Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyflwyno Cyfnod Atal Byw ('toriad tân') i adennill rheolaeth o'r Coronafeirws, mae Cyngor RhCT yn cyhoeddi ei fod, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, yn cau'r gwasanaethau canlynol i'r cyhoedd o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020:

 • Gwasanaethau hamdden, gan gynnwys cyfleusterau awyr agored e.e. caeau 3G
 • Llyfrgelloedd (Mae gwasanaethau ar-lein yn parhau i fod ar gael, mwy o wybodaeth am hynny yma)
 • Canolfannau Cymunedol (ac eithrio'r rhai sy'n darparu gwasanaethau hanfodol e.e. gofal plant)
 • Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned
 • Ar ôl y gwyliau hanner tymor, bydd ysgolion uwchradd ond yn agor i ddisgyblion Blwyddyn 7 ac 8 a'r disgyblion sy'n fwyaf agored i niwed. Bydd modd i ddisgyblion ddod i'r ysgol i sefyll arholiadau ond bydd disgyblion eraill yn parhau gyda'u haddysg gartref am wythnos ychwanegol;
 • Fydd dim hawl i'ch plentyn fynychu achlysuron chwaraeon na diwylliannol yn ystod y cyfnod yma.

Mae hyn yn cadw at y cyngor a'r canllaw mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi, a bydd yn rhyddhau aelodau o staff i weithio gyda'r gwasanaethau â blaenoriaeth ar hyn o bryd.

Bydd y gwasanaethau canlynol yn parhau i weithredu yn ôl yr arfer hyd nes y byddwn ni'n rhoi gwybod fel arall:

 • Bydd parciau, mannau chwarae a mannau agored ledled y Fwrdeistref Sirol yn parhau i fod ar agor i drigolion, os ydyn nhw'n dymuno gwneud defnydd ohonyn nhw. Rhaid cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol pan fyddwch chi'n gadael eich cartref;
 • Bydd toiledau cyhoeddus ar agor yng nghanol y trefi er mwyn annog pobl i siopa'n lleol am eu nwyddau hanfodol.
 • Bydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn aros yr un fath, am y tro.
 • Bydd ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn ailagor yn ôl yr arfer ar ôl hanner tymor.
 • Bydd gofal plant ar gael drwy gydol y cyfnod yma.
 • Prydau Ysgol am Ddim - bydd teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau drwy drosglwyddiad banc yn ystod hanner tymor yr Hydref a bydd hynny'n parhau i'r disgyblion nad ydyn nhw yn yr ysgol tan 9 Tachwedd;

Mae'r rhif R yng Nghymru rhwng 1.1 a 1.4 ar hyn o bryd, sy'n golygu bod twf parhaus yn nifer yr achosion ac mae'r raddfa digwyddedd dros y saith diwrnod diwethaf i Gymru yn uwch na 130 achos mewn 100,000 o'r boblogaeth.

Bydd y cyfnod atal byr yn dechrau am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref a bydd yn berthnasol i bawb sy'n byw yng Nghymru, a bydd yn dod yn lle'r cyfyngiadau lleol sydd mewn grym yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd y cyfnod yma'n fyr, ond y bwriad yw cael effaith fawr ar fynd i'r afael â'r feirws:

 • Rhaid i bawb aros gartref, ac eithrio am rai rhesymau cyfyngedig gan gynnwys mynd i brynu bwyd neu gasglu nwyddau meddygol, ar gyfer ymarfer corff, a darparu gofal neu i helpu pobl sy'n agored i niwed.
 • Rhaid i bobl weithio gartref lle bynnag y bo modd;
 • Rhaid i bobl beidio â mynd i dai eraill na mynd i gwrdd ag unrhyw un tu hwnt i'w aelwyd tu fewn na thu allan
 • Bydd hawl i oedolion sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu rieni sengl ymuno ag un aelwyd arall i gael cymorth
 • Fydd dim hawl ymgasglu tu allan, gan gynnwys dros Galan Gaeaf na noson tân gwyllt nac unrhyw weithgareddau wedi'u trefnu
 • Rhaid i'r canlynol gau: pob siop manwerthu nad yw'n cynnwys bwyd, busnesau lletygarwch, gan gynnwys caffis, bwytai a thafarndai (oni bai eu bod yn cynnig pryd ar glud neu'n cludo bwyd i bobl), gwasanaethau cyswllt agos, gan gynnwys trin gwallt a harddwch, a busnesau achlysuron a thwristiaeth, fel gwestai.
 • Fydd dim hawl agor addoldai i'r cyhoedd - ond bydd hawl cynnal seremonïau priodasol neu Bartneriaethau Sifil neu angladdau.
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do a fydd yn parhau ar agor, gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis.
 • Bydd prifysgolion yn cynnig cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein.
 • Bydd lleoliadau gofal plant ar agor yn ôl yr arfer.
 • Bydd y GIG a'r gwasanaethau iechyd i gyd yn parhau ar agor.
 • Os ydych chi'n rhedeg busnes ac mae'n rhaid i chi gau, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am ragor o wybodaeth am y cyfyngiadau: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Am ragor o wybodaeth am wasanaethau'r Cyngor, ewch i wefannau perthnasol Cyngor RhCT: www.rctcbc.gov.uk/IechydCyhoeddusRhCT

Mae'n hanfodol bod pawb yn cydymffurfio â'r cyfyngiadau newydd yma tan 9 Tachwedd 2020. Mae'r cyfyngiadau'n cael eu gorfodi gan swyddogion gorfodi'r Cyngor a'r heddlu. Rydyn ni'n gobeithio y bydd pawb yn deall difrifoldeb y sefyllfa rydyn ni'n ei hwynebu ac yn cydymffurfio â'r rheoliadau ar eu rhyddid, heb i ni orfod cyflwyno cosbau.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.