Feeder pipe 1

Gan ddechrau ddydd Llun, bydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â'r gwaith angenrheidiol i ddisodli pont droed y bibell gludo rhwng Abercynon a Mynwent y Crynwyr a gafodd ei difrodi gan storm Dennis.

Mae'r bont droed yn ymestyn dros Afon Taf gan gysylltu Tramroad ym Mynwent y Crynwyr â'r llwybr troed sy'n arwain at Alexandra Place yn Abercynon - ac fe gafodd hi ei difrodi'n ddifrifol yn ystod Storm Dennis ym mis Chwefror 2020. Roedd yn rhaid cau'r strwythur a'r llwybr troed ar unwaith i sicrhau diogelwch.

Cafodd y bont ei difrodi gan dân yn fuan ar ôl Storm Dennis. Ers hynny, mae'r Cyngor wedi cael gwared ar lawer iawn o falurion a oedd wedi casglu yn erbyn y bont, ac wedi penodi contractwr arbenigol sydd wedi cynnal archwiliad trylwyr o'i chyflwr.

O Ddydd Llun, 21 Medi, bydd y bont droed sydd wedi'i difrodi yn cael ei symud o'r safle. Mae'r Cyngor wedi penodi S. Evans a'i Feibion yn gontractwr sy'n gyfrifol am gyflawni'r gwaith yma. Yna fe fydd archwiliad manwl o'r pibellau cludo gwreiddiol yn cael ei wneud.

Yn y cyfamser, bydd y dyluniad a'r cynllunio ar gyfer pont newydd yn parhau - gan ymgorffori'r pibellau cludo os yw'n bosibl gwneud hynny. Mae'r Cyngor yn parhau i weithio'n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar y cynllun.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae'r Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd lleol pont droed y bibell gludo ac wedi ymrwymo i ailosod y bont yn dilyn difrod o ganlyniad i Storm Dennis. Bydd tynnu'r bont o'r safle dydd Llun yn caniatáu archwiliad mwy manwl i'r pibellau cludo, yn y gobaith y bydd modd iddyn nhw fod yn rhan o'r strwythur newydd.

“Mae mwy na 1,000 o adroddiadau o lifogydd yn gysylltiedig â Storm Dennis wedi cael eu hymchwilio, ynghyd â thua 500 arall mewn perthynas â stormydd gwahanol yn ystod yr wythnosau a’r misoedd a ddilynodd. Mae oddeutu 30 cilometr o asedau cwrs dŵr wedi cael eu harchwilio - y mwyafrif ohonyn nhw o dan y ddaear - ac mae mwy na 1,000 o dunelli o falurion wedi cael eu symud. Mae'r Cyngor yn parhau i asesu'r difrod sylweddol i strwythurau, ac yn cynllunio ar gyfer prosiectau atgyweirio neu ailosod.

“Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith sydd ar fin dechrau i bont droed y bibell gludo yn tarfu cyn lleied â phosibl ar breswylwyr, ac rydyn ni'n eu hatgoffa bod y strwythur a’r llwybr troed cyfagos yn parhau i fod ar gau i sicrhau diogelwch. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'i gontractwr a chyda'i gydweithwyr yng Nghyngor Merthyr i symud y cynllun yma yn ei flaen."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.