budget pic CYM

Mae'r Cabinet wedi cefnogi dull digidol o ymgynghori ar y gyllideb eleni gan fod ymgysylltu wyneb yn wyneb wedi'i gyfyngu o ganlyniad i COVID-19. Fodd bynnag, bydd cyfleoedd pwysig yn cael eu darparu i'r rheiny heb fynediad i'r rhyngrwyd hefyd.

Roedd adroddiad gan swyddog yng nghyfarfod rhithwir y Cabinet ddydd Mawrth, 13 Hydref, yn amlinellu dull 'digidol' o ymgynghori â thrigolion ynghylch ei gyllideb ar gyfer 2021/22. Bydd y broses yn digwydd yr hydref yma yn ôl yr arfer, gyda'r dyddiadau i'w cadarnhau cyn bo hir.

Mae proses ymgynghori ar y gyllideb y Cyngor yn broses gynhwysfawr ac amhrisiadwy, sy'n cynnwys nifer fawr o drigolion a rhanddeiliaid allweddol. Cymerodd fwy na 4,000 o bobl ran y llynedd. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu yn helpu'r uwch reolwyr a'r Cabinet i bennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Bydd ymgynghoriad 2021/22 yn cael ei gynnal mewn dau gam. Bydd y cyntaf yn cael ei gynnal yr hydref yma i gasglu barn ar flaenoriaethau buddsoddi, Treth y Cyngor ac arbedion effeithlonrwydd gan alluogi'r adborth i gael ei ddefnyddio wrth ddatblygu strategaeth gyllideb ddrafft. Bydd yr ail gam (yn y flwyddyn newydd) yn cynnwys ymgysylltu â thrigolion ynghylch y strategaeth yma.

Fodd bynnag, mae amgylchiadau'n wahanol eleni oherwydd COVID-19, ac nid yw'n bosibl ymgysylltu wyneb yn wyneb â thrigolion oherwydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol. O ganlyniad i hyn, bydd y broses ymgynghori eleni yn adeiladu ar y dull ar-lein sydd wedi bod yn effeithiol yn ystod y blynyddoedd diwethaf – sy'n cynnwys tudalennau gwybodaeth pwrpasol, arolygon, y cynnwys sy'n ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol, arolygon barn ac e-byst i randdeiliaid allweddol.

Yn lle'r dull wyneb yn wyneb, bydd sawl cyfarfod rhithwir ar-lein gan ddefnyddio Zoom, gan gynnig cyfle i drigolion siarad ag Aelodau'r Cabinet ac uwch Swyddogion, fel roedd modd iddyn nhw ei wneud yn flaenorol mewn achlysuron yng nghanol ein trefi.

Bydd sesiynau fideo ar-lein hefyd yn cael eu cynnal gyda grwpiau sy wedi'u targedu – gan gynnwys Grŵp Cynghori Pobl Hŷn, Fforymau Ieuenctid Rhondda Cynon Taf ac ysgolion lleol, yn ogystal â gwaith pwysig gyda'r Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad, Fforwm Cyllideb Ysgolion a'r Pwyllgor Cyd-gysylltu â'r Gymuned.

Bydd yna opsiynau eraill ar gael i gyfranogwyr sydd ddim â'r modd defnyddio gwasanaethau ar-lein. Mae'r rhain yn cynnwys opsiwn ymgynghori dros y ffôn trwy Ganolfan Alwadau'r Cyngor, gydag opsiwn galw yn ôl os oes angen. Bydd arolygon, gwybodaeth a dogfennau hawdd eu darllen ar ffurf papur hefyd ar gael ar gais, a bydd y rhain yn cynnwys cyfeiriad rhadbost fel bydd modd i drigolion anfon ymatebion i'r ymgynghoriad trwy'r post. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn y sesiynau cyhoeddus ar-lein yn cael eu darparu trwy linellau tir hefyd.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: “Yng nghyfarfod y Cabinet ddydd Mawrth, cytunodd yr Aelodau i gefnogi’r broses dau gam arfaethedig a’r dull ‘digidol' o ymgynghori ar y gyllideb eleni – oherwydd yr amgylchiadau a ddaeth yn sgil pandemig y Coronafeirws. Mae angen cynnal rheolau cadw pellter cymdeithasol heb ymgysylltu wyneb yn wyneb. Dyma broses sydd wedi'i mabwysiadu'n llwyddiannus yn y blynyddoedd a fu.

“Mae ein hymgynghoriad cyhoeddus blynyddol yn ffordd amhrisiadwy o gael trigolion lleol i gymryd rhan yn y broses o bennu'r gyllideb, gan roi cyfle iddyn nhw ddweud eu dweud. Cymerodd 4,000 o bobl ran y llynedd. Unwaith eto, bydd yr adborth a gawn yn cael ei ystyried gan y Cabinet ac uwch swyddogion, a'i ddefnyddio wrth wneud penderfyniadau ar gyfer y gyllideb y flwyddyn nesaf.

“Mae'r dull 'digidol' sydd wedi'i amlinellu gan ein swyddogion yn adeiladu ar y dulliau ar-lein effeithiol sydd wedi cael eu defnyddio gennym ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf, wrth inni ddefnyddio technoleg fodern i archwilio rhagor o gyfleoedd, fel cyfarfodydd rhithwir. Mae'r dull yma o gyfathrebu wedi ei fabwysiadu gan bron pob, os nad pob, adran o'r Cyngor ers dechrau'r pandemig ac mae cyfarfodydd ffurfiol y Cyngor wedi'u cynnal yn y modd yma. Cafodd ei ddefnyddio'n llwyddiannus yn yr ymgynghoriad diweddar i drafod Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus am Faeddu Cŵn ac ar hyn o bryd mewn ymgynghoriad ar y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus ynghylch Alcohol.

“Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi fydd y broses ddim yn eithrio unrhyw un sydd â mynediad cyfyngedig neu ddim mynediad o gwbl i'r rhyngrwyd. Bydd swyddogion yn sicrhau bod cyfleoedd i bobl gymryd rhan all-lein – dros y ffôn, ar bapur a thrwy'r post. Er y bydd proses eleni ychydig yn wahanol i’r arfer, bydd y Cyngor yn dal i geisio ymgysylltu â chynifer o bobl â phosibl, gan ddefnyddio nifer o wahanol ddulliau.”
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.