Marks and Spencer Bridge 2 - Copy

Bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith sylweddol i atgyweirio'r bont droed a ddifrodwyd ger Parc Coffa Ynysangharad. Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle erbyn dechrau mis Tachwedd.

Ar yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 12 Hydref, bydd trigolion lleol ac ymwelwyr i'r parc ym Mhontypridd yn sylwi ar waith ar y safle, wrth i'r Cyngor baratoi i gynnal gwaith atgyweirio ar y bont ger hen siop Marks and Spencer. Mae'r strwythur wedi cau ers mis Chwefror 2020 gan ei fod wedi'i ddifrodi'n ofnadwy yn ystod tywydd garw Storm Dennis.

Mewn diweddariad ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd y Cyngor gynigion i drwsio'r bont drwy godi craen yn y Parc a chynnal gwaith ar y safle. Bydd y cynllun yn cynnwys tynnu'r bont i dir yn y parc er mwyn atgyweirio'r strwythur. Wedi iddi gael ei thrwsio, bydd y bont yn cael ei chodi yn ôl i'w lle.

Ddydd Llun, bydd gwaith paratoadol cychwynnol yn cael ei gynnal gan gontractwr y Cyngor, Centregreat Ltd. Bydd hyn yn cynnwys paratoi'r safle, archwiliadau i'r tir a phrofion cloddio. Bydd sawl ardal lle bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar gau i'r cyhoedd – gan gynnwys safle i'r craen ger y bont ac ardal ar gyfer cyfleusterau'r safle ger Lido Ponty.

Bydd y parc yn dal i fod ar agor i ymwelwyr yn ystod ei oriau agor arferol, ond bydd ardaloedd ar gau i'r cyhoedd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Yn gynharach yn yr haf, fe wnaeth y Cyngor bwysleisio ei ymrwymiad i'w gwneud hi'n bosibl gallu defnyddio'r bont ger hen siop Marks and Spencer – gan ddeall ei bod yn gyswllt bwysig rhwng Parc Coffa Ynysangharad a chanol y dref. Fe wnaeth y Cyngor hefyd gyhoeddi cynnig i atgyweirio'r strwythur, yn hytrach na'i ailosod, yn ystod yr hydref yma, gan wneud defnydd o dir yn y parc i gynnal y gwaith ar y safle.

"O 12 Hydref, bydd ymwelwyr i'r parc yn sylwi ar waith paratoadol, a fydd yn cynnwys cau ardaloedd sydd eu hangen ar gyfer cynnal y gwaith. Y bwriad yw dechrau ar y gwaith o symud y bont a dechrau ar y gwaith atgyweirio mewn ychydig o wythnosau, a bydd y Cyngor yn rhannu'r manylion gyda thrigolion unwaith y byddan nhw wedi'u cwblhau.

"Bydd y Cyngor hefyd yn gweithio'n agos gyda'r contractwr i leihau unrhyw darfu ar drigolion a defnyddwyr y parc lle bo hynny'n bosibl drwy gydol y gwaith atgyweirio. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal mor gyflym ac effeithlon â phosibl, a'r bwriad yw gorffen y gwaith yn ystod y Flwyddyn Newydd."

Mae'r Cyngor hefyd yn parhau i ymrwymo i atgyweirio strwythurau eraill wedi'u difrodi gan Storm Dennis – gan gynnwys y Bont Wen ym Mhontypridd a phont droed Castle Inn yn Nhrefforest. Mae arolygon arbenigol ar y safleoedd yma'n dal i gael eu hadolygu, ac mae'r Cyngor yn gobeithio rhoi gwybodaeth bellach yn y dyfodol agos
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.