Aberdare Park

Mae gan Rondda Cynon Taf rai o'r parciau gorau yng Nghymru - mae'n swyddogol!

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni, sy'n dynodi parc neu fan gwyrdd o safon arbennig. 

Bydd Baneri Gwyrdd yn hedfan ym Mharc Aberdâr,  Ffynnon Taf a Pharc Coffa Rhyfel Ynysangharad i gydnabod eu cyfleusterau gwych i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, a'u hymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o ansawdd gwych.

Mae Cadwch Gymru'n Daclus hefyd wedi cyflwyno Gwobrau Cymunedol y Faner Werdd i Ardd Gymunedol Pont-y-clun; Pwll Butchers, Ynysybwl; Gardd Dawel Capel Blaen-Cwm; Gardd Gymunedol Wimbles, y Beddau; Pwll Gerddi Lee, Penrhiwceiber; Parc Cefn Gwlad Cwm Clydach; a Chanolfan Awyr Agored Daerwynno, Llanwynno.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

“Mae ein parciau lleol bob amser wedi bod yn warchodfeydd hyfryd yn ein cymunedau sy'n cael eu defnyddio a'u gwerthfawrogi gan bobl o bob oed.

“Mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i ni i gyd ac yn aml mae ymweliad â’r parc lleol yn rhoi hwb i'n hiechyd a'n lles ac yn enwedig yn ystod y cyfnod ddigynsail a phryderus yma.

“Mae'r Faner Werdd yn dynodi parc rhyngwladol neu fan gwyrdd o safon a rydw i wrth y fy modd ein bod ni unwaith eto eleni yn hedfan y Faner Werdd mewn tri o'n parciau yn Rhondda Cynon Taf.

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi derbyn un o Wobrau Cymunedol y Faner Werdd hefyd. Rydyn ni mor ffodus o gael cymaint o gyfoeth a harddwch naturiol ar garreg ein drws.”

Mae cyfanswm o 224 o barciau a mannau gwyrdd ledled y wlad wedi derbyn Gwobr fawreddog y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd, o barciau gwledig a gerddi ffurfiol, i randiroedd, coetiroedd a mynwentydd.

Mae'r elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru yn gyfrifol am gynllun Gwobrau'r Faner Werdd yng Nghymru.

Gwirfoddolodd arbenigwyr ar fannau gwyrdd annibynnol eu hamser yn gynnar yn yr hydref i farnu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth maen prawf llym, gan gynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a rhan i'r gymuned ei chwarae.

Dewch o hyd i'ch parc agosaf yn RhCT

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Gwobrau'r Faner Werdd Cadwch Gymru'n Daclus: “Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau ni.

“I lawer ohonon ni, maen nhw wedi bod yn fannau i ymlacio sydd ar garreg ein drws, sydd o fudd i'n hiechyd a'n lles.

“Mae’r 224 o faneri sy’n hedfan eleni, gan gynnwys y rhai yn Rhondda Cynon Taf, yn dyst i waith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol mewn amgylchiadau heriol iawn. Hoffwn longyfarch a diolch iddyn nhw am eu hymrwymiad rhagorol. ”

Mae modd gweld rhestr lawn o enillwyr gwobrau ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus https://www.keepwalestidy.cymru/cy

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 15th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.