Oherwydd nifer cynyddol o achosion o COVID-19, mae Arweinwyr y Cynghorau ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'r holl breswylwyr gymryd camau nawr i osgoi'r angen am gyfnod clo ffurfiol yn y dyfodol agos.

Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr roi'r camau gwirfoddol canlynol ar waith, a hynny ar unwaith:

  • Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus at ddibenion hanfodol YN UNIG - mae hyn yn cynnwys teithio i leoliadau addysg, y gwaith, apwyntiadau meddygol hanfodol, siopa neu fynd i'r archfarchnad.
  • Gweithio gartref dros yr wythnosau nesaf os oes modd gwneud hynny. Mynd ati'n rhagweithiol i geisio cymorth pob cyflogwr i sicrhau bod y rheiny sy'n gallu gweithio gartref yn gwneud hynny;
  • Gwisgo gorchudd wyneb neu fwgwd sydd â thair haen, pan fo hynny'n ddiogel, yn y gwaith, mewn archfarchnadoedd ac mewn mannau cyhoeddus eraill sy dan do neu'n llawn pobl (argymhellir hyn ar gyfer unigolion sy'n 12 oed neu'n hŷn);
  • Peidiwch ag ymweld â chartrefi gofal, oni bai fod hynny ar ymweliad diwedd oes, pan fydd gofyn i chi wisgo cyfarpar diogelu personol llawn.

Mae'r ddau gyngor wedi egluro y bydd ysgolion yn dal i fod ar agor a bydd trafnidiaeth o'r cartref i'r ysgol yn dal i gael ei ddarparu yn unol â'r canllawiau diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a'r ddau awdurdod lleol yn awgrymu i breswylwyr a'u teuluoedd a oedd yn arfer bod yn rhan o Gynllun Gwarchod y GIG i ofyn i'w cyflogwyr os yw hi'n ymarferol iddyn nhw weithio gartref. Caiff preswylwyr hefyd eu hannog i asesu'r risgiau sydd ynghlwm â'u bywyd beunyddiol a cheisio osgoi mannau cyhoeddus prysur, yn enwedig y rheiny sy dan do. Dydy'r cyngor yma ddim yn golygu y bydd Cynllun Gwarchod y GIG yn ailddechrau ar hyn o bryd.

Mae'r ddau gyngor eisoes yn rhoi camau ar waith er mwyn sicrhau bod pob archfarchnad, siopau a safle trwyddedig yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws, gyda'r bwriad o leihau neu atal y risg y bydd rhywun yn dod i gyswllt â Covid 19. Mae Heddlu De Cymru yn parhau i orfodi rheoliadau Covid-19 cyfredol Cymru-gyfan gyda thrigolion ochr yn ochr â charfanau iechyd yr amgylchedd y Cynghorau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:“Mae gan bob un ohonon ni gyfrifoldeb o ran torri’r gadwyn sy'n trosglwyddo’r feirws.

“Wrth i bawb gymryd y camau 'gwirfoddol' pwysig hyn, y gobaith yw y gallwn gydweithio i leihau lledaeniad y feirws sy’n digwydd yn lleol ar hyn o bryd. Bydd gwneud hynny'n osgoi’r angen am gyfnod cloi lleol, fel yr un a roddwyd ar waith mewn awdurdod lleol cyfagos yr wythnos hon.

“Byddwn ni'n gweithio ochr yn ochr â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn parhau i fonitro nifer yr achosion positif, a byddwn ni'n ystyried camau gweithredu pellach os na fydd y sefyllfa’n gwella ac os bydd nifer yr achosion Covid 19 positif yn parhau i gynyddu. Ar hyn o bryd, rydyn ni o'r farn y bydd y camau pwysig hyn gan ein holl breswylwyr yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol, ac yn lleihau'r cynnydd mewn achosion positif sy'n digwydd ar hyn o bryd.

“Nid yw cyfyngiadau symud yn anochel, mae modd eu hosgoi drwy gymryd y camau rhagweithiol hyn nawr a sicrhau ein bod ni i gyd yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus a chadw pellter cymdeithasol. Mae modd i ni gyd fel unigolion gymryd camau unigol a fydd yn ein helpu i osgoi cyfyngiadau symud.

“Mae’n bwysig pwysleisio, wrth i ni adolygu'r sefyllfa yma'n gyson, y gallai amgylchiadau newid ar fyr-rybudd. Gallai'r newidiadau yma arwain at roi cyfyngiadau symud ar waith. Mae hyn yn rhywbeth yr hoffwn i'n bersonol ei osgoi, os oes modd, ond rhaid i iechyd preswylwyr a'r gwaith o leihau lledaeniad y feirws barhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni.

“Rwy’n gobeithio y byddwn ni i gyd yn chwarae ein rhan gyda'n gilydd unwaith eto er mwyn atal lledaeniad y feirws hwn, a hynny trwy ddilyn y cyngor pwysig rydyn ni’n ei ddarparu o heddiw ymlaen.”

Meddai'r Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Kevin O'Neil, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful:“Mae hi'n hanfodol bod preswylwyr yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn atal y feirws hwn rhag lledaenu ar draws ein cymunedau.

“Rhaid i ni fel awdurdod lleol, ynghyd â’n partneriaid, barhau i atgoffa preswylwyr a busnesau o'r ffyrdd gallan nhw leihau'r risg o ran lledaenu'r haint ymhellach.

“Rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar archfarchnadoedd, a byddwn ni'n cyhoeddi hysbysiadau gwella yn ôl yr angen. Mae ein carfanau Trwyddedu hefyd wedi cynnal arolygiadau o dafarnau ar y cyd â'r Heddlu gyda'r nos ac ar benwythnosau er mwyn sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â'r rheolau ac yn atal lledaeniad Coronafeirws.

“Rydyn ni hefyd yn gweld nifer o rieni yn ymgynnull y tu allan i gatiau'r ysgol. Rhaid i rieni gofio bod gofyn iddyn nhw ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant, a bod hynny er diogelwch pawb.

“Rydyn ni'n deall nad yw’n hawdd cadw at y mesurau hyn, ac efallai y byddan nhw'n gwneud ein gwaith a’n bywydau cymdeithasol ychydig yn fwy anodd. Serch hynny, maen nhw'n gamau cwbl hanfodol er mwyn cadw ein cymunedau’n ddiogel ac amddiffyn ein hunain ac eraill - gan gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed. Mae clystyrau o achosion positif wedi bod yng Nghymru oherwydd nad yw pobl wedi bod yn hunanynysu fel y dylen nhw. Mae modd i ymddygiad peryglus nifer fach o bol beryglu’r rheiny sy fwyaf agored i niwed.

“Os ydych chi'n teimlo'n sâl gyda symptomau Covid mae'n rhaid i chi - aros gartref, trefnu prawf cyn gynted â phosibl a hunanynysu. Bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi. Mae'n hanfodol eich bod chi'n dilyn eu cyfarwyddiadau i amddiffyn eraill. Mae hyn yn golygu na ddylech chi adael eich cartref am unrhyw reswm.

“Os ydych chi wedi bod dramor ac wedi dychwelyd o wlad sydd ar restr cwarantîn y DU, rhaid i chi beidio â mynd allan am 14 diwrnod. Nid yw cael canlyniad prawf negatif o fewn cyfnod ynysu 14 diwrnod yn golygu bod modd i chi roi'r gorau i ynysu cyn 14 diwrnod - arhoswch gartref nes ei bod hi'n ddiogel i chi adael.

“Helpwch ni i gadw ein cymunedau’n ddiogel.”

Meddai Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg:“Mae pob unigolyn yn ein cymunedau yn gyfrifol am ymddwyn mewn ffordd sy'n atal y feirws yma rhag lledaenu ymhellach. Wrth i gyfradd yr haint godi, nid nawr yw'r amser i fod yn hunanfodlon. Rydyn ni am gadw ein cymunedau’n ddiogel ac, er mwyn sicrhau hynny, rhaid i bawb fod yn ofalus a dilyn yr argymhellion pwysig newydd yma. ”

“Rydyn ni’n ddiolchgar i fwyafrif helaeth y preswylwyr yn ardaloedd awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf am gadw at y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol, ac am chwarae'u rhan wrth amddiffyn pobl hŷn a'r rheiny sy'n agored i niwed rhag y Coronafeirws.

“Yn anffodus, mae tystiolaeth bod rhai pobl yn anwybyddu neu’n diystyru’r canllawiau hyn, a dyna pam mae'r cyfraddau trosglwyddo wedi cynyddu. Bellach, mae'n rhaid i ni gymryd camau iechyd cyhoeddus ychwanegol i gyfyngu ar hyn.

“Ein neges i’r cyhoedd yw nad yw Coronafeirws wedi diflannu, a gallai fod yn salwch difrifol iawn - yn enwedig i bobl hŷn a'r rheiny sy'n agored i niwed.

“Rhaid i ni oll chwarae ein rhan er mwyn amddiffyn ein ffrindiau, ein teulu a'n hanwyliaid sy'n hŷn neu'n agored i niwed.”

Gall preswylwyr ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â'r camau a gaiff eu hargymell ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yma: www.rctcbc.gov.uk/IechydCyhoeddusRhCT a  www.merthyr.gov.uk/coronavirus

Os oes gyda chi symptomau Coronafeirws (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, newid/colli blas neu arogl) mae angen i chi archebu prawf coronafeirws naill ai ar-lein yma neu trwy ffonio 119.

Rhaid i unrhyw un sy'n cael canlyniad positif hunanynysu am 10 diwrnod. Bydd y garfan Profi, Olrhain a Diogelu'n gofyn i chi am fanylion y bobl rydych chi wedi dod i gysylltiad â nhw yn ystod y 48 awr cyn dyfodiad y symptomau Coronafeirws a hyd at saith diwrnod ar ôl hynny, fel bod modd i'r bobl hynny hunanynysu am 14 diwrnod.

Ni ofynnir i chi pam y cawsoch gysylltiad ag unigolyn, na beth yr oeddech chi'n ei wneud gyda'r unigolyn hwnnw. Mae rheolau cyfrinachedd llym ar waith - ni fydd manylion eich cysylltiadau yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall, ac ni fydd y garfan olrhain cysylltiadau yn rhoi gwybod i'ch cysylltiadau mai chi sydd wedi cael prawf positif.

Bydd galwadau ffôn gan Swyddogion Olrhain Cysylltiadau yn dod o 02921 961133 a negeseuon testun o 07775 106684.

Mae'n bwysig iawn bod pobl yn cymryd rhan yn y broses profi ac olrhain cysylltiadau fel bod modd lleihau lledaeniad y feirws.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.