X Valley new 1 - Copy

Heddiw, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bydd y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn agor ddydd Gwener 16 Hydref, gyda gwaith adeiladu sylweddol y contractwr Walters-Sisk yn dod i ben.

Wrth gwblhau'r cynllun mawr, bydd y Cyngor yn cyflawni ymrwymiad a wnaed i drigolion yn gynnar yn 2017, gan ddarparu cysylltiad newydd rhwng yr A4059 a'r B4275 a fydd yn gwella llif y traffig yn Aberpennar a'r cyffiniau yn ogystal â'r brif ffordd, yr A4059. Mae'r Prosiect wedi datblygu dros bedwar cam, gyda'r cyntaf o'r rhain yn cychwyn ar Heol Caerdydd ym mis Hydref 2017.

Bydd y Cyngor yn agor y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm i yrwyr a cherddwyr ddydd Gwener, 16 Hydref. Bydd y Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau i agor y bont ar y cyfryngau cymdeithasol wrth iddo ddigwydd - y disgwyl y bydd hyn yn gynnar yn y prynhawn.

Rydyn ni'n atgoffa defnyddwyr y ffordd y bydd y goleuadau traffig wrth gyffordd y bont â Heol Meisgyn yn gweithio am y tro cyntaf er mwyn galluogi'r ffordd i agor - byddwch yn effro i'r newid yma. Bydd ein contractwr yn parhau i weithio ar y safle, yn y mannau o amgylch y bont, yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd y goleuadau presennol wrth gyffordd neuadd tref Aberpennar yn cael eu haddasu sawl gwaith dros yr wythnosau nesaf wrth addasu i'r patrymau traffig newydd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae modd i fi gadarnhau heddiw y bydd y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn agor ddydd Gwener yma, gyda'r cynllun priffyrdd mawr yma'n mynd i'r afael â'r materion traffig o gwmpas Aberpennar a choridor ehangach yr A4059 yng Nghwm Cynon, yn enwedig yn ystod oriau prysuraf y dydd.

"Mae'n dangos ymrwymiad y Cyngor i fuddsoddi yn ein rhwydwaith trafnidiaeth fel mater o flaenoriaeth. Dyma un o nifer o gynlluniau mawr tebyg rydyn ni'n bwriadu eu cyflwyno yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod - gan gynnwys Ffordd Osgoi Llanharan, deuoli'r A4059 o Goed-elái i Ynysmaerdy, a Phorth y Gogledd Cwm Cynon (ymestyn Ffordd Osgoi Aberdâr).

"Mae gan ein contractwr Walters-Sisk waith i'w wneud ddydd Gwener i osod y goleuadau traffig er mwyn agor y bont. Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod i drigolion ddydd Gwener unwaith y bydd y gwaith wedi'i wneud, a rhoi gwybod iddyn nhw pan fydd modd defnyddio'r bont. Y disgwyl yw bydd y bont yn agor yn gynnar yn y prynhawn, er mwyn osgoi cyflwyno'r goleuadau traffig yn ystod yr oriau prysuraf."

Sylwch, mae'r broses enwi cymunedol ar gyfer y bont wedi'i gohirio oherwydd pandemig Coronavirus. Yn ystod ymarfer cychwynnol ym mis Mawrth ac Ebrill 2020, roedd oddeutu 140 cynnig yn bodloni'r disgrifiad - sef i gynnig enw sy'n cydnabod hanes yr ardal, unigolion lleol o bwys, achlysuron lleol neu o bwys hanesyddol, neu rywbeth yn ymwneud â diwylliant ehangach Aberpennar.

Bydd y cynigion yn cael eu cwtogi gan banel annibynnol o gynrychiolwyr y Cyngor a hanesydd lleol i restr fer o dri enw. Y cyhoedd bydd yn pleidleisio am eu dewis o blith y tri enw. Bydd y panel yn cwrdd cyn gynted ag sy'n bosibl, pan fydd yr amgylchiadau yn caniatáu hynny, o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.