Oes modd i mi gael mynediad at y ganolfan brofi os dydw i ddim yn byw yng Nghwm Rhondda?

Mae modd i chi gael mynediad i'r ganolfan brofi os ydych chi'n byw yn unrhyw le yn Rhondda Cynon Taf.

Sut ydw i'n trefnu prawf?

Mae angen trefnu prawf ymlaen llaw drwy glicio ar y ddolen yma – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

Peidiwch â gwneud apwyntiad oni bai bod gyda chi symptomau'r Coronafeirws.

•         Peswch newydd, parhaus

•         Gwres uchel

•         Wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn eich synnwyr arogl neu flas

Gwiriwch eich symptomau

Gwiriwch symptomau'r Coronafeirws yma – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

Dywedwyd wrtha i hunan-ynysu ond does gen i ddim symptomau, oes modd i mi drefnu prawf?

Os ydych chi'n gyswllt i rywun sydd wedi cael prawf positif, ac wedi cael gwybod i hunan-ynysu, rhaid i chi wneud hyn am 14 diwrnod. Ddylech chi ddim gadael eich cartref am unrhyw reswm heblaw am gael prawf.

Os byddwch chi'n cael symptomau, bydd angen i chi drefnu prawf cyn gynted â phosibl a dilyn y cyngor gan weithwyr iechyd proffesiynol.

Os oes gyda chi symptomau'r Coronafeirws,  does dim angen i chi gael prawf oni bai bod yr awdurdod perthnasol wedi cyfarwyddo hyn.

Ydw i'n cael mynd heb apwyntiad?

Mae angen trefnu prawf ymlaen llaw drwy glicio ar y ddolen yma – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

Oes rhaid i mi brofi fy mod i'n byw yn RhCT?

Mae'r ganolfan brofi yma ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf yn unig, felly peidiwch â threfnu apwyntiad oni bai eich bod chi'n byw yn yr ardal yma.

Os oes gyda chi ddogfen adnabod neu brawf o'ch cyfeiriad yn RhCT yna dewch ag ef gyda chi pan fyddwch chi'n dod i'r ganolfan brofi. Efallai gofynnir i chi yn y ganolfan brofi a ydych chi'n byw yn RhCT.

Oes rhaid i mi gael symptomau i gael prawf? Beth ydyn nhw?

Oes, fydd dim angen i chi drefnu apwyntiad i gael prawf oni bai bod gyda chi unrhyw un o symptomau'r Coronafeirws yma:

•         Peswch newydd, parhaus

•         Gwres uchel

•         Wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn eich synnwyr arogl neu flas

Gwiriwch eich symptomau

Gwiriwch symptomau'r Coronafeirws yma – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

Oes modd i mi ddod â rhywun gyda fi i gael prawf?

Oes, os oes rhywun arall yn eich cartref estynedig sy'n teimlo'n ddigon iach i fynd gyda chi.

Peidiwch â dod â rhywun sydd ddim yn aelod o'ch aelwydydd estynedig gyda chi.  

Dydw i ddim yn teimlo'n ddigon iach i yrru – oes hawl gyda mi i yrru i'r ganolfan brofi? 

Peidiwch â gyrru os dydych chi ddim yn teimlo'n ddigon iach i yrru.

Mae modd i chi drefnu prawf cartref ar-lein –  https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Oes cyfleusterau parcio yn y ganolfan brofi?

Cyfleuster profi drwy ffenestr y car yw hwn.

Does dim modd i mi ddod i'r ganolfan brofi oherwydd dydw i ddim yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Sut ydw i'n cael prawf?

Er diogelwch eraill a'r risg bosibl o ledaenu'r feirws i'r gymuned, peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y ganolfan brofi.

Mae modd i chi drefnu prawf cartref ar-lein – https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Beth fydd yn digwydd yn y ganolfan?

Ar ôl cyrraedd, gofynnir ichi ddarparu'ch manylion archebu a bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn eich tywys trwy'r broses.

Fydda i'n cael prawf drwy ffenestr y car?

Byddwch, cewch chi'r prawf heb fod angen gadael eich car.

A fydd angen i mi swabio fy hun?

Bydd, gofynnir i chi hunan-swabio. Byddwch chi'n cael eich tywys trwy'r broses gyfan gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y ganolfan brofi.

Pryd a sut y byddaf i'n cael fy nghanlyniad?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael canlyniadau eu profion y diwrnod ar ôl y prawf trwy neges destun. Efallai bydd rhai canlyniadau'n cymryd mwy o amser, ond dylech chi eu cael mewn 72 awr. Mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi eich rhif ffôn symudol cywir ar gyfer hyn.

Bydd y ganolfan brofi yma am wythnos. Beth fydd yn digwydd nesaf?

Er y bydd yr uned brofi dros dro yn ei lle am o leiaf wythnos i ddechrau, dydyn ni ddim yn siwr pa mor hir bydd yr uned yma'n aros.

Bydd y sefyllfa COVID yn RhCT yn parhau i gael ei monitro a bydd hyn yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch pa mor hir bydd yr uned brofi dros dro yn ei lle.

Ydw i'n rhoi fy hun mewn perygl o ddal COVID trwy fynd i'r ganolfan brofi?

Na, does dim hawl i chi ddod i'r ganolfan brofi oni bai bod gyda chi symptomau eisoes. Does dim perygl ychwanegol cyn belled â'ch bod chi'n parhau i gadw pellter cymdeithasol a dim ond gadael eich cartref i fynd yn uniongyrchol i'r uned brofi a mynd yn syth yn ôl adref, gan osgoi trafnidiaeth gyhoeddus. Gofynnir i chi gynnal pellter cymdeithasol yn y ganolfan brofi a gwisgo mwgwd wrth aros am eich prawf.

Ydy hyn yn esgus arall dros gael rhagor o gyfyngiadau symud?

Bu cynnydd yn nifer yr achosion o COVID yn RhCT. Mae'r ganolfan brofi yma'n cynyddu'r capasiti profi yn RhCT i nodi'n gyflym a oes gan unigolion symptomatig COVID. Bydd hyn yn caniatáu'r arwahanrwydd priodol i ganiatáu olrhain cysylltiadau ac i gyfyngu ar ymlediad COVID yng nghymuned RhCT a thrwy hynny amddiffyn y gymuned hynny.

Cael prawf COVID os ydych chi'n arddangos symptomau yw un o'r amrywiaeth o fesurau i ddelio â'r pandemig er mwyn osgoi gorfod cyflwyno cyfyngiadau symud eto.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Medi 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.