Maerdy Mountain Road-38

Bydd y Cyngor yn cau'r ffordd dros y Maerdy i gynnal gwaith draenio sylweddol o ganlyniad i Storm Dennis - a drefnwyd ar gyfer gwyliau'r ysgol a'r cyfnod 'atal byr' i darfu cyn lleied â phosibl.

Bydd gwaith draenio sylweddol yn cael ei wneud i ostwng lefel y dŵr daear o amgylch ardal y tirlithriad yn dilyn y tywydd digynsail ym mis Chwefror 2020. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i'r gwaith ddigwydd yn ddiogel.

Felly, bydd yr A4233 ar gau o ddydd Sadwrn, 24 Hydref, i ddydd Sul, 1 Tachwedd - gyda'r potensial i hyn gael ei ymestyn os oes angen oherwydd y tywydd. Bydd y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i breswylwyr am y cynnydd.

Mae'r cyfnod cyfyngiadau 'atal byr' a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i leihau lledaenu'r Coronafeirws mewn grym rhwng 23 Hydref a 9 Tachwedd. Felly bydd gwaith ar y ffordd fynyddig yn digwydd pan ddylai pobl adael eu cartref dim ond am resymau penodol, gan olygu llai sylweddol o darfu.

Mae'r cynllun yn dilyn gwaith paratoi pan gafodd y ffordd ei chau ddydd Sul 11 Hydref - a bydd yn lleihau'r risgiau parhaus trwy gydol y gaeaf sydd i ddod, cyn y bydd gwaith pellach yn digwydd y flwyddyn nesaf.

Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen ar gyfer gyrwyr yn glir. Bydd cwmni Stagecoach, mewn partneriaeth â'r Cyngor, yn darparu gwasanaeth 172 wedi'i newid rhwng Aberdâr a Phen-y-bont ar Ogwr tra bod y gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd gwasanaeth gwennol yn gweithredu rhwng y Maerdy, Glynrhedynog, Pen-rhys a Thonypandy. Bydd hwnnw'n cysylltu â gwasanaeth 172 yng Ngorsaf Fysiau Tonypandy ar gyfer teithiau i/o Aberdâr, Tonyrefail a Pen-y-bont ar Ogwr – gan sicrhau cwrdd â phob gwasanaeth cyswllt. Bydd Stagecoach yn gweithredu amserlenni newydd ar gyfer dydd Sadwrn, 24 Hydref (yma) ac o 26 Hydref ymlaen (yma)

Bydd y trefniadau o ran y tocynnau yn golygu y bydd cwsmeriaid sy'n cael eu heffeithio yn parhau i dalu'r pris arferol am eu tocyn ar gyfer eu taith. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r amserlen, ffoniwch Uned Trafnidiaeth Integredig y Cyngor ar 01443 425001.

Mae'r Cyngor yn parhau i ymrwymo i unioni difrod i seilwaith yn dilyn Storm Dennis ar draws y Fwrdeistref Sirol.   Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Cyngor fod y gwaith paratoi yn dechrau i atgyweirio Pont Marks and Spencer ym Mharc Ynysangharad Pontypridd - sydd i fod i ddechrau erbyn mis Tachwedd 2020 - tra bod y gwaith adfer ar dirlithriad Tylorstown yn parhau i wneud cynnydd da. Mae camau pellach sylweddol o waith yn Nhylorstown a'r Maerdy hefyd wedi'u hamserlennu ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Bydd y Cyngor yn gweithio'n galed i gwblhau'r gwaith i Ffordd y Maerdy cyn gynted â phosibl, a bydd yn rhoi gwybod os bydd unrhyw drefniadau eraill maes o law.

Gan ddibynnu ar y cynnydd, efallai byddai raid ymestyn y cyfnod i'r wythnos sy'n dechrau 2 Tachwedd, sy'n dal i fod o fewn cyfnod y cyfyngiadau
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.