Hirwaun grid

Bydd Ysgol Gynradd Hirwaun yn elwa o gyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif o'r wythnos nesaf oherwydd bod ei hadeilad newydd sbon gwerth £10.2 miliwn yn barod i groesawu staff a disgyblion — mae modd i unrhyw un ei weld drwy gymryd rhan mewn taith rithwir ar-lein.

Mae'r contractwr, Morgan Sindall, wedi gwneud cynnydd rhagorol ers i'r cam adeiladu ddechrau ym mis Medi 2019, er gwaethaf heriau tywydd garw y gaeaf diwethaf a phandemig y Coronafeirws yn 2020. Mae hen adeiladau'r ysgol yn Stryd Glanant wedi cael eu disodli gan amgylchedd dysgu modern a chyffrous y gall yr ysgol fod yn falch ohono.

Bydd staff yn dechrau symud i mewn i'r adeilad ar ôl hanner tymor, o ddydd Llun 2 Tachwedd, a bydd y disgyblion yn ymuno â nhw erbyn diwedd yr wythnos.

Mae Taith Rithwir 360 gradd wedi'i hychwanegu at wefan y Cyngor yma, fel bydd modd i staff, disgyblion a'r gymuned ehangach weld y cyfleusterau newydd. 

Datblygiad Hirwaun yw'r prosiect addysg diweddaraf yn Rhondda Cynon Taf i elwa o gyllid pwrpasol Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Cafodd cyfraniad o 62% ei sicrhau ar gyfer Ysgol Gynradd Hirwaun i ategu cyllid sylweddol y Cyngor yn rhan o raglen #buddsoddiadRhCT.

Bydd y contractwr nawr yn dechrau canolbwyntio ar gwblhau'r datblygiad ehangach a fydd yn cael ei gyflawni yn ystod 2021. Bydd angen dymchwel adeiladau presennol yr ysgol a chreu dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd, maes parcio i'r staff, ardal cynefin ecolegol, caeau chwaraeon â gwair a lleoedd dysgu awyr agored.

Bydd y cam yma o'r gwaith yn cael ei gwblhau gan darfu ar yr ysgol cyn lleied â phosibl, a bydd gweithwyr yn parhau i gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Rydw i wrth fy modd bod y datblygiad gwerth £10.2 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Hirwaun bellach yn barod i groesawu disgyblion a staff ar ôl hanner tymor. Ymwelais i â'r safle i weld cynnydd rhagorol y mae'r contractwr wedi'i wneud ar yr adeilad trawiadol iawn — sy'n cynrychioli'r hyn rydyn ni wedi dod yn gyfarwydd ag ef ar draws ein prosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif.

“Roedd y Cyngor yn falch iawn o dderbyn cyfraniad sylweddol Llywodraeth Cymru i gyflawni’r prosiect yma, yn dilyn buddsoddiad sylweddol diweddar yng nghyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif ledled y Fwrdeistref Sirol. Yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19, cafodd pedair ysgol newydd sbon eu hadeiladu yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman, a chafodd cynlluniau gwella yn Nhreorci a Glynrhedynog eu cwblhau yn gynharach eleni. Bydd rhagor o brosiectau'n cael eu cwblhau erbyn 2022 yng Nghwmdâr a Phen-y-waun yn sgil buddsoddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru.

“Mae’r buddsoddiad gwerth £10.2 miliwn yn Hirwaun wedi disodli'r hen adeiladau ysgol a oedd angen eu hatgyweirio gydag adeilad modern a fydd wrth galon y gymuned am flynyddoedd i ddod — a'r uchelgais yn y pendraw yw gwella deilliannau dysgu ein pobl ifainc. Rydw i'n edrych ymlaen at ymweld â'r ysgol yn y dyfodol pan fydd cyfyngiadau pandemig y Coronfeirws yn caniatáu i mi wneud hynny. Yn y cyfamser, mae modd parhau ag elfennau allanol y datblygiad ehangach."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 30th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.