Skip to main content

Mae modd cofrestru ar gyfer y Rasys Nos Galan Rhithwir Cyntaf!

Nos Galan

Mae modd cofrestru ar gyfer achlysur y Rasys Nos Galan Rhithwir cyntaf erioed ac mae yna 2,000 o leoedd cychwynnol ar gael.

Yn ôl yr arfer, rydyn ni'n annog cystadleuwyr i gofrestru cyn gynted â phosibl i osgoi cael eu siomi. Y pris mynediad yw £7.50 a bydd modd i unrhyw un, o unrhyw oedran a gallu, gofrestru oherwydd fformat yr achlysur eleni, fydd yn cael ei gynnal dros gyfnod o fis cyfan (1 tan 31 Rhagfyr). Llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein a sicrhewch eich lle yma.

Oherwydd COVID-19 a'r cyfyngiadau o ran ymgynnull yn gyhoeddus, penderfynodd Pwyllgor Nos Galan y bydd yn cynnal achlysur rhithwir yn 2020, lle mae modd i gystadleuwyr gerdded, loncian, rhedeg, neu hyd yn oed gropian eu ffordd i gwblhau pellter o 5 cilometr – naill ai ar sawl achlysur gwahanol neu gwblhau'r pellter i gyd ar unwaith. 

Gall cystadleuwyr ddefnyddio melin draed, neu redeg yn yr awyr agored (gofynnwn i chi beidio â rhedeg ar lwybr traddodiadol Rasys Nos Galan gan na fydd unrhyw fesurau diogelwch ar waith) ar yr amod bod cyfanswm y pellter yn hafal i'r 5km gofynnol. 

Bydd rhaid i gystadleuwyr olrhain eu pellter trwy ap olrhain neu oriawr / ffôn clyfar. Unwaith y bydd y pellter wedi'i gwblhau, yna bydd angen uwchlwytho llun neu sgrin lun o'r dystiolaeth a'i chyflwyno ar-lein. Os yw cystadleuwyr yn defnyddio melin draed, yna bydd llun o'r pellter sy wedi'i redeg ar y peiriant yn ddigonol.

Yn yr un modd â ffurf gorfforol yr achlysur, bydd ymgeiswyr eto'n derbyn medal a chrys-t ar ôl cwblhau'r 5 cilometr, unwaith y bydd y dystiolaeth a gyflwynwyd wedi'i hadolygu gan garfan Rasys Nos Galan.

Mae modd gweld rhagor o wybodaeth ar dudalen y Cwestiynau Cyffredin.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet y Cyngor ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae'r broses gofrestru bellach wedi dechrau ar gyfer yr achlysur Nos Galan rhithwir cyntaf erioed – ac, yn ôl yr arfer, rydyn ni'n annog unrhyw un â diddordeb mewn cymryd rhan yn y gystadleuaeth i gofrestru a sicrhau eu lle cyn gynted â phosibl i osgoi cael eu siomi.

“Mae’r amgylchiadau presennol ynghylch y Coronafeirws wedi golygu bod angen cynnal rasys ychydig yn wahanol eleni ac rwy’n siŵr y bydd llawer yn awyddus i sicrhau eu lle yn yr achlysur Nos Galan hanesyddol yma.

“Oherwydd bod yr achlysur yn cael ei gynnal yn ystod mis Rhagfyr i gyd, fydd categorïau rasys gwahanol ddim yn bodoli eleni a bydd lleoedd ar gael i bob oedran a gallu. Rhaid i gystadleuwyr gofnodi a chyflwyno eu tystiolaeth i'r garfan Nos Galan i'w hadolygu er mwyn cwblhau eu rhan yn yr achlysur a derbyn crys-t a medal.

“Rwy'n edrych ymlaen at weld siwrne pob cystadleuydd wrth iddyn nhw rannu eu paratoadau gyda ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Rasys Nos Galan dros yr wythnosau nesaf.”

Wedi ei bostio ar 01/10/20