awards

Mae dau weithiwr proffesiynol addysgiadol yn ysgolion Rhondda Cynon Taf wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru eleni.

Bydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, yn cael ei gynnal yn rhithiol ddydd Sul, 29 Tachwedd. Cafodd mwy na 100 o enwebiadau eu derbyn eleni, ac mae 26 o'r rhain wedi cyrraedd rhestr fer y rownd derfynol ar draws ystod o gategorïau.

Mae modd i ysgolion, disgyblion, a theuluoedd gefnogi’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol trwy wylio'r seremoni ar-lein ar dudalen Facebook Addysg Cymru, sy'n dechrau am 6pm.

Mae David Jenkins, o Ysgol Tŷ Coch, Pontypridd, ar y rhestr fer yng nghategori Pennaeth y Flwyddyn. Mae David Church, o Ysgol Gyfun Aberpennar, ar y rhestr fer yng nghategori Gwobr y Disgyblion am yr Athro Gorau.

Meddai'rCynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg: “Ar ôl blwyddyn sydd wedi bod yn hynod heriol i athrawon, staff, disgyblion, a’u teuluoedd, ledled ein Bwrdeistref Sirol, ni fu erioed yn bwysicach cydnabod ymrwymiad a gwaith caled ein gweithwyr addysg proffesiynol.

“Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn arddangos y gorau o’r gorau yng Nghymru, ac mae’r ddau unigolyn o RhCT sydd ar y rhestr fer eleni yn gwneud gwaith anhygoel yn ein hysgolion, fel y mae pob un o’n staff addysgu yn ei wneud ar adeg mor heriol.

"Er mwyn cefnogi ein staff addysgu a'u disgyblion, mae’r Cyngor yn effro i’r ffaith bod rhaid i ni ddarparu cyfleusterau modern, a dosbarthiadau ac offer sy'n addas ar gyfer y 21ain Ganrif.

"Dyna pam mae gan y Cyngor y rhaglenni adeiladu a gwella ysgolion mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru, gyda mwy na £200 miliwn o fuddsoddiad wedi'i ddarparu hyd yma drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Mae dros £33 miliwn hefyd wedi'i wario ar waith atgyweirio ychwanegol i ysgolion ers 2015/16, a hynny'n rhan o raglen ehangach y Cyngor, #buddsoddiadRhCT, sydd werth £373.6 miliwn, i fuddsoddi ar hyd nifer o wasanaethau.

Bydd Gwobr Pennaeth y Flwyddyn yn mynd i unigolyn sy'n eithriadol yn ei swydd, wrth ddangos y gallu i gynnwys yr ysgol yn y gymuned ehangach a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bob disgybl.

Bydd Gwobr y Disgyblion am yr Athro Gorau, un o'r gwobrau newydd ar gyfer 2020, yn gweld athro neu aelod arall o staff yn cael ei gydnabod gan ddisgybl unigol (neu grŵp o ddisgyblion) y mae wedi’i ddysgu neu wrthi’n ei ddysgu,  er mwyn nodi’r gwahaniaeth enfawr y mae wedi'i wneud i fywyd y disgybl (neu’r grŵp) hwnnw yn yr ysgol. 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anrhydeddu cyflawniadau athrawon a staff ysgolion ledled Cymru sy'n hyrwyddo llwyddiant addysgiadol, ac sy'n dangos ymroddiad ac ymrwymiad heb eu hail i'w disgyblion, i'w hysgolion ac i'w cymunedau lleol, yn enwedig yn ystod y cyfnod heriol yma.

Meddai’r Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams: “Mae hon wedi bod yn flwyddyn eithriadol o anodd i rieni, disgyblion ac ysgolion ledled Cymru, ond mae'r sector addysg wedi dangos gwytnwch aruthrol.

“Mae penderfynoldeb ac arloesedd wedi disgleirio eleni ac mae ein gweithlu addysg wedi bod yn gweithio’n ddiflino i gadw Cymru i ddysgu. Mae'n fraint cyhoeddi'r rhai hynod sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol a darllen y straeon am eu gwaith caled a'u hymrwymiad

“Eleni, yn fwy nag erioed, mae’r gwobrau’n ddathliad o’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol a’r ysgolion, yr athrawon a’r disgyblion y maen nhw'n eu cynrychioli.  Rydw i'n edrych ymlaen at ddathlu pob un ohonoch chi a diolch i chi i gyd am yr ysbryd a'r dyfalbarhad rydych chi wedi'i ddangos trwy gydol y flwyddyn anodd yma."

  • I ymuno yn y dathliadau, mae modd i chi wylio'r seremoni yn fyw o'ch cartref am 6pm ddydd Sul, 29 Tachwedd ar dudalen www.facebook.com/educationwales                     

#GwobrauAddysguCymru #TeachingAwardsCymru

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.