Taff trail

Mae'r Cabinet wedi cytuno i gynnal gwaith helaeth i ymgysylltu â'r cyhoedd am ei gynlluniau Teithio Llesol - yn rhan o adolygiad i Fap Rhwydwaith Integredig y Cyngor sydd i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Roedd hyn i fod i'w gyflwyno erbyn Medi 2021, ond bellach mae wedi'i ymestyn hyd ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Yn y cyfarfod rhithwir ddydd Mawrth, 13 Hydref, trafododd Aelodau o'r Cabinet adroddiad Swyddog a oedd yn nodi buddion economaidd, iechyd ac amgylcheddol Teithio Llesol, gan ychwanegu bod buddsoddiad cynyddol ar gael i ariannu darpariaeth newydd a gwella'r llwybrau cerdded / beicio cymunedol sy'n bodoli eisoes.

Cyflwynodd y Cyngor ei Fap Rhwydwaith Integredig cyntaf i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017, gan nodi dyheadau Teithio Llesol lleol ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Cafodd ei llywio gan ymgynghoriad â thrigolion, busnesau, grwpiau cymunedol a sefydliadau - ac mae ar gael i'w weld ar wefan y Cyngor.

Mae tair blynedd wedi mynd heibio ers ei gyhoeddi, ac mae Llywodraeth Cymru bellach wedi rhoi cyfarwyddid i gynghorau ddiweddaru eu Mapiau Rhwydwaith Integredig - wedi'u llywio gan ymgysylltiad cyhoeddus helaeth. Bydd ffocws ar ddatblygu seilwaith Teithio Llesol i fod yn ddewis arall ymarferol a chyfleus yn lle teithio mewn car, ar gyfer teithiau bob dydd fel teithio i'r gwaith, i'r coleg neu i siopa.

Ddydd Mawrth, cytunodd y Cabinet i'r Cyngor gynnal proses ymgynghori a fydd yn para 12 wythnos. Bydd y broses ymgynghori yn cynnwys nifer o ffactorau allweddol, gynnwys holiadur, cyswllt â rhanddeiliaid allweddol, achlysuron ymgysylltu â'r cyhoedd (p'un ai ar-lein neu wyneb yn wyneb, yn dibynnu ar y canllawiau diweddaraf ynghylch COVID-19) a chynnwys sy'n codi ymwybyddiaeth.

Cytunodd yr aelodau hefyd y byddai Swyddogion yn ymgymryd â thasgau allweddol eraill i baratoi ar gyfer cyflwyno'r Map Rhwydwaith Integredig wedi'i ddiweddaru ym mis Rhagfyr 2021 - gan gynnwys diwygio'r Map presennol i gynnwys llwybrau newydd, cywiro gwallau a hepgoriadau, a chynnal ymarfer archwilio ar y llwybrau sydd wedi'u gwella.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae'r Cyngor wedi ymrwymo'n llwyr i wella ei ddarpariaeth Teithio Llesol mewn cymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol. Ein nod yw annog mwy o bobl i gerdded a beicio - nid yn unig at ddibenion hamdden ond hefyd yn rhan o'u harferion bob dydd - i wneud y mwyaf o'r buddion eang, sy'n cynnwys iechyd a lles, llai o gerbydau ar y ffordd a helpu i ddiogelu'r amgylchedd.

“Ddydd Mawrth, cytunodd Aelodau o’r Cabinet i’r Cyngor ymgymryd â sawl tasg wrth baratoi i gyflwyno fersiwn wedi’i diweddaru o’n Map Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru'r flwyddyn nesaf, ochr yn ochr â phob Awdurdod Lleol arall yng Nghymru. Elfen allweddol o hyn fydd ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori, i helpu i ganfod barn pobl ar y llwybrau lleol yn eu cymunedau.

“Byddwn i'n annog aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad sydd ar ddod, a bydd y Cyngor yn cyhoeddi manylion maes o law am y gwahanol ffyrdd y mae modd i drigolion lleol gymryd rhan a'r dyddiadau allweddol. Yn yr un modd ag ymarferion ymgynghori ar draws y Cyngor, mae'r broses yn debygol o gael ei harwain yn ddigidol oherwydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau COVID-19 presennol - fodd bynnag, bydd darpariaeth bwysig yn cael ei rhoi i'r rheini sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd, neu sydd â mynediad cyfyngedig iddo."
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.