NigelWheelerCropped210x280

I fod y gorau, rhaid dysgu o'r goreuon ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gael Nigel Wheeler wrth y llyw ar gyfer ei wasanaethau casglu gwastraff ac ailgylchu.

Ymunodd Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Ffyniant, Datblygu a Gwasanaethau Rheng Flaen,â Chyngor Taf-elái dros 39 mlynedd yn ôl fel prentis saer coed a pharhaodd ei daith broffesiynol gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf ar ôl yr ad-drefnu. Yn ddiweddarach, gweithiodd Nigel fel swyddog tai, cyn darganfod ei angerdd go iawn ym maes yr amgylchedd, gan ddechrau gyda gwasanaeth gwastraff y cartref ac ailgylchu. Mae Nigel wedi arwain carfan Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd ers dros 19 mlynedd ac mae'n cael ei adnabod yn arweinydd ym mhob peth sy'n ymwneud ag ailgylchu a thu hwnt yng Nghymru.

Mae ei ymroddiad a'i arweinyddiaeth wedi arwain at ddatblygu llawer o brosiectau arloesol, a hynny'n lleol ac yn genedlaethol, o fod y Cyngor cyntaf yn ne Cymru i gyflwyno ailgylchu cewynnau wrth ymyl y ffordd, i system ailgylchu matresi -y gyntaf o'i math - yn cael ei sefydlu, a Chanolfannau Ailgylchu y Gymuned.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu Nigel yn chwarae ran allweddol ym mhrosiect Cymoedd Yfory, prosiect a welodd Rhondda Cynon Taf yn gartref ailgylchu gwastraff bwyd i dair Sir ac yn creu Ynni o Wastraff bwydydd o bedair Sir. Rydyn ni bellach yn adeiladu ar y llwyddiant yma ac wrthi'n datblygu economi gylchol werdd go iawn trwy ddatblygu eco-barc yn Rhondda Cynon Taf.

Mae Nigel bob amser wedi gweithio’n ddiflino ac mae ei ymrwymiad bellach wedi cael sêl bendith frenhinol. Yn wir, mae ei waith caled ym maes gwastraff ac ailgylchu yn ystod pandemig digynsail Covid-19, wedi cael cydnabyddiaeth trwy ddyfarnu Medal Ymerodraeth Prydain (BEM) iddo fe yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2020. Ac mae Nigel wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gadw gwasanaethau ailgylchu a gwastraff yn rhedeg yn ystod y pandemig presennol ac wrth ailagor Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned nid yn unig yn Rhondda Cynon Taf, ond ledled Cymru.

Meddai Chris Bradshaw, Prif Weithredwr Cyngor RhCT: “Rwy’n falch o gael Nigel yn rhan o’r Uwch Garfan Rheoli ac mae’n wych gweld bod ei waith rhagorol trwy gydol yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn eithriadol o heriol i wasanaethau rheng flaen, wedi’i gydnabod. Da iawn Nigel, mae'n haeddiannol iawn. ”

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan: “Rwy’n falch o weld bod gwaith ac ymroddiad Nigel trwy gydol yr hyn a fu’n flwyddyn anhygoel o anodd wedi’i gydnabod. Mae Nigel wastad wedi bod, ac yn parhau i fod yn swyddog rhagorol. ”

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng Flaen, Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Roeddwn i'n falch ac wedi cael sioc fawr o dderbyn yr anrhydedd a rhaid imi ddweud ei bod yn ymdrech garfan gyfan. Mae wedi bod yn flwyddyn ddigynsail ac mae pawb wedi dod at ei gilydd nid yn unig er budd RhCT ond i'r wlad gyfan - gan weithio'n lleol i'n Bwrdeistrefi Sirol ein hunain ac yn genedlaethol yn ein ymdrech i frwydro yn erbyn y feirws yma ac i geisio cadw gwasanaethau i redeg. Mae'r carfanau wedi mynd y tu hwnt i hynny ac yn parhau i ymateb i'r heriau y mae'r pandemig yn parhau i'w cyflwyno. Gwaith tîm yw'r allwedd wrth ddelio â'r sefyllfa yma trwy a gyda'n gilydd mae modd i ni helpu i gadw RhCT a Chymru'n ddiogel. ”

I weld rhestr lawn o'r rheini sy'n cael eu hanrhydeddu ar Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2020 ewch i https://www.gov.uk/government/collections/birthday-honours-lists-2020.  

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.