Unwaith eto, mae tafarndai a busnesau ledled Rhondda Cynon Taf yn cael eu hannog i ddilyn y rheolau neu wynebu cau wrth i DDWY dafarn arall a SIOP BARBWR dderbyn hysbysiadau yn RhCT. 

Daw'r rhybudd wrth i niferoedd y bobl â Covid-19 barhau i godi ar draws Rhondda Cynon Taf. Nod y camau gorfodi yma yw sicrhau bod busnesau'n helpu i gadw ymwelwyr â'u siopau'n ddiogel. Mae hyn drwy sicrhau eu bod yn cadw pellter cymdeithasol a bod hylif diheintio dwylo ar gael lle y bo'n briodol.

Mae carfan Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi parhau i ymweld â'r holl fusnesau dros y Fwrdeistref Sirol ac wedi ymweld â dros 50 tafarn dros y penwythnos. Bydd y garfan yn adolygu'r dystiolaeth ac mae'n debygol y bydd hysbysiadau pellach yn cael eu cyflwyno yn ystod y diwrnodau nesaf i unrhyw fusnesau sy'n mynd yn groes i'r canllawiau a'r rheoliadau.  

Roedd UN dafarn, y DeWinton yn Nhonypandy, yn achos difrifol o dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Rheoliadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Atodiad) (Rhif 4) 2020 a ddaeth i rym ar 10 Awst 2020 er mwyn rheoli, lleihau ac atal y risg o ddod i gysylltiad â COVID-19. Cafodd y dafarn ei chau'n syth (Hysbysiad COCH).

Mae'r DeWinton wedi cael 168 awr (7 diwrnod) i fynd i'r afael â'r mesurau a nodwyd a bydd y dafarn yn parhau ar gau tan fod gwelliannau'n cael eu gwneud. Mae'r rhain yn cynnwys, ond nid ydyn nhw'n gyfyngedig i; gormod o bobl, arferion glanhau gwael, dim asesiad risg COVID-19 a defnyddio sgriniau cardfwrdd wrth y bar.

Mae'r garfan hefyd wedi nodi problemau mewn tafarn arall yn RhCT, sef The Patriot ym Mhontypridd ac mewn siop trin gwallt yn Nhonypandy, BEST Cutz. Cyflwynwyd Hysbysiad Gwella (Oren) i'r ddau fusnes yma. Yn ystod yr ymweliad, daeth swyddogion o hyd i fethiannau o ran cadw pellter cymdeithasol, glanhau a methu â chadw at reoliadau Covid-19. Yn ychwanegol i hynny, doedd staff BEST Cutz ddim yn gwisgo'r Cyfarpar Diogelu Personol cywir, sef fisor a gorchudd wyneb math 2, sydd eu hangen ar gyfer gwasanaethau cyswllt agos o'r fath. Bydd gyda'r busnesau yma 48 awr i roi'n iawn y materion a gafodd eu hamlygu iddyn nhw neu bydd camau gorfodi pellach yn cael eu hystyried, gan gynnwys yr opsiwn i gyflwyno hysbysiadau cau.

Mae'r camau heddiw yn dod wrth gwt cyflwyno Hysbysiadau Gwella i SAITH archfarchnad a chyflwyno Hysbysiad Cau i The Players Sports Bar ym Mhontypridd ddydd Gwener. Mae'r bar yn dal i fod ar gau. 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf:

"Mae swyddogion y Cyngor wedi cynnal archwiliadau, ac yn parhau i wneud hynny, er mwyn sicrhau bod busnesau yn Rhondda Cynon Taf yn gweithredu'n ddiogel ac yn cadw at reoliadau Covid-19. Mae rhai o'r achosion o dorri'r rheolau dros y penwythnos wedi bod yn hynod beryglus, ac rydw i wir yn annog busnesau i ddilyn y canllawiau sydd ar waith. Mae'r canllawiau yna i'ch cadw chi, eich staff a'ch cwsmeriaid yn ddiogel – os oes angen cyngor pellach arnoch chi mae ein swyddogion yma i'ch helpu chi.

"Wrth i ni ofyn i fusnesau ledled Rhondda Cynon Taf wella'r ffordd y maen nhw'n gweithredu o fewn Rheoliadau'r Coronafeirws, rhaid i bob un ohonon ni sy'n defnyddio'r busnesau yma ddilyn y rheolau, bod yn ofalus a chofio cadw pellter cymdeithasol, defnyddio hylif diheintio dwylo, a gwisgo gorchudd wyneb os yw'n addas ac yn ddiogel i wneud hynny. Hoffwn hefyd atgoffa'r cyhoedd i beidio ag ymuno â'r gweithgaredd na chymryd rhan ynddo os ydyn nhw o'r farn bod busnes, ardal, tafarn neu safle ddim yn cydymffurfio. Mae'n gyfrifoldeb arnon ni i gyd i reoli'r feirws rhag lledaenu.

"Fel mae'r hyn sydd wedi digwydd dros yr wythnos ddiwethaf wedi profi, mae'r feirws yn dal i fod yma. Gyda'n gilydd a thrwy ddilyn y canllawiau, gallwn ni gadw Rhondda Cynon Taf a Chymru'n ddiogel."

Ddydd Iau wythnos diwethaf, fe wnaeth y Cyngor annog trigolion i gymryd camau i osgoi cyfnod clo lleol, drwy ddilyn Camau Gweithredu Gwirfoddol Iechyd Cyhoeddus ychwanegol ar gyfer Rhondda Cynon Taf. Mae'r camau ychwanegol yn cynnwys gwisgo gorchudd wyneb, gweithio gartref, ac osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oni bai ei fod yn hanfodol. Mae modd dod o hyd i wybodaeth bellach am y camau yma.  

I gael rhagor o wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am y Coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf ewch i www.rctcbc.gov.uk/IechydCyhoeddusRhCT
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15th Medi 2020