02 - Copy

Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar bellach ar agor at ddefnydd y cyhoedd ar ôl cwblhau'r bont newydd.

Am 1.45pm ddydd Gwener, 16 Hydref, cafodd y ffordd gyswllt rhwng yr A4059 a B4275 Heol Meisgyn, gan ddefnyddio pont newydd dros Afon Cynon a llinell reilffordd Aberdâr i Gaerdydd, ei hagor. Mae'r cynllun mawr yn cyflawni ymrwymiad a wnaed i drigolion ar ddechrau 2017, a bydd yn gwella llif traffig yn Aberpennar a'r cyffiniau ac ar briffordd yr A4059 trwy Gwm Cynon.

Roedd grŵp bach o gynrychiolwyr o'r Cyngor a'r contractwr Walters-Sisk Joint Venture ar y safle brynhawn Gwener ar gyfer yr agoriad. Roedden nhw'n cynnwys Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, yn ogystal â Chyfarwyddwr Rhanbarthol Walters (Cymru), Nick Rolfe, a Rheolwr Gyfarwyddwr y Grŵp, Huw Richards - sydd ill dau wedi'u lleoli yn Hirwaun. Cafodd pellter cymdeithasol ei gynnal a gwisgwyd gorchuddion wyneb ar bob adeg.

Mae'r Prosiect wedi datblygu dros bedwar cam, gyda'r cyntaf o'r rhain yn cychwyn ar Heol Caerdydd ym mis Hydref 2017. Er mwyn galluogi'r ffordd i agor ddydd Gwener, cafodd goleuadau traffig eu troi ymlaen wrth gyffordd y bont â Heol Meisgyn - dylai defnyddwyr y ffordd fod yn effro o'r newid yma.

Bydd Walters-Sisk yn parhau i weithio ar y safle, yn yr ardaloedd o amgylch y bont, yn ystod yr wythnosau nesaf wrth orffen gwaith arall. Bydd y goleuadau presennol wrth gyffordd neuadd tref Aberpennar yn cael eu haddasu sawl gwaith dros yr wythnosau nesaf er mwyn addasu i'r patrymau traffig newydd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Bydd agor y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn gweld gwelliant tymor hir i draffig lleol o amgylch Aberpennar, ac ar hyd llwybr ehangach yr A4059 trwy Gwm Cynon. Mae'n gynllun y mae'r gymuned leol wedi'i eisiau ers cryn amser, ac mae'r agoriad heddiw yn cadarnhau cyflawniad y Cyngor ar ymrwymiad a wnaeth i drigolion.

“Mae buddsoddi yn rhwydwaith trafnidiaeth Rhondda Cynon Taf yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor yma. Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn un o nifer o gynlluniau tebyg rydyn ni'n bwriadu eu cyflawni yn y blynyddoedd i ddod - gan gynnwys Ffordd Osgoi Llanharan, deuoli'r A4059 o Goed-Elái i Ynysmaerdy a Phorth y Gogledd Cwm Cynon (ymestyn Ffordd Osgoi Aberdâr), ac mae pob un ohonyn nhw yn cael sylw Swyddogion.

“Cafodd y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm ei gyflawni ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, ac mae’r Cyngor wedi croesawu’n fawr y gefnogaeth a gafodd - a hoffwn i ddiolch i’r contractwr Walters-Sisk am gyflawni’r gwaith. Yn olaf, hoffwn i ddiolch hefyd i drigolion lleol, yn enwedig y rhai sy'n byw yn agos at y safle, sydd wedi cydweithredu'n aruthrol â'r aflonyddwch anochel o adeiladu strwythur mawr fel hwn. Bydd trigolion nawr yn elwa o'r ffordd gyswllt newydd, a'r gwelliant mewn cysylltedd lleol a ddaw yn ei sgil.

“Rydyn ni hefyd yn gweithio tuag at roi enw newydd addas i'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, gyda chymorth y gymuned. Yn gynharach eleni fe ofynnon ni am awgrymiadau sy'n adlewyrchu hanes a diwylliant Aberpennar, ac roedd tua 140 o gynigion lleol yn cwrdd â'r meini prawf hyn. Y cam nesaf yw i banel annibynnol lunio rhestr fer derfynol o dri enw, i'r cyhoedd daro pleidlais derfynol arni. Bydd y panel yn cyfarfod cyn gynted â phosibl pan fydd amgylchiadau yn sgil pandemig y Coronafeirws yn caniatáu - a bydd y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion am y broses yma."

Dywedodd Nick Rolfe, Walters, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru, “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cyrraedd y garreg filltir fawr hon ar y prosiect hanfodol yma ar gyfer y gymuned leol. Bydd buddion y cynllun yma a'r gwelliannau mawr a fydd yn deillio o'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar ar gyfer y trigolion a'r cymunedau o amgylch Aberpennar, yn ogystal â'r buddion ehangach y bydd y cynllun yma'n eu cynnig i bobl sy'n teithio trwy Gwm Cynon, nawr yn cael eu gwireddu."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Hydref 2020