Be Mighty PR 2

Mae'r criwiau casglu sbwriel ac ailgylchu gwych yn Rhondda Cynon Taf wedi bod yn dangos eu pwerau nerthol dros y misoedd diwethaf, wrth iddyn nhw fynd allan ym mhob tywydd a pharhau â'u brwydr yn erbyn gwastraff – er gwaethaf yr heriau ychwanegol rydyn ni i gyd wedi'u hwynebu yn sgil Covid-19. 

Mae gan y Cyngor garfan gref o dros 160 o staff casglu, ac mae pob un ohonyn nhw'n mynd y tu hwnt i'r disgwyl i sicrhau bod eitemau trigolion gwych RhCT sy’n ailgylchu yn cael eu casglu. Mae'r garfan yn ymweld â dros 110,000 o gartrefi bob wythnos, ac yn aml yn cerdded miloedd o filltiroedd ac yn codi tunelli o fagiau ailgylchu drwy gydol eu sifftiau prysur.

Er mwyn tynnu sylw at y gwaith caled gwych y mae'r criwiau wedi bod yn parhau i'w gyflawni trwy gydol y pandemig, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gefnogi'r ymgyrch genedlaethol, Gymru gyfan, 'Bydd Wych'. Mae'r ymgyrch wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn ceisio ein hannog ni i sefyll yn gadarn ac ailgylchu cymaint ag y gallwn. Mae'r ymgyrch hefyd yn ceisio clodfori'r criwiau casglu a'r rhai sydd wedi bod yn dewis ailgylchu drwy gydol yr ychydig fisoedd diwethaf – er gwaethaf popeth!

Cafodd Michael Rees a Garry Meredith, dau aelod o'r criw gwych, eu dewis i ymddangos ar ochr cerbydau ailgylchu a sbwriel y Cyngor – yn fawr, yn drawiadol, yn wych ac yn dod i stryd yn agos atoch chi!

Mae Michael Rees, sy'n 33 oed o Ben-y-graig, wedi bod yn aelod o griw gwych Gofal y Strydoedd RhCT ers dros 14 mlynedd. Mae'n mwynhau ei rôl yn fawr oherwydd ei fod yn dod i adnabod pobl pan mae allan ar ei rownd, ac mae wedi bod yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth y mae'r trigolion wedi’i dangos i'r criwiau yn ystod yr amser yma, wrth iddo weithio drwy gydol y cyfnod. Mae Michael yn ailgylchu cymaint â phosibl a'r eitemau sy'n cael eu hailgylchu fwyaf yn ei gartref yw jariau gwydr. Ei awgrym ar gyfer trigolion RhCT yw i gofio rinsio'ch deunyddiau mae modd eu hailgylchu a pharcio'n synhwyrol fel bod modd i'r criw fynd heibio i gasglu'ch gwastraff.

Mae Garry Meredith, sy'n 27 oed o Flaenrhondda, wedi bod yn aelod o'r criw gwych ers pum mlynedd a hanner. Mae Garry yn credu mai ailgylchu yw'r ffordd ymlaen ac mae'n gofyn i drigolion RhCT barhau gyda'r gwaith da a chofio glanhau eu deunyddiau ailgylchu, a sicrhau mai dim ond deunyddiau mae modd eu hailgylchu sy'n cael eu rhoi yn y bagiau clir – peidiwch â gwastraffu'ch ymdrechion ailgylchu trwy eu rhoi mewn bag sydd wedi'i lygru. Mae Garry yn mwynhau ei rôl ac yn teimlo ei fod yn gwneud gwahaniaeth. Yr eitemau sy'n cael eu hailgylchu fwyaf yn ei gartref yw pecynnau plastig. Cafodd partner Garry sioc yn ddiweddar wrth iddi eistedd mewn caffi lleol a gweld lori'n mynd heibio ag wyneb Garry arno!   

Mae trigolion RhCT wedi bod yn ailgylchwyr gwych ers llawer o flynyddoedd, ac ers Ebrill maen nhw wedi helpu i ailgylchu dros 27,100 tunnell o ddeunyddiau, sy'n cynnwys bron i 5,600 tunnell o wastraff bwyd. Mae hyn yn cyfateb i 846 o lorïau ailgylchu.

  

Mae ailgylchu'n weithred arferol yng Nghymru erbyn hyn, ac mae 92% ohonon ni'n ailgylchu yn rhan o'n trefn feunyddiol. Rydyn ni'n ailgylchu ffrwythau a chroen llysiau, plisg wyau, bagiau te a'r gwastraff sydd ar ôl ar ein platiau yn ein biniau bwyd; gan ailgylchu eitemau o bob ystafell, gan gynnwys yr ystafell ymolchi a'r ystafell wely, yn ogystal ag eitemau anodd ei hailgylchu fel poteli 'aerosol'.

Fodd bynnag, gallai bron i hanner ohonom fod yn ailgylchu ychydig yn fwy o hyd, felly os ydyn ni am helpu Cymru i gyrraedd y brig mae angen i ni, aros, meddwl ac ailgylchu'r eitem ychwanegol honno lle'n bosibl.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: “Hoffwn ddiolch i’n criwiau gwych am bopeth maen nhw'n ei wneud, gan fynd allan ym mhob tywydd a chodi tra bod rhai pobl yn dal i gysgu, i sicrhau bod ein gwastraff yn cael ei gasglu. Mae'r garfan ymroddedig wedi parhau i weithio trwy gydol y pandemig ac wedi gwneud gwaith gwych – mae'n fendigedig gweld eu gwaith gwych yn cael ei glodfori fel hyn.

“Hoffwn hefyd ddweud da iawn i holl drigolion gwych RhCT sy’n ailgylchu, am barhau i ailgylchu drwy gydol y cyfnod yma. Er gwaethaf yr heriau digynsail hyn, mae eu hymdrechion wedi bod yn wych. Os ydyn ni'n parhau yn yr un modd, byddwn ni'n bwrw targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% ymhell cyn 2024/25 – da iawn RhCT!

“Fel Cyngor, rydyn ni'n ceisio gwneud ein gorau i sicrhau bod y broses ailgylchu mor hawdd a hygyrch â phosibl i bawb – gan gynnig system archebu bagiau ailgylchu ar-lein, gwasanaeth cludo, a system hawdd ar gyfer eitemau sych. Mae pob un o'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned wedi ailagor i'r cyhoedd erbyn hyn a hoffwn ddiolch hefyd i holl weithwyr gwych y gwasanaethau ailgylchu a gwastraff am eu hymdrechion parhaus drwy gydol y flwyddyn. Daliwch ati."

Meddai Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol:

“Rwy’n falch iawn o weld Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi’n frwd ein hymgyrch ailgylchu Bydd Wych, a gobeithio y bydd trigolion yn cefnogi’r ymgyrch hefyd. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gan ein bod ni wedi treulio mwy o amser gartref, rydyn ni wedi dod yn fwy effro i'r gwastraff rydyn ni'n ei gynhyrchu. Mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn ailgylchu popeth y gallwn – o becynnau ein harchebion ar-lein, i gyflenwadau addysg gartref a gwastraff bwyd.

Efallai mai gwlad fechan yw Cymru, ond mae'n un o'r goreuon yn y byd ailgylchu. Mae ein hymdrechion ailgylchu wedi dod yn enwog ledled y byd, ac yma yng Nghymru mae wedi dod yn rhan o'n diwylliant. Rydyn ni wedi dod yn arweinydd ym maes ailgylchu wrth i bawb chwarae eu rhan.

Hoffwn ddiolch i’r criw casglu yn RhCT a’r criwiau ledled Cymru am eu gwaith caled gwych drwy gydol yr ychydig fisoedd diwethaf.”

Mae modd cael bagiau ailgylchu mewn nifer o siopau allweddol neu mae modd archebu rhai i gyrraedd eich cartref ar www.rctcbc.gov.uk/bagiau. Mae casgliadau o ymyl y ffordd wedi parhau drwy'r cyfnod clo, ac os oes oedi am ryw reswm, rydyn ni'n cynghori trigolion i adael eu heitemau wrth y man casglu a byddan nhw'n cael eu casglu cyn gynted ag y bo modd.

Mae angen eich help chi ar y Cyngor er mwyn sicrhau ein bod yn cadw at yr un safonau o ran ailgylchu ac er mwyn i ni arddangos ein sgiliau ailgylchu gwych hefyd! Mae nifer o drigolion wrthi'n clirio'u cartrefi eto ac efallai y byddan nhw'n dod ar draws ambell eitem yr hoffen nhw gael gwared arni. OND os does dim modd ailgylchu'r eitemau yma, cymerwch nhw i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol.

Mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar agor bob dydd, o 8am tan 7.30pm a nawr mae pobl yn cael gyrru fan neu drelar i'r canolfannau er mwyn cael gwared ar eitemau. Mae nifer o ganllawiau yn eu lle i bobl sy'n ymweld â'r safleoedd a bydd y rhain yn debygol o fod yr un peth, yn y dyfodol agos – rhagor o fanylion ar https://www.rctcbc.gov.uk/RheolauCanolfannauAilgylchu Mae ein siopau ailddefnydd, ‘Y Sied' yng nghanolfannau ailgylchu Treherbert a Llantrisant wedi ailagor hefyd.

Dylech roi unrhyw hancesi papur, clytiau glanhau neu bersonol, mygydau wyneb, menig neu unrhyw Gyfarpar Diogelu Personol eraill yn rhan o'ch gwastraff bin du – os oes gan unrhyw un yn eich aelwyd symptomau'r Coronafeirws, dylech chi roi'r eitemau yma mewn dau fag a'u rhoi allan ar ôl 72 awr.

Rhaid i ni atgoffa trigolion bod modd iddyn nhw roi nifer diderfyn o fagiau ailgylchu clir i'w casglu ond dim ond 2 fag du neu un bin olwynion (rhaid i'r caead fod ar gau) y mae modd i ni eu casglu. 

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu yn RhCT, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Er mwyn dysgu rhagor am frwydr ailgylchu Cymru, ewch i www.cymruynailgylchu.org.uk, cadwch lygad am yr hysbysebion ar y teledu, ar fysiau, ar arwyddion a'r cyfryngau cymdeithasol neu ymunwch yn yr hwyl gan ddefnyddio'r hashnod #AilgylchwyrGwych

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.