budget WELSH - Copy

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ei Gyllideb 2021/22 - gyda thrigolion yn cael eu hannog i gael dweud eu dweud mewn cam cychwynnol hyd at ddechrau mis Rhagfyr, gan ganolbwyntio ar faterion allweddol fel blaenoriaethau buddsoddi ac arbedion effeithlonrwydd.

Mae proses ymgynghori ar y gyllideb yn un gynhwysfawr ac amhrisiadwy, sy'n cynnwys nifer fawr o drigolion a rhanddeiliaid allweddol. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu yn helpu'r uwch reolwyr a'r Cabinet i bennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Bydd ymgynghoriad 2021/22 yn cael ei gynnal mewn dau gam. Bydd y cyntaf yn cael ei gynnal yr hydref yma i gasglu barn ar flaenoriaethau buddsoddi, Treth y Cyngor ac arbedion effeithlonrwydd gan alluogi'r adborth i gael ei ddefnyddio wrth ddatblygu strategaeth gyllideb ddrafft.

Yn gynharach y mis hwn, cefnogodd Aelodau o'r Cabinet ddull 'cyfrwng digidol' o ymgynghori eleni gan fod ymgysylltiad wyneb yn wyneb wedi'i gyfyngu oherwydd pandemig y Coronafeirws. Cytunwyd hefyd y bydd cyfleoedd pwysig i gymryd rhan hefyd yn cael eu darparu i'r preswylwyr hynny heb fynediad i'r rhyngrwyd.

Mae cam un bellach wedi cychwyn a bydd yn dod i ben ddydd Llun, 7 Rhagfyr - cymerwch ran ar yr hafan yma: www.rctcbc.gov.uk/ymgynghoriadaupresennol.

Mae modd i breswylwyr ddweud eu dweud trwy nifer o ffyrdd ar-lein a dulliau eraill - gan gynnwys trwy e-bost, llythyr (Rhadbost), ffôn, arolygon cyfryngau cymdeithasol a thrwy gyfrwng holiadur. Mae fersiwn Hawdd ei Darllen o'r ymgynghoriad hefyd ar gael.  Mae modd i breswylwyr ffonio 01443 425014 i roi eu barn dros y ffôn neu i drefnu derbyn fersiwn bapur o'r wybodaeth / arolwg ymgynghori. 

Gall preswylwyr hefyd gymryd rhan trwy un o dri Sesiwn Ymgysylltu Rhithwir (ar-lein) trwy Zoom - y cyntaf ar 18 Tachwedd (2pm-3pm), yr ail ar 25 Tachwedd (7 pm-8pm) a'r olaf ar 1 Rhagfyr (9.30am-10.30am). Rhaid i'r rhai sydd â diddordeb anfon e-bost at y Cyngor, gyda'r holl wybodaeth berthnasol wedi'i chynnwys ar y ddolen uchod.

Oherwydd y pandemig, mae'r achlysuron ymgysylltu ar-lein hyn wedi disodli'r sioeau teithiol wyneb yn wyneb - a bydd cyfle gan y rheiny sy'n cymryd rhan i siarad yn uniongyrchol ag Uwch Swyddogion ac Aelodau o'r Cabinet fel sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd blaenorol.

Bydd sesiynau fideo ar-lein hefyd yn cael eu cynnal gyda grwpiau sy wedi'u targedu – gan gynnwys Grŵp Cynghori Pobl Hŷn, Fforymau Ieuenctid Rhondda Cynon Taf ac ysgolion lleol, yn ogystal â gwaith pwysig gyda'r Pwyllgor Craffu – Cyllid a Chyflawniad, Fforwm Cyllideb Ysgolion a'r Pwyllgor Cyd-gysylltu â'r Gymuned.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: “Gall preswylwyr nawr ddweud eu dweud yng ngham cyntaf proses ymgynghori’r Cyngor ar gyfer Cyllideb 2021/22. Er y bydd y broses eleni yn cael ei chynnal ar lwyfannau digidol yn bennaf oherwydd pandemig y Coronafeirws, gall preswylwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd gymryd rhan trwy lythyr, copïau papur o'r arolwg, a llinell ffôn bwrpasol.

“Mae'r adborth a gawn ni trwy'r ymgynghoriad yn amhrisiadwy wrth lunio strategaeth Gyllideb ddrafft ar gyfer 2021/22, ac yn y cam cychwynnol hwn hoffen ni gael barn preswylwyr ar faterion allweddol fel lefelau Treth y Cyngor, Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor, adnoddau ysgolion, Ffioedd a Thaliadau, meysydd blaenoriaeth ar gyfer buddsoddi, ac effeithlonrwydd - lle mae'r Cyngor wedi sicrhau mwy na £6m mewn arbedion ym mhob un o'r tair blynedd diwethaf.

“Bydd ail gyfle i breswylwyr gael dweud eu dweud yn y Flwyddyn Newydd, gan ganolbwyntio ar strategaeth ddrafft y Gyllideb ei hun. Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd nifer fawr o bobl ar draws yr ymgynghoriad hwn, gyda mwy na 4,000 o bobl yn ymgysylltu y llynedd. Er bod eleni yn wahanol oherwydd pandemig y Coronafeirws, roedd y dull 'digidol' yn effeithiol mewn ymgynghoriad diweddar mewn perthynas â'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (Baw Cŵn) - ac mae'n cael ei ddefnyddio mewn ymarferion parhaus ar gyfer y Gorchymyn ynglŷn ag Alcohol a chynllun priffordd Porth Gogleddol Cwm Cynon.

“Byddwn i'n annog preswylwyr sydd â diddordeb i ddweud eu dweud a’n helpu i lunio Cyllideb 2021/22, cyn i gam cyntaf yr ymgynghoriad ddod i ben ar 7 Rhagfyr.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Hydref 2020