Ar hyn o bryd, Rhondda Cynon Taf sydd â'r gyfradd uchaf o achosion o COVID-19 yng Nghymru, heblaw am un sir arall. Y gyfradd yw bron i 200 o achosion fesul 100,000 o’r boblogaeth. Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cyflwyno cyfnod torri'r cylch a fydd yn para 2 i 3 wythnos, mae’r Cyngor wedi penderfynu cyfyngu'r nifer sy'n cael bod ar gae i 30 (mae hyn yn berthnasol ar gyfer pob grŵp oedran).

Mae'r penderfyniad wedi'i wneud er budd diogelwch y cyhoedd, yn enwedig gan fod nifer uwch o blant ar gae yn debygol o olygu nifer uwch o oedolion yn gwylio ar y llinell ochr. Byddai hyn felly'n cynyddu nifer y cysylltiadau mae pobl yn eu cael ag eraill. 

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi bod hwn yn benderfyniad anodd ac nad yw'n ddelfrydol ar gyfer clybiau. Serch hynny, rhaid blaenoriaethu diogelwch y cyhoedd yn ystod cyfnod lle mae achosion o'r Coronafeirws yn parhau i gynyddu'n lleol. Mae'r penderfyniad yma'n mynd law yn llaw â phenderfyniad sawl awdurdod lleol arall.

Bydd y Cyngor yn parhau i adolygu'r sefyllfa yma. Byddwn ni'n mabwysiadu'r sefyllfa wedi'i hamlinellu yng nghanllaw diweddaraf Cymdeithas Bêl-droed Cymru cyn gynted ag y bydd yn ddiogel ac yn ymarferol bosibl gwneud hynny.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.