Aberdare Bypass - Copy

Mae aelodau o'r Cabinet wedi rhoi caniatâd i swyddogion i fwrw ymlaen â chamau nesaf cynllun Porth Gogledd Cwm Cynon, yr A465 (Ffordd osgoi Aberdâr) - gan gynnwys cyflwyno cais cynllunio a chwblhau Gorchymyn Prynu Gorfodol.

Yn ystod ei gyfarfod ar-lein ddydd Iau, 24 Medi, derbyniodd y Cabinet y newyddion diweddaraf ynghylch y cynllun yma roedd y Cyngor wedi'i ymrwymo'n flaenorol i'w gwblhau yn ystod blwyddyn ariannol arall. Bydd y cynllun yn ymestyn Ffordd Osgoi Aberdâr ar bwynt rhwng Trecynon a Hirwaun, gan greu cyswllt newydd â'r A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd ar hyd rhan newydd o ffordd tuag at Groesbychan.

Ym mis Hydref 2018, fe roddodd y Cabinet ei gefnogaeth i gynllun Llywodraeth Cymru i ddeuoli 17.7 cilomedr o'r A465 o Hirwaun i Ben Uchaf Dowlais, a oedd yn cynnwys gosod cyffordd newydd ar yr A465 yng Nghroesbychan a fyddai'n cwrdd ag ymestyniad yr A4059, Ffordd Osgoi Aberdâr. Cadarnhaodd Swyddog yn ei adroddiad i Aelodau o'r Cabinet ddydd Iau fod gwaith ailinio Porth Gogledd Cwm Cynon wedi'i gwblhau'n ddiweddar. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi y bydd yr heol newydd yn 1.2 cilomedr o hyd a'r lled yn 7.3 medr, a bydd yn cael ei hadeiladu mewn ardaloedd sy'n berchen i'r Cyngor, tir preifat, yn ogystal â thir sydd heb ei restru. Bydd nifer o strwythurau'n cael eu hadeiladu er mwyn sicrhau bod modd croesi Afon Cynon, Nant Hir a llinell gludo Hirwaun i Aberdâr. Bydd pont yn cael ei hadeiladu pan fydd yr heol yn mynd ar draws rhan o'r rheilffordd, fydd yn fodd i drydanu’r rheilffordd yn y lleoliad yma yn y dyfodol gan Trafnidiaeth Cymru.

Bydd cylchfannau'n cael eu hadeiladu naill ochr i'r ffordd newydd – oddi ar yr A4059 ac yng Nghroesbychan - tra bydd llwybrau teithio llesol yn cael eu hadnewyddu. Mae arolygiadau ecolegol wedi bod yn cael eu cynnal dros y flwyddyn ddiweddaf, ac mae'r Cyngor yn gweithio'n agos â Chyfoeth Naturiol Cymru er mwyn adnabod unrhyw fywyd natur neu rywogaethau sy'n cael eu gwarchod.

Mae'r adroddiad yn nodi fod bwriad cwblhau ymgynghoriad y cais cyn-gynllunio yn nhymor yr hydref 2020, gan obeithio cyflwyno'r cais erbyn diwedd yr hydref. Mae disgwyl i'r gwaith fynd rhagddo ar y safle yn hydref 2022, yn amodol ar gwblhau'r holl weithdrefnau statudol ac argaeledd cyllid a thir.

Rydyn ni'n amcangyfrif bydd y prosiect yn costio £30 miliwn, ac mae Llywodraeth Cymru wedi'i ymrwymo i gydweithio â'r Cyngor er mwyn sicrhau bod y gwaith yn mynd rhagddo. Cyfanswm y cyllid rydyn ni wedi'i dderbyn ers 2011/12 yw £2.016 miliwn, yn ogystal â chyllid parhau rhwng 2017/18 a 2020/21, diolch i'r Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol. Mae'r Cyngor wedi buddsoddi £2.3 miliwn o'i Raglen Fuddsoddi hefyd.

Yng nghyfarfod dydd Iau, fe ddirprwyodd Aelodau o'r Cabinet yr hawl i'r Cyfarwyddwr Cyfadran perthnasol i gyflwyno cais cynllunio ar ran y Cyngor, a chymryd pob cam perthnasol i gadarnhau a chyflwyno Gorchymyn Prynu Gorfodol sy'n ofynnol ar gyfer y cynllun.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Porth Gogledd Cwm Cynon yw'r cynllun mawr diweddaraf sy'n mynd rhagddo gan y Cyngor, sydd wedi'i gynllunio i dorri amseroedd teithio a phellter mewn ardal strategol o rwydwaith priffyrdd y Fwrdeistref Sirol. Yn debyg i Ffordd Osgoi Llanharan a deuoli'r A4119 o Goed Elái i Ynysmaerdy, rydyn ni wedi ein ymrwymo i gynnal y gwaith ar ymestyn Ffordd Osgoi Aberdâr fel blaenoriaeth, er mwyn sicrhau gwelliannau enfawr yn y rhwydwaith deithio gysylltiol.

“Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â'r gwaith o ddeuoli yr A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd, ac mae'r Cyngor wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru er mwyn cwblhau'r cynllun yma fel partneriaid. Mae'r ddau gynllun wedi'u lleoli yng nghalon Ardal Cyfleoedd Strategol Porth Cwm Cynon, ardal y mae'r Cyngor wedi'i nodi yn un sydd â photensial am dwf rhanbarthol ac economaidd.

“Bydd nifer o fuddion lleol yn sgil y cynllun hefyd gan gynnwys, capasiti mwy ar yr A4059 rhwng Aberdâr a Hirwaun, gwelliannau'r i'r cyswllt rhwng Rhondda Cynon Taf a rhanbarth Ffordd Blaenau'r Cymoedd, gwelliannau i ddiogelwch ar y ffyrdd a gostyngiad yn nifer y ceir a'r cerbydau sy'n teithio drwy bentref Llwydcoed.

“Ddydd Iau, clywodd y Cabinet y newyddion diweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud er mwyn darparu'r cynllun a chytunodd yr Aelodau ar y camau nesaf - sicrhau fod Gorchymyn Prynu Gorfodol yn cael ei gyflwyno yn ogystal â chais cynllunio. Gyda chefnogaeth y Cabinet mae modd i'r Cyngor fwrw ymlaen â phroses ymgynghori â phobl leol yn ystod yr hydref, a bydd modd i drigolion lleol leisio'u barn, a fydd yn cael ei nodi a'i ystyried wrth i'r broses fynd yn ei blaen.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 24th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.