face masks CYM

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod RHAID i drigolion wisgo gorchudd wyneb mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do o ddydd Llun. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn parhau i ofyn i drigolion wirfoddoli i'w gwisgo ar unwaith oherwydd yr amgylchiadau yma yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd y rheol newydd yn berthnasol i bob rhan o Gymru ac yn dod i rym ac yn rhan o'r gyfraith o ddydd Llun, 14 Medi.

Fodd bynnag, oherwydd cynnydd yn nifer yr achosion o Coronafeirws ac i osgoi gweithredu cyfyngiadau symud yn ardal Rhondda Cynon Taf, rydyn ni'n parhau i ofyn i drigolion wisgo gorchudd wyneb ar unwaith ym mhob man prysur dan do AC yn yr awyr agored.

Rydyn ni'n gofyn i drigolion ddilyn rheol sy'n gofyn am wisgo gorchudd wyneb ar bob adeg mewn mannau cyhoeddus lle nad oes modd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr - a hefyd os yw'n debygol y bydd pobl yn dod wyneb yn wyneb â phobl sydd ddim yn rhan o'r aelwyd estynedig.

O ddydd Llun, bydd gofyn i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn siopau ac mewn mannau cyhoeddus dan do yn ôl y gyfraith. Rydyn ni'n gofyn i drigolion Rhondda Cynon Taf fynd cam ymhellach trwy wirfoddoli i wisgo gorchudd wyneb ym MHOB man cyhoeddus - mae hynny'n cynnwys mannau prysur yn yr awyr agored ac atyniadau i ymwelwyr.

Er mwyn i'r gorchudd wyneb fod yn effeithiol, RHAID gwisgo gorchudd wyneb dros y geg A'R trwyn. RHAID cadw pellter cymdeithasol HYD YN OED os ydych chi'n gwisgo gorchudd wyneb, dyma'r ffordd orau o stopio'r feirws a rhaid dilyn y mesurau yma ble'n bosibl.

Mae yna eithriadau pwysig i'r gyfraith a'r mesurau ychwanegol rydyn ni'n gofyn i drigolion eu dilyn. Mae plant 11 oed ac iau wedi'u heithrio, ynghyd â gweithwyr y gwasanaeth brys lle gall gorchudd wyneb ymyrryd â'u gallu i wasanaethu'r cyhoedd. Mae rhywun sy'n dianc rhag bygythiad neu berygl hefyd wedi'i eithrio, yn ogystal â phobl â salwch corfforol neu feddyliol, neu anabledd.

Mae esgusodion rhesymol eraill dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb yn cynnwys bod angen i chi gymryd meddyginiaeth, bwyta neu yfed, os ydych yn ymgymryd â gweithgareddau chwaraeon neu hamdden a ganiateir, neu os oes angen i chi dynnu gorchudd wyneb er mwyn osgoi niwed neu anaf.

Dylai gorchuddion wyneb gynnwys tair haen, fel sydd wedi'i argymell gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), a rhaid iddo orchuddio trwyn a cheg yr unigolyn sy'n ei wisgo. Dylai gorchuddion wyneb o safon feddygol gael eu cadw ar gyfer gweithwyr ym maes iechyd neu ofal.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi bod rhaid i drigolion wisgo gorchudd wyneb addas mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do o ddydd Llun. Mae hwn yn fesur gorfodol i bob trigolyn ledled Cymru, a bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

"Mae'n dilyn ein cyhoeddiad ar y cyd â Chyngor Merthyr Tudful a Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ddoe, a oedd yn gofyn i drigolion ac ymwelwyr y ddwy Fwrdeistref Sirol wirfoddoli i wisgo gorchudd wyneb ar unwaith, oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion lleol. Mae'r cais hwnnw'n dal i fod yn berthnasol, ac rydym yn gofyn i drigolion wirfoddoli i wisgo gorchudd wyneb dros y penwythnos, a pheidio ag aros nes iddo ddod yn ofynnol yn ôl y gyfraith fore Llun.

"Rydym hefyd yn gofyn i drigolion wirfoddoli i wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus prysur – gan gynnwys mannau awyr agored fel y stryd fawr, sydd ddim  yn ofynnol yn ôl y gyfraith nes i'r gyfraith ddod i rym ddydd Llun. Unwaith eto, mae'r cais hwn yn deillio o'n hamgylchiadau penodol a'n hymdrechion i osgoi gweithredu cyfyngiadau symud lleol yn Rhondda Cynon Taf.

"Mae'n bwysig nodi bod y dystiolaeth yn dangos mai'r ffordd orau o ddiogelu chi'ch hun ac eraill rhag y Coronafeirws yw dilyn y rheol cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'ch wyneb, a golchi'ch dwylo'n rheolaidd ac yn y ffordd gywir. Rhaid dilyn y camau cyfrifol uchod hyd yn oed os ydych chi'n gwisgo gorchudd wyneb.

"Rhaid i bob un ohonom wneud ein gorau i helpu i leihau lledaeniad y Coronafeirws, wrth i'r Cyngor barhau i weithio'n agos iawn ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg. Roedd cyhoeddiad ddoe hefyd yn gofyn bod trigolion yn gweithio gartref ble'n bosibl, a dim ond yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus fel cam olaf ac i beidio ag ymweld â chartrefi gofal.

"Mae'r ganolfan brofi yn ardal Cwm Rhondda Isaf bellach wedi'i sefydlu ac yn cynnig profion - mae'r ganolfan wedi'i lleoli yn swyddfeydd y Cyngor yng Nghwm Clydach. Rydyn ni'n parhau i weithio gyda busnesau lleol, megis tafarndai ac archfarchnadoedd i sicrhau'u bod yn cydymffurfio â'r canllawiau a'r mesurau angenrheidiol."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.