achlysuron blynyddol yn ein cymuned wedi'u haddasu eleni i gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol.

O 16-22 Tachwedd, mae'r elusen genedlaethol Brake unwaith eto'n cydlynu achlysur diogelwch y ffyrdd mwyaf y DU, gan rannu'r neges bod cyflymder cerbydau yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ddiogelwch gyrwyr a cherddwyr. Mae rhywun yn cael anaf ar ffordd yn y DU bob pedwar munud, ac mae cyflymder cerbydau yn chwarae rhan ym mhob digwyddiad. Gall dim ond 1mya olygu'r gwahaniaeth rhwng byw a marw.

Mae'r fformiwla'n syml - po uchaf yw'r cyflymder, yr hiraf yw'r pellter stopio a'r mwyaf yw'r risg o anaf a marwolaeth. Darganfyddwch ragor am neges Brake, ac Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2020, yma: www.roadsafetyweek.org.uk.

Fel arfer, byddai Carfan Diogelwch y Ffyrdd ymroddedig y Cyngor yn cydnabod yr wythnos flynyddol gyda rhaglen lawn o weithgareddau cymunedol - o ddysgu sgiliau sylfaenol i ddisgyblion am gadw'n ddiogel fel cerddwyr, i gyrsiau 'gyrru'n ddiogel am hirach' sydd â'r nod o loywi sgiliau gyrru pobl dros 60 oed, ac ymarferion gweithio mewn partneriaeth bwysig gyda'r gwasanaethau brys.

Yn sgil y pandemig COVID-19, mae'r rhaglen wedi'i haddasu yn 2020. Mae modd i swyddogion fynd i lai o ysgolion i gynnal hyfforddiant ar groesi'r ffordd yn ddiogel i ddisgyblion ym Mlynyddoedd 2 a 3. Mae sesiynau'n cael eu cynnal yn Ysgol Gynradd yr Hafod, Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Penygawsi.

Fodd bynnag, does dim modd cynnal hyfforddiant cerddwyr sy'n blant 'Kerbcraft' yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol. Felly mae swyddogion wedi datblygu pecyn hyfforddi pwrpasol sy'n addas ar gyfer amgylchedd ystafell ddosbarth, yn hytrach na'i gynnal yn y gymuned. Mae nifer o ysgolion wedi mynegi diddordeb yn y pecyn hyfforddi yma.

Mae'r hyfforddiant beicio poblogaidd hefyd wedi cael ei gynnal yn ystod yr wythnosau diwethaf ac mae'n parhau gyda chapasiti llawn. Mae'r holl weithgareddau sy'n digwydd ar hyn o bryd yn cadw at ganllawiau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys oedolion yn cadw pellter cymdeithasol ar safleoedd ysgolion.

Yn y cyfamser, bydd y Cyngor yn cynnal ei sesiwn Pass Plus nesaf dros fideo-gynhadledd. Mae'r cwrs yma i bobl wella eu sgiliau a gyrru'n fwy diogel. Caiff y sesiwn rithwir yma ei chynnal ddydd Mawrth, 1 Rhagfyr am 6pm. Dylai unrhyw un sydd eisiau trefnu lle anfon e-bost at DiogelwchyFfyrdd@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 01443 494785.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae Wythnos Diogelwch y Ffyrdd bob amser yn achlysur pwysig iawn yng nghalendr blynyddol y Cyngor, gan ein bod yn anelu at ymgysylltu â phobl yn y gymuned a hyrwyddo cyngor pwysig i helpu pobl i gadw'n ddiogel fel gyrwyr a cherddwyr. Mae thema Brake 2020, sef ‘No Need for Speed’, yn cael cefnogaeth lawn y Cyngor. Nod y thema yw ceisio tynnu sylw at bwysigrwydd cadw at y terfyn cyflymder ar ein ffyrdd.

“Yn yr un modd â chynifer o achlysuron eraill trwy gydol 2020, roedd rhaid newid ein gweithgareddau arferol i gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol presennol yn sgil pandemig COVID-19. Fodd bynnag, rwy’n falch bod ein Carfan Diogelwch y Ffyrdd ymroddedig wedi gallu ymgysylltu â phobl ifainc ar faterion croesi'r ffyrdd, beicio a hyfforddi cerddwyr sy'n blant, er ar raddfa lai na'r arfer.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.