Players2

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyflwyno'r Hysbysiad Cau Mangre/Eiddo cyntaf i fangre drwyddedig yn y Fwrdeistref Sirol am fethu â chydymffurfio â chanllawiau a rheoliadau Coronafeirws COVID-19.

Gan arfer ei bwerau dynodedig, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi rhoi, ar unwaith, Hysbysiad Cau Mangre/Eiddo i Players Sports Bar, 2-3 Broadway, Pontypridd, CF37 1BA, am fethu â chydymffurfio â'r rhwymedigaethau a osodir gan Reoliad 12 (2 ) 'Mesurau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r Coronafeirws.

Yn benodol, ddydd Sul, 6 Medi, roedd lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos:

  • Roedd cwsmeriaid yn sefyll mewn adeilad, heb eistedd wrth fyrddau yn unol â'r canllawiau
  • Grwpiau o gwsmeriaid yn sefyll neu'n eistedd wrth far, heb eistedd wrth fyrddau yn unol â'r canllawiau
  • Gwelodd cwsmeriaid gofleidio a chusanu ei gilydd a chwrdd â gwahanol grwpiau yn yr adeilad, heb ddilyn rheolau ynghylch ymbellhau cymdeithasol
  • Staff y bar yn glanhau byrddau ond nid cadeiriau lle'r oedd cwsmeriaid wedi eistedd o'r blaen.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Dyma enghraifft o sut y byddwn ni'n gweithredu’n brydlon yn erbyn y busnesau hynny sy’n penderfynu anwybyddu’r rheoliadau a’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf.

"Rydyn ni'n bryderus ynghylch y nifer cynyddol o achosion sydd wedi'u cadarnhau yn Rhondda Cynon Taf, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae clystyrau'n dechrau ffurfio. Oni bai bod pobl yn parchu'r canllawiau sylfaenol, sef ymbellhau cymdeithasol a golchi dwylo yn rheolaidd, a gwisgo gorchudd wyneb pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, rydym ni mewn perygl o drosglwyddo'r firws yn eang.

“Yna, does gan y Cyngor ddim unrhyw ddewis ond cymryd camau llym, fel rydyn ni wedi gwneud gyda’r fangre drwyddedig yma ym Mhontypridd.

“Yr wythnos hon rydym ni hefyd wedi cyhoeddi hysbysiadau gwella i saith archfarchnad ac rydym ni'n monitro  mangreoedd trwyddedig yn agos, yn enwedig dros y penwythnos hwn, i sicrhau eu bod yn cadw at y canllawiau. 

"Byddwn ni'n cymryd camau gweithredu ac yn cau rhagor o safleoedd ac adeiladau os bydd angen gwneud hynny. Rydyn ni angen i bawb weithio gyda ni, nid yn ein herbyn ar hyn a chymryd y camau rydyn ni'n gofyn i drigolion arafu'r ymlediad ac osgoi cyflwyno cyfyngiadau symud lleol. ”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.