Community-Activity-Fund-WELSH-OCT

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno diweddariad ynghylch ei Gronfa Gweithgarwch Cymunedol. Bwriad y Gronfa yw helpu grwpiau ac unigolion sy'n mynd i'r ail filltir i helpu eraill - ac mae arian yn dal i fod ar gael i grwpiau newydd sy'n awyddus i wneud cais.

Yn ystod mis Mai 2020, ac mewn ymateb i'r cyfyngiadau symud cychwynnol o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, fe aeth y Cyngor ati i addasu'r Gronfa i ddarparu cymorth pwysig i grwpiau cymunedol. Bwriad y newid oedd ategu ymdrech Cydnerthedd Cymunedol sylweddol y Cyngor ac adlewyrchu bwriad gwreiddiol y Gronfa i gefnogi gweithgarwch cadarnhaol pobl leol.

Mae gan y Gronfa gyllid o £10,000, ac mae hawl gyda grwpiau lleol i wneud cais am grant o hyd at £300, neu £500 mewn amgylchiadau eithriadol. Mae ceisiadau unigol yn cael eu derbyn gan y Cyngor ac maen nhw'n cael eu penderfynu fesul achos ac mae'n ddibynnol ar gymhwysedd ar gyfer y gronfa a'i argaeledd.

Fel roedd hi erbyn dydd Llun 19 Hydref, mae'r Cyngor wedi dyrannu cyllid i 28 prosiect cymunedol, gan ymrwymo dros £8,300 o'r Gronfa.

Mae'r 28 prosiect yma i gyd ar rannau gwahanol o'u datblygiad - ac mae'r rhai sydd wedi derbyn cyllid yn cyfrannu at gyflawni tasgau amrywiol iawn.  Mae esiamplau'n cynnwys aelodaeth Fare-Share, cludo nwyddau ar gyfer banciau bwyd, llogi lleoliadau, te prynhawn dros lwyfannau digidol a menter gymunedol bagiau cŵn.

Mae nifer sylweddol o brosiectau hefyd wedi cynnwys darparu bagiau neu becynau i grwpiau penodol ac achosion yn y gymuned, gan gynnwys llesiant, gweithgareddau i gynhalwyr (gofalwyr), pethau ymolchi, gofal babanod a phecynnau gweithgareddau i bobl ifainc a theuluoedd.

Mae peth cyllid ar gael o hyd drwy'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol. I gynnig prosiect i'w ystyried, mae modd i sefydliadau ac unigolion â diddordeb e-bostio CronfaGymunedolCOVID@rctcbc.gov.uk i gael ffurflen gais.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rydw i'n falch bod Cronfa Gweithgarwch Cymunedol y Cyngor wedi dyrannu cyllid i 28 o brosiectau teilwng sydd ar waith yn ein cymunedau. Mae nifer o'r prosiectau'n helpu'r rhai sydd wedi ei chael hi'n anodd yn sgil y pandemig. Mae'r pandemig wedi cael effaith aruthrol ar bob agwedd o gymdeithas, yn enwedig ar y rhai sy'n agored i niwed.

"Mae'n bwysig ein bod ni'n parhau i asesu ac adolygu'r grantiau cyllid mae'r Cyngor yn eu cynnig i sicrhau eu bod yn parhau'n berthnasol ac yn gyfredol, yn enwedig yn ystod y cyfnod heb ei debyg yma. I'r perwyl hwnnw, cytunodd Aelodau o'r Cabinet ym mis Medi 2020 i sawl newid i grantiau busnes cyfredol er mwyn ymateb i'r heriau economaidd penodol sy'n eu hwynebu ar hyn o bryd - gan gynnwys sefydlu cronfeydd newydd yn arbennig ac ar gyfer adfer yn dilyn COVID-19 a gwrthsefyll llifogydd.

"Daw'r newidiadau yma wedi i ni addasu'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol yn gynharach eleni er mwyn ymateb i gyfnod clo cychwynnol y Coronafeirws. Byddwn i'n annog unigolion, grwpiau a sefydliadau sy'n teimlo bod eu prosiect yn bodloni meini prawf y Cyngor ar gyfer y cyllid i wneud cais. Mae'r gronfa eisoes wedi dyrannu oddeutu £8,300 o'r £10,000 oedd ar gael i'r gymuned."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.