RCT-Lockdown-A5-Leaflet - Copy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ymyraethau pellach yn dod i rym ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf o 6pm ddydd Iau 17 Medi er mwyn helpu i atal y cynnydd yn nifer yr achosion o’r Coronafeirws rhag lledaenu ymhellach.

Mae'r Cyngor yn aros i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau, sydd i'w disgwyl bore yfory. Serch hynny, mae'r Cyngor wedi creu'r dudalen we ganlynol i nodi natur y cyfyngiadau (YMA).  Bydd yr wybodaeth yma'n cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd y canllawiau perthnasol ar gael.

Bydd y cyfyngiadau newydd yn berthnasol i bawb sy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Maen nhw'n cael eu cyflwyno yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o'r Coronafeirws sydd wedi'u cadarnhau. Mae nifer yr achosion yn parhau i gynyddu ac mae gwir angen i drigolion ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Yn anffodus, yn dilyn cynnydd parhaus yn nifer yr achosion a gadarnhawyd dros y 14 diwrnod diwethaf, mae angen gweithredu ymyraethau pellach i helpu i atal y feirws rhag lledaenu yn Rhondda Cynon Taf.

“Mae'r mesurau ychwanegol yma'n rhan o'r cynlluniau cyfyngiadau symud lleol ehangach a bwriad y cynlluniau yma yw torri'r duedd drosglwyddo.  Gyda thua 350 o achosion a gadarnhawyd wedi'u cofnodi dros y 12 diwrnod diwethaf, mae bellach angen cyflwyno mesurau llymach. Er y bydd y rhain yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, byddwn i'n annog trigolion i gydymffurfio â'r mesurau'n llym fel bod modd i ni lacio'r cyfyngiadau cyn gynted ag y bo modd.

“Er y bydd yr ymyraethau'n cynnwys nifer o agweddau gwahanol, mae'n parhau i fod yn orfodol i wisgo gorchuddion wyneb addas mewn mannau cyhoeddus dan do megis archfarchnadoedd a siopau, oni bai bod eithriad neu esgus dilys. Rydyn ni'n parhau i ofyn i drigolion eu gwisgo nhw'n wirfoddol mewn mannau cyhoeddus prysur, gan gynnwys mannau yn yr awyr agored megis ar y stryd fawr ac y tu allan i gatiau'r ysgol wrth ollwng/casglu plant.

“Mae angen cymorth pawb yn RhCT i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach, a'r ffordd orau o wneud hyn yw glynu wrth y cyngor, canllawiau a'r mesurau sydd ar waith. Maen nhw yma i'ch amddiffyn chi, eich teulu a'ch ffrindiau."

Bydd y mesurau newydd yn cael eu gorfodi gan yr Awdurdod Lleol a Heddlu De Cymru, ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. Os na fydd nifer yr achosion yn gostwng, bydd Llywodraeth Cymru'n ystyried cyflwyno cyfyngiadau pellach.

 Am ragor o fanylion ynglŷn â'r ymyraethau lleol pellach sydd wedi'u cyhoeddi heddiw, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 17th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.