Nant Llonydd Park Bridge 1

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun atgyweirio sylweddol ar bont droed Parc Nant Llonydd sy'n darparu mynediad pwysig i gerddwyr rhwng Heol Caerdydd A4054 a chaeau chwarae Glan-bad.

Bydd gwaith gosod llawr newydd y bont yn cael ei gynnal gan fod y trawstiau dur presennol mewn cyflwr gwael. Bydd trawstiau newydd yn cael eu gosod a'u cryfhau gyda choncrit. Bydd gwaith sefydlu'r safle a'r arolygon yn dechrau o 14 Medi.

Bydd y bont ar gau am y rhan fwyaf o gyfnod y cynllun – gan ddechrau ddydd Llun 21 Medi. Y llwybr amgen i gerddwyr fydd trwy brif fynedfa caeau chwarae Glan-bad. Bydd trigolion lleol yn cael llythyr sy'n amlinellu natur y gwaith angenrheidiol.

Mae'r Cyngor wedi penodi Calibre Contracting Ltd yn gontractwr ar gyfer cwblhau'r cynllun yma - fydd yn para tua 9 wythnos. Bydd yr holl waith yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf.

Mae'r cynllun atgyweirio yma, gwerth £300,000, yn cael ei ariannu trwy Raglen Gyfalaf £25.02 miliwn y Cyngor ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn 2020/21.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae'r bont droed yma yng Nglan-bad yn gysylltiad lleol pwysig yn y gymuned ac mae angen gosod llawr newydd i'w hatweirio a sicrhau ei dyfodol. Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gynnal 1,500 o strwythurau priffyrdd ledled y Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys pontydd a waliau, trwy fuddsoddiad wedi'i dargedu.

“O ganlyniad i raglen brysur yr haf, mae cynnydd parhaus wedi'i wneud ar nifer o gynlluniau pwysig – gan gynnwys Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn, Pont St Alban ym Mlaenrhondda, Pont Stryd yr Orsaf a wal yr afon yn Nhreherbert a Phont Fictoria ym Mhontypridd. Ym mis Awst, dechreuodd gwaith ar gynlluniau waliau cynnal ar Stryd Gwawr yn Aberaman a Heol Ynysybwl B4273. Mae'r Cyngor hefyd yn parhau i asesu, cynllunio a chynnal gwaith o ganlyniad i Storm Dennis.

“Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'i gontractwr i gynnal gwaith ar y cynllun sydd ar ddod yng Nglan-bad gyda chyn lleied o darfu â phosib. Bydd trigolion lleol yn cael llythyr sy'n amlinellu'r gwaith a hoffwn i ddiolch iddyn nhw ymlaen llaw am eu cydweithrediad wrth i ni gynnal y gwelliannau pwysig yma.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.