Fernhill - Copy

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun pwysig i uwchraddio dwy geg ceuffos yn Fernhill, er mwyn lleihau'r risg o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm.

Mae'r ddwy geg ceuffos wedi'u lleoli ar dir ger rhifau 475-480 ar ystâd dai Fernhill lle mae'r ddau rwydwaith yn cydgyfarfod. Bydd y gwaith yn uwchraddio cegau ceuffosydd y cwrs dŵr cyffredin a'u sgriniau malurion cysylltiedig, er mwyn cynyddu effeithlonrwydd y system i'r eithaf. Bydd gwaith ychwanegol yn cael ei ddylunio i ailgyfeirio unrhyw lifoedd o ddŵr glaw dros y tir i ffwrdd o eiddo preswyl ac yn ôl i geuffos y cwrs dŵr cyffredin i lawr yr afon.

Mae'r Cyngor wedi penodi'r contractwr Hammonds Ltd i gyflawni'r gwaith yma. Mae disgwyl i'r gwaith bara am oddeutu pedair wythnos.

Dydyn ni ddim yn disgwyl bydd llawer o darfu ar y gymuned leol yn ystod y gwaith. Efallai fydd dim modd defnyddio rhai troedffyrdd, ond bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy'r amser. Bydd amgaefa'r safle ar ddiwedd yr ardal barcio i breswylwyr. Dydyn ni ddim yn disgwyl bydd unrhyw oedi ar y ffyrdd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Y cynllun yma yn Fernhill yw’r diweddaraf i gael ei ddwyn ymlaen yn rhan o ymdrech barhaus enfawr ar draws y Fwrdeistref Sirol ers Storm Dennis – i asesu’r difrod a gafwyd mewn nifer o gymunedau, i wneud gwaith atgyweirio i'r seilwaith ac i baratoi ar gyfer tywydd garw yn y dyfodol.

“Ymchwiliwyd i fwy na 1,000 o adroddiadau o lifogydd yn ystod Storm Dennis, ynghyd â thua 500 arall mewn stormydd mwy diweddar. Archwiliwyd oddeutu 30 cilometr o asedau cwrs dŵr – roedd y mwyafrif ohonyn nhw o dan y ddaear – a symudwyd mwy na 1,000 tunnell o falurion.

“Mae nifer o gynlluniau lliniaru llifogydd wedi'u targedu naill ai ar y gweill neu'n cael eu cynllunio mewn cymunedau lleol. Cwblhawyd gwaith ar Heol y Blanhigfa yn Abercynon a Bryn Ifor yn Aberpennar yn ddiweddar, tra bod gwaith mawr i geuffosydd yn mynd rhagddo'n dda ar Lôn y Parc, Trecynon. Bydd y gwaith sydd ar ddod yn Fernhill yn cychwyn ar yr un diwrnod â chynllun mawr ar Heol Pentre ym Mhentre.

“Mae'n annhebygol y bydd preswylwyr yn Fernhill yn wynebu tarfu sylweddol wrth i'r gwelliannau i'r ceuffosydd gael eu cwblhau dros y mis nesaf. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'i gontractwr i gyflawni'r cynllun yn gyflym ac yn effeithlon.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.