A4054 Cardiff Road 2

Mae'r Cyngor wedi dechrau gwaith i atgyweirio ac ailadeiladu rhannau o'r wal gynnal ar yr A4054 Heol Caerdydd yn Nhrefforest yn dilyn difrod a achoswyd gan Storm Dennis - a bydd y goleuadau traffig presennol yn cael eu symud pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau fis nesaf.

Cafodd rhannau o’r wal, ar hyd yr Afon Taf ger Pont droed Castle Inn, eu difrodi gan y tywydd digynsail ym mis Chwefror 2020 - ac mae goleuadau traffig dros dro wedi bod ar waith yn Heol Caerdydd ers hynny, er diogelwch.

Mae'r gwaith atgyweirio wedi'i hamserlennu mewn dau gam - dechreuodd y cyntaf o'r rhain, sef gwaith atgyweirio'r sgwrfa, ddydd Llun, 19 Hydref. Mae'r Cyngor wedi penodi Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd yn gontractwr i gyflawni'r gwaith yma, a fydd yn para hyd at bythefnos, yn amodol ar dywydd da.

Yn ail gam y gwaith, bydd y contractwr Hammond Civil Engineering Ltd yn ailadeiladu'r rhan o'r wal sydd wedi cwympo. Mae disgwyl i hyn gychwyn ddechrau mis Tachwedd a phara oddeutu tair wythnos. Ar ôl cwblhau'r gwaith, bydd y goleuadau traffig dros dro yn cael eu tynnu a bydd Heol Caerdydd yn cael ei hailagor ar gyfer traffig dwyffordd. Bydd gwaith y ddau gam yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf.

Sylwch, mae Pont droed Castle Inn gerllaw yn parhau i fod ar gau er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd, yn dilyn y difrod sylweddol a achoswyd yn ystod Storm Dennis. Bydd y Cyngor yn rhoi diweddariad i drigolion yn y dyfodol agos.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Rwy’n falch bod gwaith bellach ar y gweill i atgyweirio'r sgwrfa ac ailadeiladu rhannau o’r wal gynnal sydd wedi’u difrodi ar hyd Afon Taf yn Heol Caerdydd. Bydd trigolion yn gweld gwaith yn digwydd dros yr wythnosau nesaf wrth i'r cynllun gael ei gynnal mewn dau gam - ac mae bwriad cwblhau'r gwaith erbyn diwedd mis Tachwedd.

“Daeth Storm Dennis â thywydd digynsail gan achosi difrod sylweddol i seilwaith mewn nifer o leoliadau yn y Fwrdeistref Sirol.  Mae cynlluniau pwysig i atgyweirio strwythurau sydd wedi'u difrodi wedi symud ymlaen yn ystod y misoedd diwethaf - gan gynnwys gwaith atgyweirio waliau cynnal yn Heol Ynysybwl a Heol Blaen-y-Cwm, tra bod gwaith wedi'i gwblhau yn ddiweddar yn Stryd yr Orsaf yn Nhreherbert.

“Mae gwaith paratoi yn parhau ym Mharc Ynysangharad ym Mhontypridd i atgyweirio Pont Marks and Spencer dros y misoedd nesaf. Mae'r arolygon arbenigol hefyd yn cael eu hadolygu ym Mhont Castell Ifor yn Nhrefforest a’r Bont Wen ym Mhontypridd. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i atgyweirio neu ailosod y ddwy bont yma sydd wedi'u difrodi, a bydd yn rhoi diweddariad i drigolion maes o law.

“Bydd y gwaith atgyweirio'r waliau cynnal sydd ar ddod yn Heol Caerdydd, Trefforest, yn golygu symud y goleuadau traffig presennol, sydd wedi bod ar waith ers mis Chwefror, ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda'r contractwyr ym mhob cam o'r gwaith i sicrhau bod cynnydd da yn cael ei wneud gyda chyn lleied â phosibl o darfu."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.