Skip to main content

Cyhoeddi 12 Hysbysiad Cosb Benodedig arall am droseddau yn ymwneud â rheoli cŵn

FPN update dog mess

Cyhoeddwyd 12 Hysbysiad Cosb Benodedig arall yn Rhondda Cynon Taf yr wythnos diwethaf am droseddau yn ymwneud â rheoli cŵn - wrth i’r Cyngor barhau i orfodi'r rheolau sydd ar waith i atal troseddau baw cŵn.

Mae Rhondda Cynon Taf yn gartref i fannau gwyrdd agored y cefn gwlad y mae modd i bawb eu mwynhau, ac mae'r Cyngor wedi mabwysiadu polisi dim goddefgarwch er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiad sy'n gwneud niwed i'r ardaloedd yma - gan gynnwys tipio'n anghyfreithlon a baw cŵn. Mae swyddogion Gofal y Strydoedd pwrpasol yn cynnal patrolau rheolaidd ac maen nhw'n cyhoeddi hysbysiadau gorfodi ar gyfer y mathau yma o droseddau. 

Rydyn ni'n dal ati i annog ein trigolion i gymryd balchder yn eu hardal drwy godi baw eu cŵn, cadw'r ymgyrch Yn y Bag, Yn y Bin mewn cof, a dilyn y rheolau sydd wedi bod ar waith ers mis Hydref 2017. Mae cŵn wedi'u gwahardd o dir ysgolion, ardaloedd chwarae i blant a chaeau chwaraeon sydd wedi'u marcio. Yn ogystal â hynny, rhaid eu cadw ar dennyn mewn mynwentydd.

Yn ystod yr wythnos yn dechrau dydd Llun, 22 Mawrth, cyhoeddwyd cyfanswm o 12 Hysbysiad Cosb Benodedig i berchnogion cŵn anghyfrifol.  Roedd y rhain yn cynnwys naw ar gyfer mynd â chŵn i ardaloedd dan gyfyngiadau, a thri am droseddau baw cŵn.

Yn ogystal â hyn, trefnwyd dau gyfweliad yr wythnos yma'n unol â Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol mewn perthynas â throseddau tipio anghyfreithlon sy'n cael eu hamau - ond ar y ddau achlysur ni wnaeth y trigolyn ddod i'r cyfweliad. Mae'r Cyngor yn cymryd y mater yma o ddifrif, ac er y bydd y cyfweliadau yma'n cael eu hail-drefnu, bydd methu â dod am yr eildro yn arwain at gychwyn achos llys.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran – Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Dyma’r ail ddiweddariad y mae’r Cyngor wedi’i gyhoeddi yn ddiweddar i hysbysu trigolion am y camau gorfodi parhaus  mewn perthynas â pherchnogion cŵn anghyfrifol, yn ogystal â’r rhai sy’n cael eu dal yn taflu sbwriel a thipio'n anghyfreithlon.  Yn dilyn y 21 Hysbysiad Cosb Benodedig a gyflwynwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau 15 Mawrth, cyhoeddwyd 12 arall am droseddau'r wythnos diwethaf.

“Mae gan berchnogion cŵn gyfrifoldeb i lanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes, a chadw at y rheolau sydd ar waith er budd pawb sy'n mwynhau defnyddio'r mannau agored yn Rhondda Cynon Taf.  Mae'r rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn ymddwyn yn gyfrifol, ac rydyn ni'n parhau i ddiolch iddyn nhw am eu cydweithrediad. Bydd ein camau gorfodi yn parhau i dargedu'r nifer fach o drigolion yn y Fwrdeistref Sirol sydd ddim yn dilyn y rheolau ac y mae eu gweithredoedd yn difetha'r amgylchedd.” 

Wedi ei bostio ar 01/04/21