Skip to main content

Bod yn Gefn i Gyn-filwyr y Lluoedd Arfog

Matthew Williams in blue t-shirt and black cap

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gynnig cymorth i gyn-filwyr o bob oed a fu'n aelodau o'r Lluoedd Arfog, yn enwedig yn dilyn digwyddiadau diweddar yn Afghanistan.

Mae nifer o'n cyn-filwyr yn dal i ddioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ers gwasanaethu ar flaen y gad ar draws y byd. Yn aml, maen nhw'n ail-fyw profiadau trawmatig mewn hunllefau ac ôl-fflachiadau. Mae rhai hefyd yn dioddef oherwydd eu bod wedi'u hynysu, yn methu â chysgu, ac yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio am gyfnodau hir.

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor ar gael i gynnig help, cymorth ac arweiniad cyfrinachol AM DDIM i'r sawl sydd eu hangen. Rydyn ni bob amser ar ben arall y ffôn, neu ar gael i ateb e-bost Y Gwasanaeth i Gyn-filwyr

Mae Matthew Williams, sy'n byw yng Nghwm Rhondda, yn gyn Gomando yn y Morlu Brenhinol, ac mae'n un o'r rheiny y mae'r Gwasanaeth yn eu helpu.

Ac yntau wedi gwasanaethu yn Irac ac Afghanistan, mae'r cyn Gorporal wedi cael profiad o lygad y ffynnon o'r effaith y mae modd i ryfel ei chael ar unigolion, ac mae bellach yn aelod o'r grŵp Cyn-filwyr y Cymoedd.

DywedoddCyn-filwr y Lluoedd Arfog, Matthew Williams,: "Bûm i'n gwasanaethu am 17 o flynyddoedd, a bûm i'n dyst i gymaint o ddigwyddiadau yn Irac ac Afghanistan. Pethau a fydd yn aros gyda mi am weddill fy oes.

"Gwelais ymosodiadau taflegryn yn yr awyr, ymosodiadau mortar, a chyd-filwyr yn cael eu lladd neu'u hanafu'n ddifrifol, gan gynnwys colli braich neu goes. Rwy'n meddwl bod siarad ag eraill sydd wedi profi'r un peth wir yn helpu - maen nhw'n deall.

"Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor a sefydliad Cyn-filwyr y Cymoedd yn darparu'r rhwydwaith hwnnw. Mae modd imi siarad yn agored â nhw. Collais nifer o ffrindiau yn Afghanistan ac mae gen i ambell i ffrind sydd wedi colli'u coesau a'u breichiau.

"Alla i ddim dychmygu yr hyn maen nhw'n ei deimlo wrth weld y digwyddiadau diweddar yno. Rwy'n dal i ddioddef gyda PTSD fy hun, ond mae'n rhywbeth mae'n rhaid i mi fyw ag ef. Rwy' mor ddiolchgar bod Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor a Chyn-filwyr y Cymoedd ar gael i bobl fel fi. ”

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, fel pob awdurdod lleol yng Nghymru, wedi addo i chwarae ei ran wrth ddarparu llety a noddfa i'r rhai sy'n gallu gadael Afghanistan.

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: "Mae'r golygfeydd rydyn ni'n eu gweld yn Afghanistan yn dorcalonnus. Mae pobl a oedd ychydig wythnosau yn ôl yn byw'n rhydd bellach yn ffoaduriaid.

"Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i'w helpu. Mae llawer o'n cyn-filwyr lleol wedi gwasanaethu yn Afghanistan. Os yw'r digwyddiadau hyn wedi effeithio arnoch chi, cofiwch dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

"Mae gyda ni wasanaeth pwrpasol i gyn-filwyr yn RhCT sydd yno i roi cyngor a chymorth.  Mae yna grwpiau anhygoel fel Cyn-filwyr y Cymoedd sy'n rhedeg caffis wythnosol, ac yn cynnig lle i sgwrsio ag eraill sydd o bosibl yn teimlo'r un peth.

"Mae grŵp Cyn-filwyr Taf Elái yn Rhydfelen hefyd a grŵp Cyn-filwyr Cwm Cynon yn Aberpennar, ynghyd â grwpiau cenedlaethol sy'n cynnig cymorth."

Combat Stress – 0800 138 1619

Help For Heroes – 0300 303 9888

SSAFA – 0800 260 6767

Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd un o'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i gytuno i Gyfamod y Lluoedd Arfog yn 2012, a chadarnhawyd yr ymrwymiad yma yn 2018.

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor yn cynnig ystod eang o gymorth am faterion megis Anhwylder Straen Wedi Trawma, Tai, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Budd-daliadau, Cyllid a Chyflogaeth.

Trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd ac ymroddgar AM DDIM, caiff aelodau o'r Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw, siarad â swyddogion penodol yn gyfrinachol. Ffoniwch 07747 485 619 neu anfonwch e-bost: GwasanaethiGynfilwyr@rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar 26/08/21